Rozbory čistiarenských kalov a dnových sedimentov

Kalište ako možné miesto vzorkovania

Laboratória ALS vykonávajú analýzy čistiarenského kalu a dnových sedimentov podľa Zákona č. 188/2003 o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Upravený čistiarensky kal, dnové sedimenty aplikované do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, sa musia analyzovať na zistenie obsahu rizikových látok podľa príloh č. 2 až 4 Zákona č. 188/2003. Koncentrácia rizikových látok ani v jednom sledovanom ukazovateli nemôžu prekračovať limitné hodnoty.

Zákon 203/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

Vzorkovanie pre analýzu riečného sedimentu

Analýzy čistiarenského kalu musí obsahovať stanovenie najmä:

 • Obsahu sušiny, organického podielu,

 •  Hodnoty pH,

 •  Celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka,

 •  Obsah ťažkých kovov

 •  Mikrobiologických parametrov.

Dnové sedimenty v rámci analýz musia obsahovať okrem uvedených ukazovateleľov aj stanovenie absorbovateľných organických halogénov (AOX), polychlórovaných bifenylov (PCB) a polyaromatických uhľovodíkov (PAU).

V poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú sledované najmä pH a obsah ťažkých kovov.

Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale uvádza príloha č. 2 k zákonu č. 188/2003 Z. z. pre jednotlivé ukazovatele:

 • As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg
 • Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal: termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky

 

Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch uvádza príloha č. 3 k zákonu č. 188/2003 Z. z. pre jednotlivé ukazovatele:

 • As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky
 • Adsorbovateľné organicky viazané halogenidy
 • Termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky

 

Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde uvádza príloha č. 4 k zákonu č. 188/2003 Z. z. pre jednotlivé ukazovatele:

 • As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.

CHEMICKÁ ANALÝZA SEDIMENTOV A NAPLAVENÍN

Zamestnanec ALS odoberá rybničný sediment.

Kontaminované sedimenty sú veľkým environmentálnym problémom, kvôli ich potencionálnej toxicite pre biotu a ľudské zdravie. Sedimenty v ktorých sa akumulujú kontaminanty ako ťažké kovy a perzistentné organické polutanty sa neskôr stávajú sekundárnymi rezervoármi týchto látok.

Tieto kontaminanty potom môžu byť: uvoľnené do vody a tak migrovať do iných sedimentov, byť absorbované biotou alebo akumulované vo vodných organizmoch a presúvať sa hore potravinovým reťazcom do rýb a nakoniec ľudí.

Nadmerná ľudská činnosť na vodných tokoch si vyžaduje odstraňovanie naplavenín:

 • Pri údržbových prácach (prehlbovanie pre lodnú dopravu a odvodňovanie)
 • Konštrukčné práce ( proti záplavové opatrenia, rekreácia, rozširovanie prístavov)
 • Dodávka konštrukčných materiálov (štrky a piesky)
 • Čistenie kontaminovaných území (ohniská)

Tieto činnosti môžu potencionálne rozšíriť kontaminanty do vody, skládok odpadov a konštrukčných materiálov.

VÝBĚR Z NÁŠHO PORTFÓLIA PRE SEDIMENTY

 • Sušina
 • Objemová hmotnosť
 • Základná granulometria
 • Plná klasifikácia typov zrnitých materiálov
 • Ťažké kovy (ortuť, olovo, nikel, zinok, meď, kadmium, atď.)
 • Špeciácia kovov (metyl ortuť, zlúčeniny arzénu, zlúčeniny selénu )
 • Tributyl cín (TBT) a iné organocínne zlúčeniny
 • Ropné uhľovodíky (TPH)
 • Rádionuklidy vrátane zdrojov alfa a beta žiarenia
 • Oktylfenoly, nonylfenoly, a ich etoxyláty
 • Chlórfenoly
 • PCB, PAH, hexachlórbenzén
 • Estery polybrómovaných bifenylov
 • Dioxíny a furány
 • Ekotoxikologické testy pre vodné organizmy (rastliny a živočíchy)
 • Microtox (Vibrio Fischeri)

Legislatíva pre hospodárenie so sedimentmi v európskej únii:

KONVENCIE TÝKAJÚCE SA KVALITY SEDIMENTOV A NAPLAVENÍN

 • Helsinská konvencia o ochrane morského prostredia v Baltskom mori HELCOM : odporúčania pri odstraňovaní naplavenín (1992)
 • Londýnska konvencia o prevencii znečisťovania morí, skladovaním odpadov a iných materiálov. Koncepcia hodnotenia naplavenín (2000)
 • Dohovor o ochrane morského prostredia severozápadného Atlantiku (OSPAR). Zrevidované smernice pre hospodárenie s naplavenými materiálmi.

Pri implementácii týchto medzinárodných dohôd a smerníc EU, sa v rôznych štátoch zaviedli rozdielne smernice a zákony ohľadom naplavenín a sedimentov. Laboratóriá ALS vyvinuli rôzne programy pre vyhodnotenie kontaminácie sedimentov ktoré spĺňajú aj tú najprísnejšiu klasifikáciu týchto materiálov.

Pri objednávaní rozborov je odporúčané vychádzať z predkladaného projektu, prípadne aktuálnej legislatívy, či konkrétneho rozhodnutia pre prácu so sedimentmi. Tieto dokumenty jednoznačne špecifikujú limity, kvantifikáciu, zastúpenie zlúčenín, nádoby na odber vzoriek, objem vzoriek a poskytujú informácie pre logistiku. Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho miestneho zástupcu laboratórií ALS alebo na info.sk@alsglobal.com , prípadne +421 903 218 422.