Analýzy povrchových a podzemných vôd

Laboratóriá ALS ponúkajú širokú škálu analýz pre prírodné vody (podzemné, povrchové a iné) Parametre sú často zvolené na základe očakávanej kontaminácie v danom prostredí alebo podľa legislatívnych požiadaviek, a to podľa legislatívy Slovenskej aj Európskej:

Časť A - Ukazovatele kvality vody - všeobecné ukazovatele

Časť B - Ukazovatele kvality vody - nesyntetické látky

Časť C - Ukazovatele kvality vody – syntetické látky

Časť D - Ukazovatele kvality vody – ukazovatele rádioaktivity

Časť E - Ukazovatele kvality vody – hydrobiologické a biologické ukazovatele

  • Vykonávanie analýz podľa prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a sú vyjadrené ako odporúčané hodnoty a medzné hodnoty ukazovateľov kvality povrchovej vody
  • Nariadenie vlády SR č. 167/2015 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
  • Smernica 2000/60/EC tzv. Rámcovej smernice o vodách (RSV) 

Sledované ukazovatele podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z.:

Ukazovatele kvality vody (všeobecné ukazovatele) – rozpustený kyslík, BSK5, ChSKCr, celkový organický uhlík (TOC), pH, teplota, sulfán a sulfidy, rozpustené látky, železo, vodivosť, mangán, vápnik, horčík, chloridy, sírany, sodík, fluoridy, amoniakálny dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, voľný amoniak, organický dusík, celkový dusík, fosfor celkový, atď.

Ukazovatele kvality vody (nesyntetické látky) – arzén, chróm, kadmium, meď, nikel, olovo, ortuť, zinok

Ukazovatele kvality vody (syntetické látky) – alachlór, antracén, atrazín, benzén, brómované difenylétery, chlóralkány C10 – C13, chlórfenvinfos, chlórpyrifos, cyklodiénové pesticídy, DDT spolu, para-para DDT, 1,2-dichlóretán, dichlórmetán, atď.

Ukazovatele kvality vody (ukazovatele rádioaktivity) – celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, rádium 226, urán prírodný, trícium, stroncium, cézium

Ukazovatele kvality vody (hydrobiologické a biologické ukazovatele) – sapróbny index biosestónu, SAS index, EPT index, biomasa fytoplanktónu, abudancia fytoplanktónu, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C

ALS zabezpečuje akreditovaný odber vody ako aj terénne stanovenie teploty, chlóru a iné ukazovatele.

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov analýzy podzemných vôd podľa platnej legislatívy Slovenskej a Európskej legislatívy:

Sledované ukazovatele podľa prílohy č. 12 Smernici MŽP SR č. 1/2015-7.:

Základné ukazovatele – chemická spotreba kyslíka mangánom, celkový organický uhlík, extrahovateľný organicky viazaný chlór, C10 – C40 (tzv. uhľovodíkový index), NEL IČ, NEL UV, elektrolytická vodivosť, celkové rozpustené látky, reakcia vody, suma jednosýtnych fenolov (fenolový index)

Kovy – hliník, arzén, bárium, berýlium, kadmium, kobalt, chróm, meď, ortuť, molybdén, nikel, olovo, antimón, cín, vanád, zinok

Aromatické uhľovodíky (nehalogénové) – benzén, etylbenzén, toluén, xylény, styrén

Polycyklické aromatické uhľovodíky – antracén, benzo(a)antracén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, fluorantén, fenantrén, chryzén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén, naftalén, pyrén, suma PAU

Aromatické uhľovodíky (halogénové) – chlórbenzény, dichlórbenzény, trichlórbenzény, tetrachlórbenzény, pentachlórbenzén, hexachlórbenzén, jednotlivé chlórfenoly (okrem 2,4,5trichlórfenolu), 2,4,5-trichlórfenol

Pesticídy organické chlórované – aldrin, dieldrin, endrin, DDD, DDE, DDT, chlordan, endosulfán, hexachlórbutadien, hexachlórcyklohexány, heptachlór (epoxid), metoxychlór (DDT), pentachlórnitrobenzén, toxafén, metoxychlór

Pesticídy ostatné – organofosfáty (napr. malation, paration), karbamáty (napr. aldikarb, karbofurán,), herbicídy na báze chlórofenoxyoctových kyselín (2,4D, 2,4,5T MCPA), halogénované alifatické pesticídy (napr. metylbromid), fenolové herbicídy (DNOC, dinoseb), aromatické chlóramíny, ditiokarbamáty, zlúčeniny na báze organického cínu, halogénované aromatické nitrozlúčeniny, herbicídy spolu

Chlórované alifatické uhľovodíky – 1,2-dichlóretán, 1,1-dichlóretén, 1,2-dichlóretény cis, trans, dichlórmetán, tetrachlóretén, tetrachlórmetán, trichlóretén, trichlórmetán, vinilchlorid

Polycyklické aromatické uhľovodíky (halogénové) – polychlórované bifenyly, polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány

Ostatné anorganické a organické látky – bór, chloridy, fluoridy, kyanidy, amónne ióny, dusitany, síra sulfidická, metyl-terciar-butyl-éter, cyklohexanón, ftaláty (suma), hydrochinón, pyrokatechol, krezoly, pyridín, rezorcinol, tenzidy aniónaktívne, tetrahydrofurán, tetrahydrotiofén, trinitrotoluén

Pre získanie bližších informácií ohľadom rozborov povrchových alebo podzemných vôd, vzorkovaní a používaných vzorkovniciach nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com , prípadne +421 903 218 422.

Pre účely kolaudácie, prípadne kontroly kvality vody štátnou inštitúciou je potrebný aj akreditovaný odber pitnej vody, ktorý Vám naše laboratória zabezpečia.