Rozbory odpadových vôd

Odpadní voda z průmyslového provozu

Laboratória ALS ponúkajú analýzy odpadových vôd komunálnych, splaškových, priemyselných a domových, analýzy pre čistiarne odpadových vôd (ČOV), ako aj pre priemyselné podniky a rôznych iných klientov. Laboratória ALS stanovujú široké spektrum parametrov: fyzikálne, anorganické, organické, mikrobiologické a iné, vykonávajú aj akreditovaný odber vzoriek.

Rozbory odpadových vôd sa vykonávajú podľa Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Vodný zákon), podľa Nariadenia vlády NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z.z, Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd je analyzovaná aj podľa parametrov vyplývajúcich z jednotlivých vodohospodárskych rozhodnutí. 



 

Rozsah a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd pre splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd vyplýva podľa prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z.z. časť A.1. Časť A.2 sa týka splaškových a komunálnych odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd.

Rozsah a limitné hodnoty ukazovateľov priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd vyplýva podľa prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z.z. časť B.

Zkumavky k rozboru pitné vody

Laboratória ALS ponúkajú aj stanovenia ekotoxicity (základné, prípadne limitné testy, TOX lim, atď.) na rôznych typoch organizmov (ryby - Poecilia reticulata, bakteriálny bioluminiscenčný test (Vibrio fischeri), semená kultúrnej rastiny (Sinapis alba), zelená riasa Scenedesmus subspicatus (Desmodesmus Subspicatus), vodný článkonožec Daphnia magna, žaburinke menšej (Lemna minor), atď.

Rozsah sledovaných ukazovateľov pri splaškových a komunálnych odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd závisí od veľkosti zdroja, sledujú sa hlavne ukazovatele: BSK5, CHSKCr, nerozpustené látky NL, amoniakálny dusík N-NH4, celkový dusík Ncelk a celkový fofor Pcelk.

Ďalšie ukazovatele, ktoré sa v ALS stanovujú v odpadových vodách (závisí to od typu rozhodnutí a typu priemyselnej výroby, služieb) sú napríklad:

  • sulfán (H2S), sulfidy S2-, celkové látky (CL), celkové látky po žíhaní při 550 °C, CLŽ, kalový index, sediment po 30 minútovej sedimentácii, dusitanový dusík N-NO2, dusičnanový dusík N-NO3, ťažké kovy (široké spektrum), fosforečnany, sírany, fluoridy, fenoly prchajúce s vodnou parou (fenol index), nepolárne extrahovateľné látky (NEL IČ, NEL UV), uhľovodíkový index (C10-C40), termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, E. coli, Salmonella, atď.

Pre jednotlivé typy vzoriek ako aj početnosť odberov pri vypúšťaných splaškových a komunálnych odpadových vodách, ako aj priemyselných odpadových vodách sa vychádza z  platných vydaných vodohospodárskych rozhodnutí.

Podľa Vyhlášky 55/2004 Z.z. Ministerstva životného prostredia z 26. januára 2004, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Podľa prílohy č. 3 Najvyššia prípustná miera znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa v kvalifikovanej bodovej vzorke (dvojhodinovej zlievanej vzorke) stanovujú tieto ukazovatele:

  • ph, teplota, CHSK Cr, BSK5, nerozpustené látky NL, amoniakálny dusík N-NH4, celkový dusík Ncelk, rozpustené látky (RAS), kyanidy celkové (Cncelk.), kyanidy toxické (CNtox), nepolárne extrahovateľné látky ((NEL IČ, NEL UV), extrahovateľné látky, adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX), aniónaktívne tenzidy (PAL-A), ortuť (Hg), meď (Cu), nikel (Ni), chróm celkový (Crcelk.), chróm VI (Cr6+), olovo (Pb), arzén (As), zinok (Zn), kadmium (Cd), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU).

Laboratória ALS zabezpečujú akreditované vzorkovanie odpadových vôd, manuálne a automatickým vzorkovačom. Najčastejšie odoberané typy vzoriek sú:

  • bodová vzorka
  • 2-hodinová zlievaná vzorka
  • 24-hodinová zlievaná vzorka

Pre navrhnutie optimálneho riešenia Vašich požiadaviek doporučujeme kontaktovať nás na info.sk@alsglobal.com alebo na +421 903 218 422. Ochotne Vám pripravíme cenovú ponuku pre Vaše konkrétne potreby.