Kvalita surovej vody a kvalita vody vo verejných vodovodoch

Odběr surové vody pro rozbor

Požiadavky na kvalitu surovej vody a  pre verejné vodovody na hromadné zásobovanie upravuje Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z.z.

Táto vyhláška ustanovuje požiadavku na kvalitu vody a hraničné hodnoty ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu. 

Analýzy kvality surových a vyrobených vôd sú určené pre prevádzkovateľov vodovodov, výrobcom a distribútorom pitných vôd a priemyselným podnikom s vlastným zdrojom vody upravovanej na pitnú.

Akreditované laboratória ALS ponúkajú kompletné rozbory kvality vôd a to fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické, organické rozbory surových a vyrobených vôd ako aj akreditované odbery surovej a vyrobenej vody podľa požiadaviek zákazníka a platnej legislatívy.

Kvalita surovej vody sa na základe hodnôt fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických a rádiologických ukazovateľov zaraďuje do kategórie A1, A2 alebo A3.

Kategória:

  • A1 – úprava len dezinfekciou alebo jednoduchá fyzikálna úprava a dezinfekcia
  • A2 – fyzikálna úprava a chemická úprava a dezinfekcia
  • A3 – intenzívna fyzikálna úprava a chemická úprava, rozšírená úprava a dezinfekcia 

Rozbor surovej vody

Jedná sa o vodu odberanú z povrchových alebo podzemných vodných zdrojov pre účely úpravy          na vodu pitnú.

Medzi sledované ukazovatele kvality vody patrí:

Mikrobiologické a biologické ukazovatele – escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, živé organizmy.

Fyzikálne a chemické ukazovatele:

Anorganické ukazovatele –dusičnany, fluoridy, kovy (Sb, As, B, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Se), kyanidy.

Organické ukazovatele – celkový organický uhlík, celkové pesticídy, polycyklické aromatické uhľovodíky.

Ukazovatele, ktoré môžu ovplyvniť senzorickú kvalitu vody – absorbancia, amónne ióny, celkové rozpustené látky, farba, ChSKMn, chloridy, mangán, nasýtenie kyslíkom, reakcia vody, sírany, sodík, teplota, vodivosť, zákal, pach, zinok a železo.

Rádiologické ukazovatele – celková objemová aktivita alfa, celková aktivita bety a objemová aktivita radónu 222.

Kvalita vody vo verejných vodovodoch

Zkumavky pro rozbor surové vody

Sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch sa zabezpečuje v objektoch a zariadeniach verejného vodovodu v rozsahu primeranom k technickému riešenie verejného vodovodu. Prevádzková kontrola kvality vody sa vykonáva pre úpravou, počas úpravy a po jej úprave na pitnú vodu, pri doprave, akumulácii a dodávke pitnej vody odberateľovi.

Pri prevádzkovej kontrole sa vykonáva:

  • Minimálny rozbor – overuje sa stálosť kvality vody vo vodárenskom zdroji a účinnosť úpravy vody.
  • Úplný rozbor – komplexne sa overuje kvalita vody
  • Technologický rozbor – overujú sa hodnoty ukazovateľov kvality vody významných pri hodnotení funkcie jednotlivých technologických stupňov konkrétnej úrovne vody podľa kvality upravovanej vody  a používanej technológie úpravy vody.

Minimálny rozbor - sledované ukazovatele:

Mikrobiologické a biologické ukazovatele – escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, abiosestón, clostridium perfringens.

Fyzikálne a chemické ukazovatele:

Anorganické ukazovatele – dusičnany, dusitany.

Ukazovatele, ktoré môžu ovplyvniť senzorickú kvalitu vody – absorbancia, amónne ióny, farba, hliník, ChSKMn, mangán, reakcia vody, chuť, teplota, zákal, pach, železo, vodivosť.

Doplňujúce ukazovatele kvality vody – kyselinová neutralizačná kapacita, zásadová neutralizačná kapacita.

Úplný rozbor - sledované ukazovatele:

Mikrobiologické a biologické ukazovatele – escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, abiosestón, clostridium perfringens, saprofytické plesne.

Fyzikálne a chemické ukazovatele:

Anorganické ukazovatele – bromičnany, dusičnany, dusitany, fluoridy, kovy, kyanidy (Sb, As, B, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Ag).

Organické ukazovatele – akrylamid, benzén, dichlórbenzény, 1,2-dichlóretán, monochlórbenzén, celkový organický uhlík, pesticídy, pesticídy spolu, polycyklické aromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén, epichlórhydrín, styrén, tetrachlóretén, tetrachlórmetán, toluén, trichlóretén, vinylchlorid, xylény.

Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty – voľný chlór, brómdichlórmetán, 2,4-dichlórfenol, chlórdioxid, chloritany, chloroform, ozón, 2,4,6,-trichlórfenol, trihalometány spolu.

Ukazovatele, ktoré môžu ovplyvniť senzorickú kvalitu vody – absorbancia, amónne ióny, celkové rozpustené látky, farba, hliník, ChSKMn, chloridy, mangán, nasýtenie vody kyslíkom, reakcia vody, sírany, sulfán voľný, chuť, teplota, zákal, pach, zinok, železo, vodivosť, sodík.

Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca – horčík, vápnik, vápnik a horčík.

Rádiologické ukazovatele – celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, objemová aktivita radónu 222.

Doplňujúce ukazovatele kvality vody – kyselinová neutralizačná kapacita zásadová neutralizačná kapacita.

Minimálny rozsah ukazovateľov kvality vody technologického rozboru.

Podzemná voda  teplota, reakcia vody, ChSKMn, železo, mangán, formy oxidu uhličitého, vybrané mikrobiologické a biologické ukazovatele, dezinfekčný prostriedok, kyselinová neutralizačná kapacita, zásadová neutralizačná kapacita.

Povrchová voda teplota, reakcia vody, ChSKMn, hliník, železo, mangán, vybrané mikrobiologické a biologické ukazovatele, dezinfekčný prostriedok, kyselinová neutralizačná kapacita, zásadová neutralizačná kapacita.

V prípade záujmu o informácie, akreditovaný odber vzoriek, rozbory surovej vody, kvalitu vody vo verejných vodovodoch, prípadne ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, nás prosím neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na 0903 218 422.