Rozbory pôd, kontaminovaných zemín

Poľnohospodárska pôda ako ukážka možných miest kontaminácie

Pôdy, ktoré boli v minulosti priemyselne využívané a kontaminované, predstavujú veľkú výzvu pri územnom plánovaní. Stáva sa, že sa takéto pozemky premieňajú na obytné zóny, no tento postup prináša riziko prenosu kontaminantov z pôd do vodných zdrojov, ovzdušia, alebo môže negatívne ovplyvniť rastliny a iné živé organizmy v okolí. Preto predtým, než sa takéto pozemky môžu využiť na výstavbu rezidenčných oblastí je nutné kontaminanty z pôdy odstrániť.
 

Laboratórium má za úlohu stanoviť množstvo a charakter kontaminantov v takto využívaných oblastiach a ich okolí. Laboratóriá ALS majú rozsiahle skúsenosti v oblasti laboratórnych analýz pôdnych kontaminantov, ako sú ropné uhľovodíky, pesticídy a ťažké kovy, ale aj pri stanovovaní kvality pôdy na základe analýz obsahu organických zložiek, živín a určovaní pôdnych druhov.

SLUŽBY KLIENTOM ALS

Klientmi laboratórií ALS sú štátne inštitúcie, konzultačné spoločnosti, výskumné inštitúcie a súkromné spoločnosti, ale aj súkromné osoby, ktoré majú záujem pomocou laboratórneho rozboru zistiť množstvo živín v pôde, napr. na prestovanie zeleniny alebo ovocia.

Naprieč celou Európou existujú rôzne nariadenia a legislatívne opatrenia, ktoré musia spoločnosti splniť pri riešení projektov územného plánovania. Tieto predpisy väčšinou stanovujú spôsoby odberu vzoriek, ktoré kontaminanty majú byť stanovené, akými normami a hraničné hodnoty ich obsahu v pôde. Nižšie sú uvedené niektoré z týchto smerníc.

Náš klientsky servis Vám rád pomôže s výberom vhodnej laboratórnej analýzy v súlade s lokálnou legislatívou a taktiež s vyhodnocovaním jej výsledkov.

NÁMI POSKYTOVANÉ ANALÝZY

 • Screening kovov
 • Screening organických látok
 • Stanovenie stopových množstiev kovov  a ťažkých kovov               
 • Špeciácia kovov (Hg, As, Se)          
 • Izotopy
 • Elementárna analýza (N, C, S, H, O)
 • Prchavé organické látky
 • semiprchavé organické látky, PAU, alkyl-PAU, PCB                    
 • Ropné uhľovodíky (NEL)
 • Špecifikácia ropných uhľovodíkov (C5-C40)
 • Základné anorganické parametre 
 • Anióny, živiny
 • Formy dusíka
 • Oxohalogenidy, TOC
 • EOX, AOX, TX
 • Kyanidy
 • Aniónové, katiónové a neiónové surfaktanty (tenzidy)
 • Alkylfenoly a ich etoxyláty
 • Glykoly, alkoholy
 • Pesticídy and ich metabolity
 • Perfluorované látky (PFC)
 • Zvyšky po farmaceutikách
 • Dioxíny, PBDE a ostatné POPs
 • Chlórfenoly, krezoly, ftaláty
 • Chlóralkány
 • Anilíny
 • Rádionuklidy
 • Mikrobiológia, Legionella
 • Ekotoxicita, akútna toxicita
 • Agresivita pôd na betónové a oceľové materiály
 • Charakterizácia pôdnych typov, textúra pôdy
 • Efektívna katiónovo výmenná kapacita, rozpustný fosfor, rozpustný dusík
 • Sulfidy prchajúce z kyselín, pomer AVS:SEM
 • a mnohé iné

Laboratórne rozbory zemín vykonávame taktiež podľa Smernice MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.

Identifikovanie znečisťujúcich látok v skúmanom území znamená vypracovanie zoznamu škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok vrátane prioritných látok zistených geologickým prieskumom znečisteného územia, ktorých koncentrácia v horninovom prostredí, pôde a v podzemnej vode prekračuje ID podľa prílohy č. 12. Pri látkach nezaradených do prílohy č. 12, alebo pri zmesiach látok sa ID hodnota nahradí hodnotou stanovenou skúškami ekotoxicity.

Príloha č. 12 a k smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. uvádza indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia a pôdy pre jednotlivé ukazovatele z jednotlivých skupín:

 • Kovy
 • Aromatické uhľovodíky
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (nehalogénované) 
 • Aromatické uhľovodíky (halogénované)
 • Pesticídy organické chlórované 
 • Pesticídy ostatné 
 • Chlórované alifatické uhľovodíky 
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (halogénované)
 • Ostatné (anorganické a organické látky)
 • Základné ukazovatele