Rozbory odpadových vôd

Odpadní voda z průmyslového provozu

Laboratória ALS ponúkajú analýzy pre čističky odpadových vôd (ČOV), analýzy odpadových vôd komunálnych, splaškových, priemyselných, domových, ako aj pre priemyselné podniky a rôznych klientov. Stanovujeme široké spektrum parametrov, ktoré sa líšia od druhu odpadových vôd.

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd je analyzovaná podľa parametrov vyplývajúcich z vodohospodárskych rozhodnutí.  Ďalej sa rozbory odpadových vôd vykonávajú podľa Zákona 364/2004 o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z.z, Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd. 

Rozsah a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd pre splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd vyplýva podľa prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z.z. časť A.1. Časť A.2 sa týka splaškových a komunálnych odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd.

Rozsah a limitné hodnoty ukazovateľov priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd vyplýva podľa prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z.z. časť B.

Zkumavky k rozboru pitné vody

Laboratória ALS stanovujú široké spektrum parametrov: fyzikálne, anorganické, organické, mikrobiologické a iné, vykonávajú aj akreditovaný odber vzoriek.

Rovnako ponúkame aj stanovenia ekotoxicity (základné, prípadne limitné testy, TOX lim, atď.) na rôznych typoch organizmov (ryby - Poecilia reticulata, bakteriálny bioluminiscenčný test (Vibrio fischeri), semená kultúrnej rastiny (Sinapis alba), zelená riasa Scenedesmus subspicatus (Desmodesmus Subspicatus), vodný článkonožec Daphnia magna, žaburinke menšej (Lemna minor), atď.

Rozsah sledovaných ukazovateľov pri splaškových a komunálnych odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd závisí od veľkosti zdroja, sledujú sa hlavne ukazovatele: BSK5, CHSKCr, N-NH4, NL, Ncelk a Pcelk.

Ďalšie ukazovatele, ktoré v ALS stanovujeme v odpadových vodách (závisí to od typu rozhodnutí a typu priemyselnej výroby, služieb) sú napríklad:

sulfán (H2S), sulfidy S2-,   celkové látky (CL), celkové látky po žíhaní pri
550 °C, CLŽ, kalový index, sediment po 30 minútovej sedimentácií, dusitanový dusík N-NO2, dusičnanový dusík N-NO3, ťažké kovy (široké spektrum), fosforečnany, sírany, fluoridy, fenoly prchajúce s vodnou parou (fenol index), nepolárne extrahovateľné látky (NEL IČ, NEL UV), uhľovodíkový index (C10-C40), termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, E. coli, Salmonella, atd.

Pre jednotlivé typy vzoriek ako aj početnosť odberov pri vypúšťaných splaškových a komunálnych odpadových vôd ako aj priemyselných odpadových vôd sa vychádza z vydaných platných vodohospodárskych rozhodnutí.

Rozbory vykonávame aj podľa Vyhlášky 55/2004 Z.z. Ministerstva životného prostredia z 26. januára 2004, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa prílohy č. 3 Najvyššia prípustná miera znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa v kvalifikovanej bodovej vzorke (dvojhodinovej zlievanej vzorke) stanovujú ukazovatele uvedené nižšie:

ph, teplota, CHSK Cr, BSK5, nerozpustené látky, amoniakálny dusík, celkový dusík, rozpustené látky, kyanidy celkové (Cncelk.), kyanidy toxické (CNtox), nepolárne extrahovateľné látky, extrahovateľné látky, adsorbovateľné, organicky viazané halogény (AOX), Aniónaktívne tenzidy (PAL-A), ortuť (Hg), meď (Cu), nikel (Ni), chróm celkový (Cr celk.), chróm VI (Cr6+), olovo (Pb), arzén (As),   zinok (Zn), kadmium (Cd),  polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Naše laboratória rovnako zabezpečujú aj akreditované vzorkovanie odpadových vôd manuálne a automatickým vzorkovačom. Najčastejšie odoberané typy vzoriek sú:

  • bodová vzorka
  • 2-hodinová zlievaná vzorka
  • 24-hodinová zlievaná vzorka

Pre navrhnutie optimálneho riešenia Vašich požiadaviek doporučujeme nás kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na +421 903 218 422. Ochotne Vám pripravíme cenovú ponuku pre Vaše konkrétne potreby.