EnviroMail_01

Testovanie PFAS VE VODÁCH: ROZSAH ANALÝZ A SúČASNÝ STAV LEGISLATíVY

Stiahnuť PDF
EnviroMail 01_Slovenská republika_PFAS vo vodách: Rozsah analýz a súčasný stav legislatívy

Laboratóriá spoločnosti ALS SK opäť rozšírili zoznam akreditovaných analýz pre na stanovenie PFAS.

Perzistencia a bioakumulácia. Dve základné charakteristiky a dva hlavné dôvody analýzy PFAS (per/
polyfluóralkylované látky). PFAS sú už dobre známe priemyselne vyrábané syntetické látky, ktorých neustále rastúce množstvo v životnom prostredí vedie k postupnému zavádzaniu regulácií a legislatívnych limitov na celom svete. Laboratóriá ALS poskytujú presné, rýchle a spoľahlivé akreditované analýzy širokej škály PFAS, ktorých zoznam, rovnako ako zoznam a rozsah testovaných matríc sa neustále rozširuje.

PFAS ako ich poznáme…

Navždy chemikálie. Názov, ktorý sa už, žiaľ, ujal pre túto skupinu syntetických zlúčenín, ktoré možno zistiť vo všetkých zložkách životného prostredia. Jedinečná chemická štruktúra PFAS (v súčasnosti je ich opísaných viac ako 5 000) dáva konečným priemyselným výrobkom jedinečné vlastnosti, ako je mostabilita, dielektrická vlastnosti alebo schopnosť znižovať povrchové napätie. Vďaka tomu sa PFAS používajú v rôznych odvetviach priemyslu a stali sa súčasťou celého radu výrobkov, napr. mechanických súčiastok, elektroniky, hasiacich pien a/alebo bežných výrobkov v našich domácnostiach, ako sú kozmetické výrobky, obalové materiály, textílie alebo panvice. Vysoké hladiny PFAS zistené v rôznych zložkách životného prostredia, ako aj ich už známe nepriaznivé účinky na ľudské zdravie vedú k rastúcej požiadavke na zavedenie globálnych predpisov o PFAS.
Najznámejšími predstaviteľmi tejto skupiny sú perfluóroktánsulfonát (PFOS) a kyselina perfluóroktánová (PFOA), ktoré boli zaradené medzi látky zahrnuté do Štokholmského dohovoru v roku 2009, resp. 2019. V budúcnosti sa do dohovoru zaradia aj ďalšie látky zo skupiny PFAS navrhnuté na stať súčasťou, napr. perfluórhexansulfonát (PFHxS). Agentúra ECHA (Európska chemická agentúra) uverejnila návrh plánu na výrazné zníženie obsahu PFAS v takmer všetkých sektoroch a v budúcnosti povolí ich používanie len v tých oblastiach, v ktorých ich nemožno nahradiť.

Právne predpisy a nariadenia

Až donedávna boli legislatívne limity PFAS v pitnej vode vo väčšine členských štátov EÚ stanovené len pre PFOS a PFOA SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, platnou od 1. januára 2022. Stanovuje sa v nej prechodné obdobie do 12. januára 2026 pre členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie splnenia hodnôt dvoch ukazovateľov pre PFAS, a to „PFAS spolu“ a „PFAS suma“ pre vody určené na ľudskú spotrebu. Pre 20 zlúčenín označených (*) v tabuľke 1 bol stanovený limit 0,1 μg/l pre súčet PFAS. Pre parameter „PFAS spolu“ (limit 0,5 μg/l) budú vypracované technické pokyny a následne sa členské štáty budú môcť rozhodnúť, či budú používať ukazovateľ „PFAS spolu“, ukazovateľ „PFAS suma“ alebo oba.

Odkazy

  • SMERNICA (EÚ) 2020/2184 PARLAMENTU A RADY zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (TU)
  • EnviroMail / Európa, č. 2/2023: Odporúčania pre odber vzoriek PFAS s cieľom maximalizovať kvalitu údajov