Aktuality

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

29.9.2021
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú látky vznikajúce pri silnom ohreve a pri spaľovaní organických zlúčenín za obmedzeného prístupu kyslíka pri teplotách 500 až 900 oC, ktorých negatívny účinok na človeka sa môže prejaviť nádorovým ochorením. ... Čítajte viac »

Analýzy kompostov v ALS

8.7.2021
Kompost je organické hnojivo, ktoré vzniká procesom kompostovania. Kompost je  hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky.... Čítajte viac »

PERFLUOROVANÉ LÁTKY – STANOVENIE TOPA

15.6.2021
Perfluorované látky (PFCs) patria medzi perzistentné organické polutanty životného prostredia. Sú široko využívané kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam v mnohých výrobných odvetviach. Následne sa dostávajú do životného prostredia, kde dochádza k ich hromadeniu a bioakumulácii. Z uvedených dôvodov už... Čítajte viac »

Monitorovanie výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách

7.6.2021

Štúdie ukázali, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách je efektívny nástroj pri predchádzaní šírenia infekcie.

 ... Čítajte viac »

follow us

newsletter