Analýzy bioty

Ryby ako ukázka analýzy bioty

Testovanie bioty, napr. rastlín a živočíchov, na obsah polutantov alebo chemikálií je často súčasťou projektov pre vyhodnocovanie dopadov na životné prostredie. Tieto analýzy sa uplatňujú najmä pri posudzovaní toho, ako sa škodliviny hromadia v potravinovom reťazci alebo pri hľadaní dôkazov o prenose uvedených zlúčenín v prírode.

Niektoré z najznámejších príkladov testovania bioty je testovanie orlov, tuleňov a rýb pre stanovenie obsahu PCB v Baltskom mori na preukázanie rozšírenia znečisťujúcich látok do nekontaminovaných oblastí. 

PROBLEMATIKA KONTAMINOVANEJ BIOTY

Testovanie vzoriek bioty je často vykonané v spojitosti s testovaním iných typov vzoriek ako sú voda alebo sedimenty. Laboratória ALS sa podieľali na projektoch, kde boli voda a sedimenty spolu s biotou (tam kde to bolo možné) testované na prítomnosť všetkých zlúčenín v smernici Water Frame Directive. Hladina kontaminantov nájdená v biote je tzv. biodostupná frakcia.

Hodnotenie úrovne kontaminantov v živých organizmoch poskytuje odlišný obraz v porovnaní so sedimentami,pretože pre niektoré zlúčeniny alebo skupiny zlúčenín môže byť rozdiel v celkovom obsahu polutantov a ich biodostupnej forme veľmi výrazný.

Čajka na kameni - možno testovať vodu, riasy a i čajky.Napríklad pomery rôznych typov dioxínov budú iné vo vzorkách bioty a v sedimentoch. To je čiastočne spôsobené biologickou dostupnosťou jednotlivých dioxínov, ale taktiež do určitej miery aj rýchlosťou akou sú rôzne dioxíny vylučované z organizmov.

Niektoré kontaminanty migrujú rôznymi úrovňami potravinového reťazca v ekosystéme, je možné testovať suchozemské a vodné rastliny, zvieratá, živočíšne tkanivá, vajcia, krv a krvné sérum, rovnako ako aj ľudskú krv, krvné sérum a materské mlieko..

TESTOVANIE VZORIEK BIOTY V ALS 

Zoznam nami štandardne poskytovaných služieb zahŕňa testovanie na prítomnosť a obsah perzistentných organických polutantov (POP) ako sú dioxíny, PCB, PBDE a viacerých kovov vrátane ortuti, arzénu, olova atď. Celkovo máme akreditovaných 78 kovov napríklad v moči alebo krvi. Navyše niektoré kovy stanovujeme ešte špecificky napr. ako metylortuť, organické zlúčeniny cínu, druhy arzénu, selénu. 

Prírodné javy a ľudská činnosť môže mať vplyv na vodné a suchozemské životné prostredie rôznymi spôsobmi. V laboratóriách ALS je možné testovať vodné a suchozemské organizmy ako napríklad:

Ďatelina ako ukážka vzorky na analýzu bioty.baktérie (Vibrio fischeri), ryby (Poecilia reticulata), riasy (Desmodesmus subspicatus), vodné článkonožce (Daphnia magna Straus), vyššie rastliny (Sinapis alba, Lactuca sativa), suchozemské článkonožce (Folsomia candida), suchozemské anelidy (Enchytraeus crypticus). Testy ekotoxicity poskytujú dôležité informácie o intenzite nežiaducich účinkov v dôsledku ľudskej činnosti a môžu poskytovať poznatky potrebné pri hodnotení možných vplyvov na životné prostredie látok vypúšťaných do vody, alebo skladovaných na súši.