EnviroMail_12

ALS Net Zero záväzky a naše plány v prospech zamestnancov, klientov, komunít a akcionárov

stáhnout PFD
EnviroMail_12_Európa_ALS Net Zero 2050 a naša cesta ke splneniu závazkov

ALS si uvedomuje, že zmena klímy je jedným z kľúčových problémov našej doby a usilujeme sa o dosiahnutie pozitívneho dopadu na klímu prostredníctvom akcií v oblasti udržateľnosti, ktoré sú spojené s hlavnou hodnotou ALS a tou je Starostlivosť.

ALS sa snaží prispieť k zlepšeniu sveta prostredníctvom inovácií, vedy a záväzku na využívanie najlepších postupov. Tento rok správna rada spoločnosti ALS schválila záväzok spoločnosti dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2050, ako je zhrnuté v našej každoročnej správe o udržateľnosti (odkaz na nasledujúcej stránke). ALS s potešením zdieľa svoje míľniky a ciele s klientmi.

ALS se snaží přispět ke
zlepšení světa prostřednictvím inovací, vědy a pevnému závazku k využívání nejlepších postupů a metod. V letošním roce správní rada společnosti ALS schválila závazek dosáhnout
nulových emisí uhlíku do roku 2050, jak je shrnuto v naší
každoroční zprávě
o udržitelnosti (odkaz na
následující stránce). Společnost ALS s potěšením sdílí své
milníky a cíle i se svými klienty.

Problematika udržateľnosti

V roku 2021 vypracovala spoločnosť ALS stratégiu pre zmeny klímy s cieľom dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií v scope 1 a 2 o 40 %. Ku koncu fiškálneho roku 2023 (Marec 2023) spoločnosť ALS dosiahla zníženie o 58 % a dosiahla uhlíkovú neutralitu v scope 1 a 2 - ďaleko pred plánom. V rovnakom mesiaci zaznamenala spoločnosť ALS kľúčový míľnik, kedy správna rada ALS schválila našu plánovanú cestu k dosiahnutiu nulovej uhlíkovej stopy do roku 2050 (zdieľané nižšie), pričom míľniky sú zaznamenané a dokončené akcie sú zvýraznené zelenou.

Ďalšie podrobnosti

Súčasné kľúčové projekty zahŕňajú nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov z distribučnej siete (využívame viac ako 90 % energie z obnoviteľných zdrojov na všetkých prevádzkach), inštaláciu viac ako 1,8 MW solárnych fotovoltaických systémov na 16 miestach, pokračujúcu implementáciu našich štandardov ALS pre zelené budovy, ktoré sa zameriavajú na systémy vykurovania, izoláciu budov, LED osvetlenie, energeticky úsporné zariadenie a vybavenie, prechod na elektrické vozidlá (EV) a zapojenie zamestnancov do prijímania klimaticky priaznivých praktík s cieľom znížiť skutočnú energetickú spotrebu.

Záväzok spoločnosti ALS k nulovým emisiám uhlíka zahŕňa zníženie absolútnych emisií scope 1 a 2 o 95 % a emisií scope 3 o 90 % do roku 2050 v porovnaní s východiskovým rokom 2020. Vzhľadom na požiadavky na používanie chemikálií, plastov, laboratórneho skla a významného ohrievania a chladenia vzduchu vďaka digestorom, ktoré spôsobujú čiastočné cirkulácie laboratórneho vzduchu, je to pre laboratóriá náročná úloha.

Mapa stanovenej cesty (Road Map) spoločnosti ALS zahŕňa strednodobý cieľ znížiť absolútne emisie skleníkových plynov scope 1 a 2 do roku 2030 o 78 % v porovnaní s východiskovým rokom 2020.

V nasledujúcich 2 rokoch spoločnosť ALS vykoná nový výpočet skleníkových plynov patriacich do scope 3, aby sme si overili odhad, ktorý bol dokončený vo fiškálnom roku 2023 a vypracuje akčné plány pre dopravu, nákup tovaru/služieb, vznikajúce odpady a dochádzanie zamestnancov do práce. Následne bude stanovený krátkodobý cieľ do roku 2030 pre scope 3.

Prioritnými akciami v nasledujúcich 5 rokoch budú:

  • Nakupovanie elektriny z obnoviteľných zdrojov pre viac ako 95 % našich prevádzok.
  • Inštalácia ďalších solárnych fotovoltaických systémov (doteraz bolo vo fiškálnom roku 2024 inštalovaných 7 systémov, ďalších 9 systémov bude dokončených na začiatku fiškálneho roku 2025).
  • Premena plynových pecí a kotolní na elektrické, pokiaľ je to možné.
  • Výber vozidiel s vyššou energetickou účinnosťou; do roku 2030 má byť 30 % flotily hybridných a EV.
  • Prechod na smernice ALS pre zelené budovy v prípade nových laboratórií a pri renováciách (lepšia izolácia, efektívnejšie vykurovanie a chladenie, solárne fotovoltaické systémy, vylepšené systémy správy budov).

Jsme rádi, že můžeme sdílet naše závazky se zainteresovanými stranami. Neváhejte kontaktovat vašeho místního zástupce společnosti ALS pro další informace.