Aktuality

Stavebný odpad a výkopové zeminy ako vedľajší produkt

10.1.2023
V rámci zlepšovania hierarchie odpadového hospodárstva,  25. októbra 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.... Čítajte viac »

Asfalt má novú vyhlášku – už nemusí byť odpadom

3.1.2023
Dňa 25. októbra 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorá je dielom Ministerstva životného prostredia.... Čítajte viac »

Perzistentné polutanty v odpadoch - zmena limitov

21.11.2022
Rada EÚ formálne prijala nariadenie o znížení limitných hodnôt pre prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v odpade.... Čítajte viac »

follow us

newsletter