Analýzy odpadov

Pravidlá pre prevenciu vzniku odpadov a hospodárenie s ním si jednotlivé členské štáty európskej únie riadia sami, tak aby boli v súlade s trvale udržateľným rozvojom a zachovaní životného prostredia a ľudského zdravia.

Jedným z takýchto opatrení je nutnosť sledovania povolených koncentrácií škodlivých látok v odpadoch a potvrdenie nezávadnosti daných odpadov. Laboratória ALS poskytujú testovanie odpadov pre spoločnosti zaoberajúce sa hospodárením s odpadmi a zmierňovaním dopadov priemyselného odpadu.

Odpad ukladaný na skládkach

Odpady sú pod prísnymi pravidlami zaradené do osobitných kategórií, ktoré zodpovedajú typu skládky. Rozdeľujeme ich na inertný, nebezpečný a nie nebezpečný odpad. V Laboratóriách ALS vykonávame testovanie pre prijímanie odpadov na skládky odpadov podľa kritérií Smernice pre skládky (Smernica 99/31/EC) a rozhodnutia rady 2003/33/EC, pre Slovenskú republiku taktiež podľa  Vyhlášky č.382/2018 Z. z., príloha č. 1 (Kritéria pre prijímanie odpadov na skládky odpadov)

Laboratóriá ALS vykonávajú testy kritérií pre prijatie odpadu na skládky na základe predpisu EN 12 457 pomocou simulovania lúhovania kontaminantov dažďovou vodou. Pri vykonávaní týchto testov naše laboratória využívajú:

  • jednostupňový výluh, výluh obsahuje pomer kvapaliny k pevnej látke L/S=10 l/kg, patrí k najpoužívanejšiemu postupu stanovenia odpadu
  • dvojstupňový výluh (pri prvom stupni sa výluh spracováva v pomere L/S=2 l/kg a v druhom stupni v pomere L/S=8 l/kg). Lepšie napodobňuje prírodné podmienky a je vhodný pre materiály s vysokým obsahom sušiny.

V našich laboratóriách Vám stanovíme aj najvyššie hraničné hodnoty koncentrácií škodlivých látok v odpade podľa  zákona č. 79/2015 Z. z., príloha č. 5.

KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ODPADOV NA SKLÁDKY ODPADOV

INERTNÝ ODPAD

Nasledujúce limitné hodnoty pre vylúhovateľnosť sa vzťahujú na inertný odpad.

Parameter Jednotka Limitná hodnota*  ALS LOQ (detekčný limit) Metóda
pH mg.l-1 6-12 1 ISO 10523
hliník Al mg.l-1 2 0.01 ISO 11885 
arzén As mg.l-1 0.05 0.005 ISO 11885
bárium Ba mg.l-1 2 0.0005 ISO 11885
kadmium Cd mg.l-1 0.004 0.0004 ISO 11885
kobalt Co mg.l-1 0.1 0.002 ISO 11885
chróm celkový Cr mg.l-1 0.05 0.001 ISO 11885
meď Cu mg.l-1 0.2 0.001 ISO 11885
ortuť Hg mg.l-1 0.001 0.0003 ISO 17852
molybdén Mo mg.l-1 0.05 0.002 ISO 11885
nikel Ni mg.l-1 0.04 0.002 ISO 11885
olovo Pb  mg.l-1 0.4 0.005 ISO 11885
antimón Sb mg.l-1 0.006 0.001 ISO 17294-2
selén Se mg.l-1 0.01 0.01 ISO 11885
cín Sn mg.l-1 0.2 0.01 ISO 11885
vanád V mg.l-1 0.05 0.001 ISO 11885
zinok Zn mg.l-1 0.4 0.002 ISO 11885
chloridy mg.l-1 80 1 ISO 10304-1
fluoridy mg.l-1 1 0.2 ISO 10304-1
sírany mg.l-1 100 5 ISO 10304-1
fenolový index  mg.l-1 0.1 0.005 ISO 6439
DOC mg.l-1 50 0.5 EN 1484
CRL mg.l-1 400 10 Gravimetria
celkové kyanidy mg.l-1 0.02 0.005 ISO 6703-2
ISO 14403-2
ekotoxicita mg.l-1 negatívna     ISO 8692, ISO 6341
ISO 7346-1,2
NATÍVNA VZORKA Jednotka Limitná hodnota*  ALS LOQ (detekčný limit) Metóda
strata žíhaní pri 550 °C % hm. 5 0.1 gravimetria , kalkulačne
TOC % hm. 3 0.01 coulometria 
BTEX mg.kg-1 sušiny 6 0.48 ISO 15009
PCB mg.kg-1 sušiny 1 0.14 ISO 6468
uhľovodíky C10-40 mg.kg-1 sušiny 500 20 plynová chromatografia, kalkulačne
PAU mg.kg-1 sušiny 80 0.16 ISO 6468
arzén As mg.kg-1 sušiny 200 0.5 ISO 11885
kadmium Cd mg.kg-1 sušiny 4 0.4 ISO 11885
ortuť Hg mg.kg-1 sušiny 2 0.2 ISO 11885
nikel Ni mg.kg-1 sušiny 500 1 ISO 11885
olovo Pb  mg.kg-1 sušiny 500 1 ISO 11885

* Limitné hodnoty sú uvedené podľa vyhlášky č.382/2018 Z. z., príloha č. 1.

Výpočet je uvedený v pomere kvapaliny k pevnej látke L/S= 10 l/kg a vyjadrený v jednotkách mg/l.

NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD

V tabuľke uvedenej nižšie sú limitné hodnoty, ktoré musí spĺňať nie nebezpečný odpad.

Parameter Jednotka Limitná hodnota*  ALS LOQ (detekčný limit) Metóda
pH mg.l-1 5.5-13 1 ISO 10523
hliník Al mg.l-1 50 0.01 ISO 11885 
arzén As mg.l-1 0.2 0.005 ISO 11885
bárium Ba mg.l-1 10 0.0005 ISO 11885
kadmium Cd mg.l-1 0.1 0.0004 ISO 11885
kobalt Co mg.l-1 1 0.002 ISO 11885
chróm celkový Cr mg.l-1 1 0.001 ISO 11885
meď Cu mg.l-1 5 0.001 ISO 11885
ortuť Hg mg.l-1 0.02 0.01 ISO 17852
molybdén Mo mg.l-1 1 0.002 ISO 11885
nikel Ni mg.l-1 1 0.002 ISO 11885
olovo Pb  mg.l-1 1 0.005 ISO 11885
antimón Sb mg.l-1 0.07 0.001 ISO 11885
selén Se mg.l-1 0.05 0.01 ISO 11885
cín Sn mg.l-1 5 0.01 ISO 11885
vanád V mg.l-1 2 0.001 ISO 11885
zinok Zn mg.l-1 5 0.002 ISO 11885
chloridy mg.l-1 1500 1 ISO 10304-1
fluoridy mg.l-1 15 0.2 ISO 10304-1
sírany mg.l-1 2000 5 ISO 10304-1
fenolový index  mg.l-1 50 0.005 ISO 6439
DOC mg.l-1 80 0.5 EN 1484
CRL mg.l-1 6000 10 Gravimetria
celkové kyanidy mg.l-1 1 0.005 ISO 6703-2
ISO 14403-2
ekotoxicita mg.l-1 ≥10   1 ISO 8692, ISO 6341
ISO 7346-1,2
NATÍVNA VZORKA Jednotka Limitná hodnota*  ALS LOQ (detekčný limit) Metóda
strata žíhaní pri 550 °C % hm. 8 0.1 gravimetria , kalkulačne
TOC % hm. 5 0.01 coulometria 
uhľovodíky C10-40 mg.kg-1 sušiny 1000 20 plynová chromatografia, kalkulačne

* Limitné hodnoty sú uvedené podľa vyhlášky č.382/2018 Z. z., príloha č. 1.

Limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý nie nebezpečný odpad, nereaktívny nebezpečný odpad, vypočítaný v pomere kvapaliny k pevnej látke L/S= 10 l/kg a vyjadrený v jednotkách mg/l.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Kritériá pre odpad prijateľný na skládku nebezpečného odpadu podľa vyhlášky č.382/2018 Z. z., príloha č. 1. sú uvedené v tabuľke.

Parameter Jednotka Limitná hodnota*  ALS LOQ (detekčný limit) Metóda
pH mg.l-1 4-13.5 1 ISO 10523
arzén As mg.l-1 2.5 0.005 ISO 11885
bárium Ba mg.l-1 30 0.0005 ISO 11885
kadmium Cd mg.l-1 0.5 0.0004 ISO 11885
kobalt Co mg.l-1 5 0.002 ISO 11885
chróm celkový Cr mg.l-1 7 0.001 ISO 11885
meď Cu mg.l-1 10 0.001 ISO 11885
ortuť Hg mg.l-1 0.2 0.0003 ISO 17852
molybdén Mo mg.l-1 3 0.002 ISO 11885
nikel Ni mg.l-1 4 0.002 ISO 11885
olovo Pb  mg.l-1 5 0.005 ISO 11885
antimón Sb mg.l-1 0.5 0.001 ISO 17294-2
selén Se mg.l-1 0.7 0.01 ISO 11885
cín Sn mg.l-1 20 0.01 ISO 11885
vanád V mg.l-1 10 0.001 ISO 11885
zinok Zn mg.l-1 20 0.002 ISO 11885
chloridy mg.l-1 2500 1 ISO 10304-1
fluoridy mg.l-1 50 0.2 ISO 10304-1
sírany mg.l-1 5000 5 ISO 10304-1
fenolový index  mg.l-1 100 0.005 ISO 6439
DOC mg.l-1 100 0.5 EN 1484
CRL mg.l-1 1000 10 Gravimetria
celkové kyanidy mg.l-1 2 0.005 ISO 6703-2
ISO 14403-2
NATÍVNA VZORKA Jednotka Limitná hodnota*  ALS LOQ (detekčný limit) Metóda
strata žíhaní pri 550 °C % hm. 10 0.1 gravimetria , kalkulačne
TOC % hm. 6 0.01 coulometria 
PCB mg.kg-1 sušiny 100 0.14 ISO 6468
uhľovodíky C10-40 mg.kg-1 sušiny 50000 20 plynová chromatografia, kalkulačne
PAU mg.kg-1 sušiny 100 0.16 ISO 6468
arzén As mg.kg-1 sušiny 5000 0.5 ISO 11885
kadmium Cd mg.kg-1 sušiny 5000 0.4 ISO 11885
ortuť Hg mg.kg-1 sušiny 3000 0.2 ISO 11885
nikel Ni mg.kg-1 sušiny 5000 1 ISO 11885
olovo Pb  mg.kg-1 sušiny 10000 1 ISO 11885

Limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý odpad prijateľný na skládku nebezpečného odpadu, vypočítaný v pomere kvapaliny k pevnej látke L/S= 10 l/kg a vyjadrený v jednotkách mg/l.

Azbest

Pri demolačných prácach je dôležité stanoviť prítomnosť azbestu v odpade. Azbest sa vyskytuje v izolácii, podlahových obkladoch a v adhezívnych lepidlách. Vzorky ktoré sú zasielané do Laboratórií ALS sa najskôr analyzujú stereoskopickým mikroskopom. Touto analýzou je možné stanoviť prítomnosť azbestu vo vzorkách a poskytuje hrubý odhad jeho množstva.

Azbestové vlákna - Actinolit Azbestové vlákna - Anthophyllit Azbestové vlákna - Krocydolit  
Azbestové vlákna - Amosit Azbestové vlákna - Chryzotil  Azbestové vlákna - Tremolit 

Pre viac informácií navštívte naše stránky venované azbestu.

Azbestové vlákna

Ekotoxikologické testy

Testy ekotoxicity poskytujú informácie o intenzite nežiaducich účinkov ľudskej činnosti a môžu poskytnúť informácie pri hodnotení možných dopadov na životné prostredie, látok vypúšťaných do vody, alebo uvoľnených do pôdy a na skládkach.

V laboratóriách ALS je možné študovať vodné a suchozemské organizmy - baktérie (Vibrio fischeri) , ryby (Poecilia reticulata) , riasy (Desmodesmus subspicatus) , vodné článkonožcov (Daphnia magna Straus) , vyššie rastliny (Sinapis alba, Lactuca sativa) , suchozemské článkonožce(Folsomia candida) , suchozemské anelidy (Enchytraeus crypticus).

ODPAD uložený na pôdnom povrchu

Niekoľko krajín EÚ umožňuje skladovanie odpadu na súši. Pri jeho likvidácii sa odpad usporiada takým spôsobom, aby boli zachované chemické, biologické a fyzikálne vlastnosti pôdy tým, že sa obmedzí hromadenie kontaminantov.

V prípade, keď dochádza ku častému uskladneniu odpadu na súši, je nutné použiť pôdu na biodegradáciu a biočistenie takéhoto odpadu. Pre potvrdenie, že nedošlo ku žiadnym nepriaznivým vplyvom je nutné pôdy pravidelne monitorovať a optimalizovať (prídavok vody, živín alebo pôdnych organizmov ako sú napr. červy, mechanické obracanie pôdy atď.). Laboratóriá ALS ponúkajú súbor analýz na kontrolu a monitorovanie obsahu cudzorodých látok v odpade, na stanovenie obsahu mikrobiálnej zložky v odpade alebo sadu ekotoxikologických testov.

H14 A H15 vlastnosti odpadov

Smernice o nebezpečných odpadoch (Waste Frame Directive, smernica Správnej Rady 91/689 /ES) poskytuje rámec pre klasifikáciu nebezpečného odpadu. V našich laboratóriách je možné stanoviť život ohrozujúce vlastnosti typu H14 a H15.

H14 sa odkazuje na charakteristiku "ekotoxicity" ako odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať bezprostredné alebo budúce riziká pre jednu alebo viac zložiek životného prostredia.

H15 sa týka odpadu schopného akýmkoľvek spôsobom po jeho zneškodnení uvoľňovať iné látky, napr. výluh, ktorý má niektorú z vlastností z H1 až H14.

V Laboratóriách ALS je jedným z najpoužívanejších testov pre indikáciu všeobecnej toxicity test toxicity bioluminiscentnými baktériami. Ak to miestna legislatíva povoľuje, je to rýchly screeningový test pre odstránenie prípadného podozrenia na vlastnosť H14 testovaného odpadu.

Pokiaľ je nutné vykonať dôkladné testy ekotoxicity, naše laboratóriá poskytujú rad stanovení pre rôzne organizmy. Tieto testy poskytujú odhady hodnôt EC50, LC50, IC 50 v štyroch rôznych organizmoch

Akútna toxicita pre ryby druhu Poecilia reticulata (LC50) – základný test
Akútna toxicita pre vodné článkonožce druhu Daphnia magna (EC50) - základný test
Akútna toxicita pre zelené riasy druhu Scenedesmus subspicatus (Desmodesmus Subspicatus) (IC50) - základný test
Akútna toxicita pre plodiny druhu Sinapis alba (IC50) - základný test
Homogenizácia a mletie na 10 mm, preparácia pre výluh vo vodnom prostredí

Testovanie odpadových vôd

Parametre súvisiace s testovaním odpadových vôd sú zvyčajne upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi. Testované parametre sa môžu líšiť v závislosti na pôvode odpadových vôd (napr. z domácností alebo priemyselných zdrojov), alebo do akého príjemcu je odpadová voda vypúšťaná. Laboratóriách ALS poskytujú špecifické balíčky klientom z rôznych členských štátov EÚ a nečlenských štátov. Pri štandardnom testovaní odpadových vôd, je často počet požadovaných  parametrov obmedzený pre jednotlivé vzorky. Pre vaše pohodlie sme vypracovali balíky testov z najčastejšie požadovaných parametrov s možnosťou pridať ďalšie podľa priania klienta.

Analyt Analyt Analyt Analyt
Kovy
Chróm Arzén Ortuť Zinok
Kadmium Nikel Olovo Meď
Chróm VI - Rozpustný
Iné látky
Amoniak a amónne ióny Ľahko uvoľňované kyanidy Celkové kyanidy Dusičnanový dusík
Amoniakálny dusík Rozpustné tuhé látky pri 550°C Stanovenie celkového dusíka metódou Kjeldahla Dusičnany
Aniónové surfaktanty ako MBAS Nerozpustné látky sušené pri 105 °C Celkový dusík Dusitanový dusík 
Biochemická spotreba kyslíka (BOD 5) Chemická spotreba kyslíka (COD-Cr) Celkový obsah fosforu  Dusitany
Celkový obsah extrahovateľných látok Hodnota pH    Dusičnanový + Dusitanový dusík
TPH C10 - C40 Frakcia Salmonella    

Testy prírodných vôd

Pre testovanie prírodných vôd (podzemné, povrchové alebo iné vody) je požadovaná široká škála parametrov. Požadované parametre sú často zvolené na základe očakávaných kontaminantov v oblasti alebo legislatívnych požiadaviek. Vzhľadom k rôznym požiadavkám ALS zostavili niekoľko všeobecných balíčkov s bežne vyžadovanými parametrami, avšak sa stáva, že nami zostavený zoznam nie je vhodný a preto majú klienti možnosť si ho zostaviť podľa vlastného výberu. Ak si nie ste istý, aké parametre potrebujete stanoviť, kvalifikovaný členovia nášho klientského servisu vám radi pomôžu. Smernica Water Frame Directive predstavuje druhú časť našich služieb, kde Laboratóriá ALS prinášajú pridanú hodnotu klientovi. Metódy používané v Laboratóriách ALS sú nastavené tak, aby spĺňali špecifické požiadavky pre kontrolu znečistenia a štandardov kvality životného prostredia (Enviromental quality standards EQS). Neváhajte a navštívte naše špecializované webové stránky ohľadom smernice EU Water Frame Directive, kde Laboratória ALS  predstavia svoje analytické riešenia prioritných látok smernice 2000/60 / ES a novej smernice 2.013 /39/ ES.

REFERENČNÉ ŠTÚDIE

Laboratóriá ALS už vykonali niekoľko tzv. base-line štúdií. Do takýchto štúdií spadajú niektoré projekty zamerané na posúdenie úrovne pozadia látok v nedotknutých oblastiach, ako v Arktíde, alebo štúdie zamerané na posúdenie dopadov výstavby a následnej prevádzky napríklad jadrových reaktorov na životné prostredie. Typické parametre v týchto projektoch sú kovy, pomery izotopov a POP ako PFOS (perfluóroktánsulfonáty alebo kyselina perfluóroktánsulfónová), PBDE (polybrómované bifenylétery) a ďalšie.

ŠPECIÁLNE SLUŽBY

Okrem štandardného testovania zvyčajne vyžadovaného pri testovaní vodných vzoriek Laboratóriá ALS ponúkajú celý rad špecializovaných služieb. Klienti iste ocenia rozšírené portfólio, ktoré zahŕňa rádiológiu, ekotoxikológiu, izotopové testovanie, špeciáciu kovov a veľký rozsah POP a pesticídov.

Pasívne vzorkovanie

Ďalšou službou, ktorá odlišuje Laboratóriá ALS od ostatných laboratórií je ponúkaná služba pasívneho vzorkovania, ktoré ponúka niekoľko výhod oproti bežným odberom vzoriek. Vzorkovacie zariadenie akumuluje nečistoty na mieste po dlhšie časové obdobie (často dni alebo týždne). Výsledkom je spriemerovaná koncentrácia počas sledovaného obdobia, čo eliminuje riziko nezachytenia občasných výkyvov vypúšťaných polutantov alebo iných premenných. Laboratóriá ALS ponúkajú pasívne vzorkovačove pre nepolárne organické látky, napr, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), polychlórované bifenyly (PCB), dioxíny (PCDD/F), polárne organické látky (napr. vo vode rozpustné pesticídy), kovy a anióny.