analýzy ovzdusie

V priebehu minulého storočia sa z dôvodu rozvíjajúceho sa priemyslu uvoľnilo do ovzdušia značné množstvo plynov a pevných častíc. V dôsledku toho po zrušení veľkých priemyselných podnikov ostalo viacero oblastí silne postihnutých chemickými kontaminantmi.

Zvyšujúci sa záujem o ochranu  životného prostredia a tomu sa prispôsobujúca legislatíva, viedli k zavádzaniu nových technológií na monitorovaniu emisií a potenciálne škodlivých vplyvov na životné prostredie.

Chemické závody ako ukážka zdrojov emisií

Metódy odoberania vzoriek

Analýza získaných obohatených roztokov a pevných sorbentov si vyžaduje špecifické postupy. Po rozsiahlej validácií sú laboratóriá ALS  schopné ponúknuť viacero akreditovaných analytických metód pre analýzu ovzdušia a stacionárnych zdrojov emisií založené na postupoch zavedenými US EPA, ISO alebo EN.

Set pre vzorkovanie emisií.

Kvalifikácia

Analýza získaných obohatených roztokov a pevných sorbentov si vyžaduje špecifické postupy. Po rozsiahlej validácií sú laboratóriá ALS  schopné ponúknuť viacero akreditovaných analytických metód pre analýzu ovzdušia a stacionárnych zdrojov emisií založené na postupoch zavedenými US EPA, ISO alebo EN. 

Analyty Normy
Dioxíny (PCDD/F) EN 1948,2-3; US EPA 23; US EPA TO9A
PCB EN 1948,4; JIS K 0311
PAH US EPA 429; ISO 11338
PBDE Modified US EPA 1614
Ťažké kovy ISO 17294, ISO 11885
Ortuť EN ISO 17852, EN 13211, EN 1483
Chróm VI US EPA 425, ISO 16740
Urán US EPA 29, US EPA 200.8, ISO 17294-2
Halogén-vodíky a halogenidy (Flór, Chlór) EN 1911-3, ISO 15713, EN ISO 10304-1
Oxid dusičitý (NO2) pasívnym odberom vzorky Interná metodológia
Amoniak (NH3) Interná metodológia
Formaldehyde Interná metodológia
Oxid dusičitý (NO2) pasívnym odberom vzorky ISO 10304-1, ISO 10304-3
Oxid siričitý (SO2) pasívnym odberom vzorky EN 1911, ISO 15713, EN ISO 10304-1
Kyselina sírová a SO2 – titračné stanovenie EN 14791
BTEX NIOSH postupy, US EPA TO 17
Prchavé organické látky NIOSH postupy, US EPA TO 17
Pevné častice – veľkosť < 10 US EPA RFPS-094-098
Pevné častice – veľkosť < 2.5 US EPA RFPS-094-098

*LOQ v premývacích roztokoch 

Emisie kovov zo stacionárnych zdrojov znečistenia

Vzorky emisii kovov z ovzdušia sa získavajú použitím premývačky ktorá zozbiera nasatý vzduch izokineticky z odberného miesta. Častice sú zachytené na vzorkovacích sondách a vyhrievaných filtroch. Plynná vzorka je zachytená v okyslenom roztoku peroxidu vodíka. Tento postup je účinný pre všetky kovy okrem ortute ktorá je zachytávaná v okyslenom roztoku manganistanu draselného. Na analýzu sa využívajú metódy ICP-OES/MS a pre ortuť AFS.

Medze stanovenia pre uvedené metódy pri stanovení jednotlivých kovov 

Prvky – μg/vzorka
Berýlium 0,01 Arzén 0.05-0.5 Chróm 0.15-0.25
Kadmium 0.025-0.05 Kobalt 0.025-0.1 Olovo 0.025-0.5
Ortuť 0.001 Nikel 0.25-0.5 Zinok 0.25-1
Tálium 0.025-0.5 Selén 0.25-0.5 Meď 0.05-0.1
    Telúr 0.25-0.5 Mangán 0.025-0.1
    Chróm VI 0.1 Vanád 0.05-0.5
        Cín 0.25-0.5

Emisie oxidu siričitého zo stacionárnych zdrojov znečistenia

Vzorky sa získavajú prebublávaním plynu cez roztok peroxidu vodíka. Obsah SO2 vo vzorkách sa stanovuje titráciou chloristanom barnatým s indikáciou thorinom a je uvádzaný v mg.

Emisie HCN, HCl, HF a halogénov zo stacionárnych zdrojov znečistenia

Kit na vzorkovanie halogénových látok z ovzdušia.Vzorky sa získavajú pomocou premývačky so zachytávacími roztokmi a použitím filtra na stanovenie celkového množstva pevných častíc. Vzorky sú analyzované iónovo selektívnymi elektródami (ISE), titráciou alebo iónovou chromatografiou (IC). Tieto metódy sa taktiež používajú na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí zlievární hliníka, elektrární, železiarní, a liniek na výrobu hnojív.

Emisie sírovodíku zo stacionárnych zdrojov znečistenia

Vzorky sa získavajú pomocou premývačky s roztokom kyseliny sírovej a síranu strieborného a sú následne fotometricky analyzované. Táto metóda sa používa v rôznych priemyselných odvetviach ako sú napríklad desulfurizačné zariadenia napojené na spaľovne zemného plynu.

Emisie fenolu zo stacionárnych zdrojov znečistenia

Vzorky sa získavajú prebublávaním vzduchu cez roztok uhličitanu sodného. Obsah fenolu sa stanovuje fotometricky pomocou reakcie s 4-aminoantipyrinom.

Emisie amoniaku zo stacionárnych zdrojov znečistenia

Vzorky vzduchu sa získavajú pomocou premývačky naplnenej roztokom kyseliny sírovej. Vzorky sa následne destilujú a fotometricky analyzujú.

Poznámka: Objemy roztoytov v mg/m3.

Emisie prchavých látok a ich stanovenie v ovzduší

Zásobník kolón v analyzátore prchavých látok.

Vzorky sú získavané pomocou desorbčných trubíc naplnenými aktívnym uhlím, ktoré slúži ako sorbent. Aktívne uhlie je následne odstránené sírouhlíkom (CS2). Obsah analytu sa stanovuje metódou GC/MS. Pomocou tejto metódy je možne stanoviť viac než 100 rôznych prchavých organických látok.

Na získanie vzoriek je taktiež možné použiť trubice na termálnu desorpciu. Extrakcia analytu potom prebieha pri vysokej teplote.

Emisie polyaromatických uhľovodíkov (PAH) a ich stanovenie v ovzduší

Vzorky sa získavajú použitím modulov PUF alebo XAD. Sorbent je pred analýzou odstránený organickými rozpúšťadlami. Následne sa viackrát čistí viacnásobnou kolónovou chromatografiou. Získaný produkt je analyzovaný HPLC alebo HRGC-HRMS.

Emisie polychlórovaných bifenylov (PCB) ich stanovenie v ovzduší

Vzorky sa získavajú použitím modulov PUF alebo XAD. Sorbent je pred analýzou odstránený organickými rozpúšťadlami. Získaná vzorka sa viackrát čistí viacnásobnou kolónovou chromatografiou. Získaný produkt je analyzovaný HRGC-HRMS. Tento postup je optimalizovaný pre stanovenie indikačných PCB (PCB-7), koplanárnych PCB (PCB podobné dioxínom) a pre stanovenie homologického radu od mono po deca chlórovaných bifenylyov (stanovenie všetkých 209 PCB).

Emisie polychlórovaných dibenzo-P-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDD/F) a ich stanovenie v ovzduší

SKC trubičky pre vzorkovanie emisií.

Vzorky sa získavajú použitím modulov PUF alebo XAD niekedy použitím tekutých náplní (etylénglykol). Sorbent je pred analýzou odstránený organickými rozpúšťadlami. Získaná vzorka sa viackrát čistí viacnásobnou kolónovou chromatografiou . Produkt je analyzovaný HRGC-HRMS. Tento postup je optimalizovaný pre stanovenie sedemnástich najtoxickejších skupín PCDD/F a pre chlórované homológy od tetra po octa chlór CDD a CDF (Stanovenie všetkých 210 chlórovaných dioxínov a furánov).

Technická podpora - odoberanie vzoriek

Laboratória ALS spolupracujú s viacerými skupinami špecializujúcimi sa na odober vzoriek z ovzdušia a odber vzoriek emisií . Poskytujeme im nielen podporu vo forme analýz ale aj prípravy roztokov pre odber vzorinie logistiky.

Pre uľahčenie objednávania vzorkovacej techniky bol vytvorený portál http://sampling.alsglobal.eu