Kvalita, akreditácie, certifikácie

Lupa

ALS uplatňuje viacúrovňový prístup k zabezpečovaní kvality vo všetkých laboratórnych a súvisiacich procesoch. Akreditované laboratóriá ALS neustále overujú kvalitu analytických údajov interne aj externe, aby systematicky pokrývali všetky aspekty analytických procesov od odberu vzoriek až po predloženie správy o rozbore.  V rámci analytických rozborov používame širokú škálu kontrolných postupov na systematické monitorovanie kvality procesu. Sú zastúpené najmä pravidelným meraním kontrolných vzoriek (certifikované referenčné materiály, duplikáty, obohatené vzorky, slepé testy) a účasťou na národných a medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích testoch. Všetky laboratóriá skupiny ALS pracujú v súlade s požiadavkami normy ISO 17025 pod vedením manažéra kvality, jednotky riadenia kvality každého z našich laboratórií. Skupina zamestnancov oddelenia kvality je zodpovedná za: 

  • údržba a rozvoj systémov riadenia kvality
  • monitorovanie akreditácií a registrácií
  • zabezpečenie externej kontroly kvality nezávislými certifikovanými organizátormi
  • vykonávanie pravidelných interných auditov laboratórií
  • zabezpečenie kontrolných návštev akreditačných a certifikačných orgánov v oblasti dohľadu
  • zabezpečenie akreditácie metód analýz nových parametrov 

Krédom laboratórií ALS je záväzok maximálnej kvality, jednoty služieb a inovácií. ALS uplatňuje jednotný globálny prístup v oblastiach: 

  • kvalita a riadenie ľudských zdrojov
  • program bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia
  • správna výrobná a laboratórna prax

V mnohých prípadoch progresívny a proaktívny program bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHS&E) prekračuje dnešné požiadavky miestnych orgánov. 

Akreditace a certifikace

Laboratóriá ALS sú držiteľmi akreditácií a osvedčení podľa vnútroštátnych aj medzinárodných noriem. Služby v oblasti analytickej chémie sa poskytujú vo veľkej väčšine na účely preukázania súladu s legislatívnymi alebo inými legitímnymi požiadavkami a takéto právne predpisy často vyžadujú pravidelné overovanie skutočnosti, že poskytovatelia týchto služieb dodržiavajú normy kvality poskytujúce relevantné a spoľahlivé údaje.

Laboratóriá ALS Czech Republic, s.r.o., ako najväčší komerčný poskytovateľ týchto služieb na českom trhu, majú dokonca niekoľko akreditačných certifikátov, ktoré dokumentujú naše schopnosti pri plnení požiadaviek na splnenie najvyššej kvality rôznych certifikačných orgánov.

Nižšie uvedené sú akreditácie, ktoré sme získali a ktoré sú pravidelne kontrolované v súlade s ich požiadavkami. Iba akreditované laboratóriá zaručujú kvalitné služby a spoľahlivé analytické údaje pre všetkých zákazníkov.

Laboratória ALS SK, s.r.o.

Akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou ( SNAS) podľa normy ISO/IEC 17025:2017- akreditácia je udelená pre mikrobiologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšanie požívatín, krmív, kozmetických výrobkov, obalov, predmetov bežného používania a skúšanie vôd, vodných výluhov, bakteriologické vyšetrenie tiel jatočných zvierat, mikrobiologickú kontrolu účinnosti dezinfekcie v potravinárskych zdravotníckych zariadeniach, kontrolu sterility a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach, meranie imisií hluku,  meranie hlukovej expozície, meranie osvetlenia v pracovnom prostredí, odbery vzoriek a určovacie koncentrácie pevných aerosólov v pracovnom prostredí. Táto akreditácia pokrýva vykonávanie odberov potravín, vôd, kalov, odpadov, zemín a pôd.

 

Registračné číslo GMP051307, (GMP Good Manufacture Practice, správna výrobná prax pre krmovinársky  priemysel). GMP bol založený holandským krmovinárskym priemyslom v roku 1992 po mnohých závažných prípadoch kontaminovaných kŕmnych surovín. Boli vyvinuté štandardy GMP + FSA na synchronizáciu požiadaviek na krmivá s cieľom zaistiť kvalitu a bezpečnosť  v celom globálnom krmivovom reťazci. Spoločnosť ALS SK, s.r.o je v súlade s požiadavkami a podmienkami štandardu: GMP+B 11 Protokol pre GMP+ registrované laboratória. Spoločnosť patrí medzi registrované  laboratória, ktoré môžu vykonávať analýzu kritických kontaminantov:  stanovenie Aflatoxín B1, ťažké kovy, dioxíny a PCB. 

 

Skúšobné laboratórium ALS SK, s.r.o patrí medzí evidované laboratória vykonávajúce kontrolu čistenej vody ako pomocnej látky pre lekárne podľa platnej verzie metodického pokynu MP117 vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

 

Laboratória ALS Czech Republic, s.r.o.

Akreditácia Českého akreditačního institutu (ČIA) podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018 - akreditácia sa udeľuje na chemické, rádiochemické, mikrobiologické analýzy vody, výluhov, kvapalín, zemín, odpadov, kalov, olejov, sedimentov, hornín, pevných vzoriek, emisií, imisií, pracovného prostredia, plynov z bioplynových staníc, skládkových plynov, biologických materiálov, potravín, krmív, mazív, palív, ekotoxikologické testovanie odpadu a vody a senzorickú analýzu potravín. Táto akreditácia sa vzťahuje aj na odber vzoriek vody, sedimentov, zemín, pôd, potravín, vonkajšieho a vnútorného vzduchu a pracovného prostredia. 

 

Akreditáciu NADCAP vyžadujú globálni výrobcovia leteckého priemyslu (Boeing, Airbus, BAE Systems, Honeywell Aerospace, Rolls-Royce, Latecoere, Lockheed Martin Corporation atď.) a ich dodávatelia pre všetky činnosti súvisiace s výrobnými procesmi, vrátane ich kontroly externými dodávateľmi. Program Nadcap spravuje Performance Review Institute so sídlom v USA. Laboratóriá ALS majú akreditáciu NADCAP na analýzu a testovanie riešení na podporu chemických procesov s označením AC7108 – testovanie kúpeľov povrchovej úpravy používaných pri výrobe komponentov v leteckom priemysle. 

 

Laboratóriá ALS Česká republika sú držiteľmi akreditácie Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) na analýzy perzistentných organických látok (polychlórované bifenyly PCB, polycyklické aromatické uhľovodíky PAU, polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány PCDD/F v emisiách. Táto akreditácia je nevyhnutnou podmienkou poskytovania služieb klientom v Slovenskej republike. 

 

Rádiologické laboratóriá AlS Česká republika spĺňajú všetky podmienky stanovené pre tieto špeciálne analýzy, a teda aj akreditáciu od Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na vykonávanie rádiochemických testov vo vodách, exkluzivite, pôde, kaloch, sedimentoch, potravinách, krmivách a biologickom materiáli, vrátane povolenia na ich hodnotenie v zmysle príslušných legislatívnych požiadaviek, dekrétov a nariadení. Sme schopní poskytnúť výnimočný rozsah rádiologických testov v rôznych typoch vzoriek na slovenskom trhu s doručením platného hodnotenia v porovnaní s predpísanými limitmi. 

 

Akreditácie od Certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na vykonávanie analýz východiskových surovín, účinných látok, medziproduktov, farmaceutík a obalového materiálu pre výrobcov humánnych liekov a pre farmaceutické spoločnosti.

Akreditácia Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) na vykonávanie analýz východiskových surovín, účinných látok, biopreparátov, farmaceutických výrobkov a obalových materiálov pre výrobcov veterinárnych biopreparátov a farmaceutických výrobkov. 

 

Schválenie U.S. Food and Drug Administration (FDA) vykonávať analýzy východiskových surovín, medziproduktov, účinných látok, farmaceutických výrobkov a obalového materiálu pre výrobcov liekov na humánne použitie, ktoré vyvážajú svoje výrobky na trh USA. 

 

Štandard GMP+ FSA zabezpečuje bezpečnosť krmív a komodít pre zvieratá, ktoré ďalej vstupujú do potravinového reťazca. Požiadavky normy GMP+ FSA sú založené najmä na požiadavkách ISO 9001, HACCP a z legislatívnych predpisov. Uplatňuje sa v celom krmivovom reťazci od prvovýroby poľnohospodárskych komodít až po výrobu, skladovanie a prepravu hotových krmív. 

Certifikačná schéma krmiva GMP+ bola zriadená s cieľom zaistiť bezpečnosť krmív a v roku 2013 bola uverejnená prvá norma zodpovednosti za krmivo. Na tento účel sa vytvárajú dva moduly: GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ Feed Responsibility Assurance). 

 

Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001:2018) zabezpečujú silný a účinný nástroj na zlepšenie bezpečnosti práce v globálnych dodávateľských reťazcoch. Zavedenie tohto systému vedie k zníženiu počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

 

ISO 14001 je norma systému riadenia, ktorý špecifikuje požiadavky na formuláciu a údržbu systému EMS. Zabezpečuje kontrolu environmentálnych aspektov, znižovanie vplyvov na životné prostredie a súlad s právnymi predpismi.