Rozbor balenej (pramenitej) vody a dojčenskej vody

Balená voda pro rozbor

Pramenitá voda je číra, bezfarebná tekutina, prirodzenej chuti vody, bez sedimentu a zápachu. Je mikrobiologicky bezchybná prírodná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. 

Kvality voda v pramenitých vodách musí spĺňať príslušné biologické, mikrobiologické, fyzikálne a chemické požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, látky organického znečistenia nesmú byť prítomné v koncentráciách vyšších, ako sú medze detekcie uvedené v prílohe č. 1 tabuľka č. 5 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100. A rádiologické požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Pramenitá voda tak, ako bola získaná na zdroji, nesmie byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. Zakazuje sa dezinfekcia pramenitej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). Nemožno k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

Balená pitná voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná alebo povrchová voda, ktorá vykazuje stálu kvalitu vody a možno ju v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave používať na pitie, varenie a prípravu potravín.


Balená pitná voda sa môže plniť aj z povrchového zdroja vody a podlieha tak povolenej úprave podľa zákona o požiadavkách na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Pri úprave pitnej vody určenej na balenie sa nesmú používať prípravky na báze chlóru. Balenú pitnú vodu do spotrebiteľského balenia nemožno sýtiť (stabilizovať) oxidom uhličitým (CO2).
Kvality balenej pitnej vody, pramenitej vody musí spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva a ustanovení o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

Požiadavky na kvalitu balenej vody a pramenitej vody sa stanovuje podľa:

  • výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu
  • Vyhláška č. 247/2017 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Pri úprave vzduchom obohateným o ozón musí balená voda po úprave spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 1 tabuľka č. 3 uvedeného výnosu, kde sú uvedené najvyššie medzné hodnoty zvyškov po úprave vzduchom obohateným o ozón v pramenitej vode (bromičnany, rozpustený ozón, bromoform).

Sledované mikrobiologické a biologické požiadavky na kvalitu pramenitej vody podľa prílohy č. 1, tabuľky č. 1 uvedeného výnosu: patogénne mikroorganizmy, escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, pseudomonas aeruginosa, sporulujúce sulfity redukujúce anaeróbne baktérie, celkový počet mikroorganizmov kultivovaných pri t = 20 °C ± 2 °C, celkový počet mikroorganizmov kultivovaných pri t = 37 °C ± 1°C, živé organizmy, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, mikroskopické huby (mikromycéty).

Sledované fyzikálne, chemické a organoleptické požiadavky na pramenitú vodu podľa prílohy č.1, tabuľky č. 4: amónne ióny, antimón, arzén, bárium, celkové rozpustené látky, celkový organický uhlík, dusičnany, dusitany, fluoridy, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, chróm, chuť, kadmium, kyanidy celkové, mangán, meď, nikel, olovo, ortuť, pH, selén, sírany, zákal, zápach.

Požadované medze detekcie organických látok pre analýzu pramenitej vody pre jednotlivé ukazovatele sú uvedené v prílohy č.1, tabuľke č.5: benzén, 1-2, 1-3, 1-4 dichlórbenzény, 1,2 dichlóretán, monochlórbenzén, pesticídy jednotlivo, benzo/a/pyrén, PAU spolu, styrén, 1,1,2,2 tetrachlóretén, tetrachlórmetán, toluén, 1,1,2-trichlóretén, chlóretén (vinylchlorid), xylén (suma troch izomérov), tenzidy anionové.

Kvalita balenej pitnej vody podlieha Vyhláške č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Sledované ukazovatele pre balené pitné vody podľa vyhlášky č 247/2017 prílohy č. 1 a 2.1:

Mikrobiologické a biologické parametre – escherichia coli,  koliformné baktérie, enterokoky, pseudomonas aeruginosa, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22° a 36°C
Fyzikálne parametre – absorbancia, farba, pH, teplota, zákal, vodivosť
Anorganické parametre –dusičnany, dusitany,  amónne ióny, CHSKMn, mangán, železo
Senzorické vlastnosti – chuť a pach
Dojčenská voda je pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

Ak kvalita pramenitej voda spĺňa požiadavky podľa prílohy č.1 tabuľky č. 6 výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu, možno ju používať aj na prípravu stravy na výživu dojčiat a označovať slovami označovať „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“.

Kvalita vody v dojčenskej vode musí spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva. Dojčenská pramenitá voda tak, ako bola získaná na zdroji, nesmie byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. Zakazuje sa dezinfekcia dojčenskej pramenitej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru).
Pretože je určená na prípravu stravy pre dojčatá, ak je takáto voda stabilizovaná oxidom uhličitým, musí byť na obale uvedená aj informácia „pred použitím odstrániť oxid uhličitý varom“.

Požiadavky na kvalitu minerálnej vody a pramenitej vody vhodných na prípravu stravy pre dojčatá sú uvedené v prílohe č.1,  tabuľke č. 6 pre jednotlivé ukazovatele: bárium, horčík, vápnik, vápnik a horčík, amónne ióny,  celkové rozpustené látky, celkový organický uhlík, hliník, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, chuť, mangán, pH, sírany, zákal, zápach, železo, antimón, arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, chróm, kadmium, kyanidy celkové, meď, nikel, olovo, ortuť, selén, striebro.

Pre získanie bližších informácií ohľadom rozborov balených vôd, vzorkovaní, používaných vzorkovniciach nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com, prípadne +421 903 218 422.