Minimálny rozbor pitnej vody

Rozbor pitné vody pro děti

Laboratória ALS Vám ponúkajú akreditované odbery a analýzy v súlade s požiadavkami  a to pre mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa prílohy 1 a 2 Vyhlášky č. 91/2023 Z.z..

Minimálna analýza je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej vody, účinnosti úpravy pitnej vody (najmä na kontrolu dezinfekcie, ak sa vykonáva) a o mikrobiologickej kvalite vody a senzorických vlastnostiach dodávanej pitnej vody. 

Rozbory vody sú určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré potrebujú kontrolovať kvalitu pitnej vody, či už za účelom kolaudácie, predpísanej pravidelnej kontroly, alebo za účelom zistenia kvality pre súkromné účely.

Minimálna analýza  podľa prílohy č. 2, Vyhlášky č. 91/2023 Z.z.  pozostáva z ukazovateľov popísaných v tabuľke nižšie.


Tlačítko k objednání rozborů
 

Por. č.

Ukazovateľ

Popis

1

Escherichia coli

Jej prítomnosť vo vode indikuje čerstvé znečistenie výkalmi a vylučuje použitie vody ako pitnej vody. Prítomnosť ukazuje na závažné nedostatky v ochrane vodného zdroja, v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody.

2

Koliformné baktérie

Sú hlavným signálom fekálneho znečistenia vody. Indikujú slabú ochranu vodného zdroja, nedostatky v úprave vody, jej zdravotnom zabezpečení a distribúcii príp. sekundárnu kontamináciu.

3

Enterokoky

Sú indikátormi fekálneho znečistenia a ukazovateľmi všeobecného znečistenia a možnosti výskytu iných potenciálne patogénnych mikroorganizmov. Pozitívny nález enterokokov v pitnej vode ukazuje na nedostatočnú ochranu vodného zdroja a na nedostatky v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody.

4

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C

Indikuje všeobecnú kontamináciu vody, ktorá dáva informáciu o celkovom bakteriálnom znečistení vody, ich zvýšené počty signalizujú prienik znečistenia z okolia alebo poruchy úpravy vody alebo dezinfekcie.

5

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C

Indikuje všeobecnú kontamináciu vody. Ich výskyt nad stanovenú hranicu indikuje u pitnej vody organické znečistenie.

6

Živé organizmy

Organizmy neusmrtené dezinfekčným prostriedkom. Indikujú zlú alebo nedostatočnú dezinfekciu.

7

Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)

Patria sem baktérie, ktoré vytvárajú vlákna a tiež sa sem zaraďujú aj aktinomycéty tvoriace mycélium zložené z vláken – hýf.

8

Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky

Sú to mikroskopické huby, ktoré môžu byť jednobunkové alebo viacbunkové. Niektoré mikromycéty môžu byť toxigénne a môžu produkovať toxické látky – mykotoxíny. Pri úprave vody ich prejde veľká časť do vodovodnej siete, kde sa zachytávajú na stenách potrubí. Kolonizujúce mikromycéty ovplyvňujú chuťové a pachové vlastnosti pitnej vody.

9

Mŕtve organizmy

Zisťuje prítomnosť a počet mŕtvych mikroorganizmov vo vzorke vody.

10

Železité a mangánové baktérie

Sú to obligátne aeróbne baktérie. Železité a mangánové baktérie sú indikátory ekologického znečistenia vôd. Železité a mangánové baktérie spôsobujú závady vody (farba, zápach a chuť vody). Spôsobujú aj závažné technologické problémy v potrubiach (napr. upchávanie potrubí, korózia potrubí). Môžu taktiež spotrebovávať zvyšný chlór v pitnej vode počas distribúcie, čo môže spôsobiť druhotné znečistenie vody patogénnymi organizmami.

11

Abiosestón

Je tvorený odumretými časťami živých organizmov a rôznymi časticami organického a minerálneho pôvodu.Tiež sa označuje ako triptón. Abiosestón predstavuje pomocný indikátor kontaminácie vôd. Na základe poznania abiosestónu je možné rozpoznať zdroj znečistenia, pôvod nežiaducich suspenzií, kontaminácie a i.

12

Clostridium perfringens vrátane spór

Je spórotvorná grampozitívna tyčinkovitá baktéria. Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

13

Dusičnany

V malých množstvách sú prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem. Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku.

14

Dusitany

Majú podobné vlastnosti ako dusičnany. Dusitany sa obvykle vyskytujú vo vode, v ktorej je nedostatok kyslíka, redukciou dusičnanov, ktorých je vo vode aj rádovo viac. Táto chemická reakcia môže byť významne urýchlená prítomnosťou zinku, medi alebo železa. To sú kovy, z ktorých môže byť vyrobený rozvod alebo čerpanie vody. Z tohto hľadiska je preto dôležité u vody, ktorá obsahuje väčšie množstvo dusičnanov vždy riadne odpustiť dostatočný objem vody pred jej použitím alebo aj pred odberom vzorky vody.

15

Absorbancia (254 nm, 1 cm)

Je bezrozmerná fyzikálna veličina vyjadrujúca množstvo (viditeľného spektra) elektromagnetického žiarenia pohlteného látkou.

16

Amónne ióny

Môžu pri prekročení medznej hodnoty indikovať fekálne znečistenie, ale môžu byť aj z geologického pozadia. Môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie a v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn) sú signálom čerstvej kontaminácie živočíšnym odpadom a svedčí o nárazovom znečistení.

17

Farba

Biele zafarbenie vody je spôsobené nasýtením vody vzduchom. Zafarbenie vody môžu spôsobovať častice oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou (hrdzavením) vnútorných stien vodovodného potrubia vrátane prípojok, ktorým sa dostáva voda priamo do vodovodného kohútika.

18

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

Slúži pre odhad organického znečistenia. To môže byť prírodného pôvodu z výluhov z organicky bohatých zemín, rozkladu živočíšneho a rastlinného tela priamo v studni alebo umelého pôvodu, kedy môže signalizovať únik toxických látok - pesticídov a hnojív.

19

Mangán

Nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje hnedočiernu farbu príp. horkú chuť. Premnoženie mangánových baktérií môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia. Prirodzený výskyt mangánu v pitných vodách nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

20

Reakcia vody

Vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a pohybuje sa od 0 do 14. Hodnota pH v pitných vodách by mala byť v intervale od 6,5 do 9,5. Voda s nízkym pH tak môže mať agresívne účinky na potrubný materiál, čo sa môže prejavovať zvýšenými hodnotami železa príp. medi, vyššie hodnoty reakcie vody môžu znížiť účinnosť dezinfekcie.

21

Chuť

Chuťové vlastnosti vody sú podmienené prítomnosťou látok, ktoré sa do vody dostávajú prirodzeným spôsobom alebo sú dôsledkom znečistenia. Chuť sa zisťuje len pri pitných vodách a vyjadruje sa opisom (slaná, sladká, horká, kyslá, prípadne sa opíše aj príchuť).

22

Teplota

V pitných vodách by sa teplota vody mala pohybovať medzi     8 – 12 o C.

23

Zákal

Zákal vody sa definuje ako zníženie priehľadnosti vody nerozpustenými a koloidnými látkami anorganického a organického pôvodu. Zákal upravených vôd spôsobujú niekedy zvyšky vločiek po koagulácii. Vo vodovodnej vode biely a nestály zákal spôsobujú rozptýlené bublinky vzduchu.

24

Pach

Pach vody je zapríčinený prítomnosťou prchavých látok rozličného charakteru pôsobiacimi na čuch. Intenzita a miera pachu sa hodnotí podľa šesťmiestnej stupnice.

25

Železo

Ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody, spôsobuje žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu. Zvýšený výskyt železa vo vodách je obvykle. doprevádzaný aj výskytom mangánu. Prirodzený výskyt železa v pitných vodách nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

26

Vodivosť

Pitná voda nemôže pôsobiť agresívne.

V pitných vodách sú látky, ktorých prítomnosť je žiadúca. Tieto parametre však nie sú súčasťou štandardného minimálneho rozboru pitnej vody. Sú však najčastejšie dopytované.  Ide o horčík, vápnik. Vápnik a horčík spôsobujú celkovú tvrdosť vody, ktorá má vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení a civilizačných ochorení. Vo vode obsiahnutý vápnik a v menšej miere aj horčík majú naviac antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi.

Minimálna analýza kvality pitnej vody pozostáva aj z ukazovateľov vyplývajúcich z použitej dezinfekcie a chemickej úpravy pitnej vody. Laboratória ALS Vám ponúkajú aj stanovenia nižšie uvedených parametrov.

Analýza vody v rozsahu minimálnej analýzy pitnej vody pozostáva aj z ukazovateľov vyplývajúcich z použitej dezinfekcie a chemickej úpravy pitnej vody. Laboratória ALS Vám ponúkajú aj stanovenia nižšie uvedených parametrov.

Ukazovateľ

Poznámka

Voľný chlór

Dezinfekcia chlórnanom sodným alebo plynným chlórom.

Bromičnany

Dezinfekcia chlórnanom sodným.

Oxid chloričitý

Dezinfekcia oxidom chloričitým.

Chloritany a chlorečnany

Dezinfekcia chlórnanom sodným alebo oxidom chloričitým.

Ozón

Dezinfekcia ozónom.

Trihalometány spolu

Špecifikované zlúčeniny sú: chlóroform, brómoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán. Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov v pitnej vode sa musia uprednostniť tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.

Kyseliny halooctové

Dezinfekcia oxidačnými činidlami najmä na báze chóru a ozónu.

Striebro

Dezinfekcia pri použití oligodynamických prostriedkov.

Hliník

Úprava pitnej vody na báze hliníka.

V prípade záujmu o informácie, akreditovaný odber vzoriek, rozbory pitnej vody, prípadne ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, nás prosím neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na 0903 218 422

 

VYBRANÉ PARAMETRE KVALITY VODY

Tvrdosť vody