Rozbory bazénovej vody a vody pre kúpaliská

Venkovní bazén pro rozbor bazénové vody

Kúpaliská sú dôležitými miestami pre oddych a regenerácie síl obyvateľstva. Preto kvalita prevádzky a vyhovujúca kvalita vody na kúpanie významne ovplyvňujú kvalitu rekreácie a majú rozhodujúci dopad na zdravie návštevníkov. 

Laboratória ALS poskytujú kompletné analýzy kvality vody pre majiteľov kúpalísk a bazénových vôd ako aj akreditovaný odber vzoriek. Požiadavky na kvalitu vody, rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku sa vzťahuje na Vyhlášku 308/2012 Z.z..

Vyhláška upravuje požiadavky na kvalitu vody na prírodnom kúpalisku a kvalitu vody na umelom kúpalisku, ako aj rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku, požiadavky na prevádzku, prevádzkový poriadok, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení kúpaliska. 

Kúpaliská delíme:
Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa. Prírodným kúpaliskom je aj  voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa. 

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy. 

Požiadavky na odber vzoriek vody, rozsah a početnosť ukazovateľov kvality vody na umelom kúpalisku sú uvedené v prílohe č. 3 Vyhlášky 308/2012 Z.z. Tieto požiadavky sa primerane uplatňujú aj na bazény v zariadeniach poskytujúcich služby verejnosti.

Voda na kúpanie je každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorá je využívaná na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené, alebo nie je kúpanie zakázané. Požiadavky na kvalitu vody učenú na kúpanie upravuje Vyhláška 309/2012 Z.z. a Vyhláška 397/2013 Z.z.

Sledované ukazovatele (umelé kúpalisko, bazény)

Bazénová voda pro rozbor

Mikrobiologické a biologické parametre – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, črevné enterekoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 +- 1°C, Legionella species, producenty, konzumenty.

Fyzikálne parametre – priehľadnosť, pH, teplota vody, redox-potencial

Chemické parametre – CHSKMn, voľný chlór, viazaný chlór, ozón, TOC, Cu

Ukazovateľ Legionella species sa vyšetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly.

Pre bližšie informácie ohľadom rozborov a odberov pre optimálne riešenie Vašich požiadaviek doporučujeme nás kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na +421 903 218 422. Ochotne Vám pripravíme cenovú ponuku.