Rozbor studničnej vody

Kvalita vody v studni alebo z iného zdroja je dôležitá pre majiteľa, preto majiteľ by mal mať informácie ohľadne kvality pitnej vody z jeho zdroja. Kvalita vody v studniach podlieha Vyhláške č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

Laboratória ALS stanovujú mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre.

Analýza vody v rozsahu minimálnej analýzy pitnej vody je určená na kontrolu kvality vody a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej vody, účinnosti úpravy pitnej vody a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach dodávanej pitnej vody.

Sledované ukazovatele (podľa minimálneho rozsahu, príloha č. 2, Vyhláška 91/2023 Z.z.):

Mikrobiologické a biologické parametre – kultivovateľné mikroorganizmy pri 22° a 36°C, koliformné baktérie, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoky, živé organizmy, vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií), mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, abiosestón.

Fyzikálne parametre – absorbancia, farba, pH, teplota, zákal, vodivosť

Anorganické parametre –dusičnany, dusitany,  amónne ióny, CHSKMn, mangán, železo

Senzorické vlastnosti – chuť a pach

Ukazovatele, vyšetrované pri dezinfekcii a chemickej úprave pitnej vody – voľný chlór, bromičnany, 2,4,-dichlórfenol, 2,4,6-trichlórfenol, oxid chloričitý, chloritany, chlorečnany, ozón, trihalometány spolu, kyseliny halooctové, striebro, hliník.

Pre získanie bližších informácií ohľadom rozborov pitnej vody zo studne, vzorkovaní, používaných vzorkovniciach nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com , prípadne +421 903 218 422. Pre účely kolaudácie, prípadne kontroly kvality vody štátnou inštitúciou je potrebný aj akreditovaný odber pitnej vody, ktorý Vám naše laboratória rovnako zabezpečia.