Úplný rozbor pitnej vody

Požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovuje Vyhláška č 91/2023 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 časť A a B Vyhlášky č. 91/2023  Z.z. Cieľom úplného rozboru je získať komplexné informácie o dodržaní požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody. Úplný rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky. Hromadné zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodu najmenej 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou najmenej 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok.

Laboratória ALS stanovujú mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa Vyhlášky č. 91/2023 Z.z. V prípade úplného rozboru pitnej vody je požadovaný aj akreditovaný odber vody, ktorý ALS zabezpečuje ako aj terénne stanovenie teploty, chlóru a iné ukazovatele.

Sledované ukazovatele:

Mikrobiologické a biologické parametre – escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, pseudomomas aeruginosa, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22° a 36°C, živé organizmy, vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií), mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, abiosestón. clostridium perfringens.

Fyzikálne parametre – absorbancia, farba, pH, teplota, zákal, vodivosť.

Anorganické parametre – antimón, arzén, bór, dusičnany, dusitany, fluoridy, chróm, kadmium, kyanidy, meď, nikel, olovo, ortuť, selén.   

Organické parametre – akrylamid, benzén, monochlórbenzén, dichlórbenzény, 1,2-dichlóretán, celkový organický uhlík, pesticídy, pesticídy spolu, polycyklické aromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén, epichlórhydrín, tetrachlóretén a trichlóretén, vinylchlorid, mikrocystín LR.

Ukazovatele, vyšetrované pri dezinfekcii a chemickej úprave pitnej vody – voľný chlór, bromičnany, 2,4,-dichlórfenol, 2,4,6-trichlórfenol, oxid chloričitý, chloritany, chlorečnany, ozón, trihalometány spolu, kyseliny halooctové, striebro, hliník.

Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody – absorbancia, amónne ióny, farba, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, mangán, reakcia vody, sírany, chuť, teplota, zákal, pach, železo, vodivosť, sodík.

Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vody je žiaduca – horčík, vápnik, vápnik a horčík.

Rádiologické ukazovatele – trícium, radón, celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, indikačná dávka, prírodné rádionuklidy (238U, 234U, 226Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po, 222Rn), umelé rádionuklidy (90Sr, 239Pu/240Pu, 241Am, 60Co, 134Cs, 137Cs, 131I).

Laboratória ALS zabezpečujú rozbory celého úplného rozboru vrátane prírodných a umelých rádionuklidov.

Pre získanie bližších informácií ohľadom rozborov pitnej vody vzorkovaní, používaných vzorkovniciach nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com, prípadne +421 903 218 422. Pre účely kolaudácie, prípadne kontroly kvality vody štátnou inštitúciou je potrebný aj akreditovaný odber pitnej vody, ktorý Vám naše laboratória rovnako zabezpečia. 

Vybrané parametre kvality vody

Dusičnany, dusitany