Aktuality

Aktualizácia našich služieb: Úspešná akreditácia a rozšírenie ponuky

11.4.2024

Vážení zákazníci a partneri.

V priebehu marca naše laboratóriá úspešne absolvovali audit ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) a prešli procesom akreditácie. S radosťou tak môžeme potvrdiť, že sme aj naďalej zaviazaní dodržiavať najvyššie štandardy kvality a odborné kompetencie v oblasti analytických služieb.

Nové akreditované metódy a parametre zodpovedajú rastúcim potrebám našich klientov z rôznych priemyselných odvetví, predovšetkým z oblasti potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a ďalších.

Ponúkame tieto nové metódy a parametre (zmeny a novinky sú označené modrou):

  • Stanovenie produkcie plynu (GS21) inkubačným testom (predmet skúšky: odpady, kaly, komposty, zeminy)
  • Stanovenie kanabinoidov HHC: 9(S)-Hexahydrokanabinol (9(S)-HHC), 9(R)-Hexahydrokanabinol (9(R)-HHC)
  • Stanovenie vybraných brómovaných retardantov horenia (BFR) metódou izotopového zrieďovania s použitím HRGC - HRMS a výpočet súm brómovaných retardantov horenia z nameraných hodnôt (predmet skúšky: emisie a imisie)
  • Stanovenie pesticídov, ich metabolitov, rezíduí liečiv a iných polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov, ich metabolitov, rezíduí liečiv a iných polutantov z nameraných hodnôt: parameter fluxapyroxad, pikolinafen, propargit
  • Stanovenie perfluórovaných, polyfluórovaných a brómovaných zlúčenín metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou (predmet skúšky: vody, výluhy)
  • Stanovenie rezíduí liečiv a omamných a psychotropných látok metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou: parameter 17-alfa-estradiol, equilin
  • Stanovenie anilínu a jeho derivátov metódou plynovej chromatografie s MS detekciou (predmet skúšky: vody)
  • Kvantitatívne stanovenie somatických kolifágov (predmet skúšky: Voda pitná, surová, balená, povrchová, podzemná, medzioperačná, odpadová)
  • Stanovenie baktérií rodu Salmonella metódou ELISA – výsledky do 24 hodín

Ďakujeme Vám všetkým za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pre viac informácii o nových metódach a parametroch neváhajte kontaktovať našich konzultantov klientskeho servisu:

Tím ALS