Analýzy pre bioplynové stanice

Laboratória ALS Czech Republic ponúkajú pre prevádzkovateľov bioplynových staníc komplexné riešenia, ktoré pomôžu v optimalizácii prevádzky BPS a postupov údržby. Je možné tak dosiahnuť zvýšenie produkcie a kvality bioplynu a tým i lepšiu ekonomiku procesu a objektívneho vyhodnotenia výkonnosti bioplynovej stanice, účinnosti pridávaných preparátov, zníženie nákladov na údržbu, zníženie počtu neplánovaných odstávok či predĺženie intervalov výmeny oleja v motoroch. Bez spoľahlivo stanovených hodnôt je riadenie procesov veľmi zložité, ak nie nemožné.

ČO JE BIOPLYNOVÁ STANICA

Bioplynová stanica je mechanické zariadenie, ktoré spracováva biomasu (materiály alebo odpady s vysokým podielom organických látok) v reaktoroch prostredníctvom riadeného procesu anaeróbnej digescie (mikrobiálny rozklad organického materiálu bez prístupu vzduchu). Najčastejšie používanými surovinami sú biologicky rozložiteľné odpady z poľnohospodárstva, živočíšnej výroby, potravinárskeho priemyslu, či komunálny odpad. Niekoľkostupňovým rozkladom organických látok obsiahnutých v surovinách vzniká bioplyn k ďalšiemu využitiu – pre výrobu elektrickej energie, tepla, pohonných hmôt, pohon zariadenia a pod. Obdobnými procesmi vzniká v telesách skládky skládkový plyn so zložením podobným bioplynu. Ďalším výstupom sú digestát - tuhý zbytok po fermentácii, ktorý je možné využiť ako hnojivo, prídavok do kompostu nebo ako rekultivačný materiál na povrch terénu. Fugát je tekutý produkt fermentačného procesu s charakterom odpadovej vody.

Kompost pre bioplynové stanice

ZOZNAM ROZBOROV PRE BIOPLYNOVÉ STANICE

Poskytované rozbory zahŕňajú chemické a fyzikálne parametre a mikrobiologické testy, relevantné pre jednotlivé typy vzoriek (vstupné suroviny, bioplyn, digestát, fugát, chladiace médium, oleje, a ďalšie).

Vstupné suroviny

 • Sušina, organická sušina, obsah dusíka a organického uhlíka, pomer C:N, obsah biogénnych prvkov (fosfor, draslík, vápnik, horčík) a ďalšie podľa požiadaviek

 

 

Digestát – parametre sledované v priebehu procesu

 • Sušina, organická sušina, pH
 • Mastné kyseliny - kyselina mravčia, octová, propiónova, maslová, iso-maslová, mliečna, valerová, iso-valerová, kaprónová
 • FOS/TAC  - pomer určujúci zaťaženie fermentorov
 • Dusík (dusík celkový, dusík dle Kjehldala i dusík amoniakální)
 • Biogenní prvky  - fosfor, draslík, vápník, sodík, hořčík a další podle požadavků
 • Mikrobiologické parametre - Sallmonela, E.coli, enterokoky, termotolerantné koliformné baktérie
 • CaCO3 a ekvivalent kyseliny octovej – alternatíva k FOS/TAC

Bioplyn, skládkový plyn

 • Metán (CH4) – typický obsah 50 – 80% obj.
 • Oxid uhličitý (CO2) – typický obsah 20 – 40% obj.
 • Dusík (N2) – typický obsah do 5% obj.
 • Kyslík (O2) – typický obsah do 3% obj.
 • Sírovodík (H2S) – 0,1 – 1% obj.
 • Vlhkosť – do 10%

Digestát ako výstupný materiál

 • Biogénne prvky  - dusík, fosfor, draslík, horčík, vápnik a ďalšie podľa požiadavky 
 • Ťažké kovy – chróm, meď, železo, arzén, olovo, zinok, ortuť, kadmium, mangán, kobalt, molybdén, nikel, selén a ďalšie podľa požiadaviek
 • Rizikové látky a parametre - PCB, PAH, nerozložiteľné prímesi, AT4
 • Znaky akosti - vlhkosť, celkový dusík, pH
 • Mikrobiologické parametre - Salmonella, termotolerantné koliformné baktérie, enterokoky

Motorový olej

 • Viskozita – základný parameter každého mazacieho oleje
 • TBN – celkové číslo alkality
 • TAN – celkové číslo kyslosti
 • Oxidácia, nitrácia, sulfatácia
 • Voda
 • Glykol 
 • Obsah prvkov
  • oterové kovy (typicky: hliník, meď, chróm, železo, olovo, cín, nikel)
  • prvky z prísad oleja (vápnik, horčík, molybdén, fosfor, zinok, síra)
  • prvky znečistenia (bor, draslík, sodík, kremík)
 • i-pH

 

 

 

 

 

 

Fugát

Analýzy požadované pre vypúšťanie do  kanalizácie/príjem na ČOV

 • BSK5,CHSK, pH, nerozpustené látky , dusík, fosfor, kovy a ďalšie podľa požiadaviek

Chladiace médium (napr. motorový a vykurovací okruh)

 • Tvrdosť, konduktivita (vodivosť), pH
 • Anióny - chloridy, sírany a  ďalšie podľa požiadaviek
 • Kovy – železo, meď, olovo a ďalšie podľa požiadaviek
 • Glykol
 • Bod tuhnutia