Laboratórium organiky

Pracovník na GC / MS

Komplexné služby v organickom laboratóriu pokrývajú rutinné analýzy, ale aj špeciálne testovanie ako enviromentálne analýzy z priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti,  analýzy ovzdušia, vody, pôdy, odpadov, sedimentov, tkanív, vnútorného prostredia a identifikáciu zdroja znečistenia.

Medzi hlavné skupiny analyzovaných látok patria:

Špecializujeme sa aj na analýzy rôznych skupín pesticídov (organochlórové pesticídy, cyklodiény, mirex, toxafén, glyfosát, glufosinát, bentazón, kaptán, pyrethroidy, fenoxyalkánové herbicídy (MCPA; 2,4-D atď.), nitrofenolové a nitrilové herbicídy, pyridinové herbicídy, organofostáty, triazíny, močovinové pesticídy, chlóracetanilidové pesticidy, atď), ktorých celkový počet presahuje 550 látok a neustále sa rozširuje. Pesticídy stanovujeme vo vode, výluhu, v sedimente, v zemine a v pôde.

V laboratóriu organickej chémie analyzujeme viac ako 130 prchavých organických látok.

Prchavé organické látky VOC, ako je BTEX, halogénované organické látky, n-alkány, alkoholy, aldehydy, acetáty, ketóny, aromatické zlúčeniny a trvalé plyny stanovujeme v matrici ovzdušie (aktívne a pasívne vzorkovanie), voda, výluh, sediment, zemina, pôda, odpady a farmaceutické vzorky.

Vďaka vlastnému vývoju metodík poskytujeme aj analýzy farmaceutických výrobkov (napríklad warfarin, diklofenak, atd.), látok s estrogénovou aktivitou, akrylamidu a epichlórhydrínu.

Pre klientov sme vyvinuli metódy na stanovenie narkotík, omamných látok – napr (THC, tramal, oxazepam, kokain, heroin, efedrín, morfín, atd.)

Laboratórium organiky je vybavené plynovými a kvapalinovými chromatografmi. Pre prchavé analýzy sú plynové chromatografy vybavené tzv. head-space samplermi. Analýzy neprchavých zlúčenín sa vykonávajú na kvapalných chromatografoch spojených s hmotnostnými spektrometrickými (trojitým štvoruholovým SM) a konvenčnými (FLD, UV) detektormi. Na analýzy organických kyselín vo vzorkách z bioplynových staníc používame kapilárnu elektroforézu s DAD detektorom. V súčasnosti vyvíjame oblasť tepelnej desorpcie analytov, aby sme ďalej zvýšili citlivosť našich metód.

Spracovávame vzorky rôzneho charakteru od vody, pôdy, cez sedimenty, kaly, odpad až po zmesi látok rôznych zložení.

Osobitným sektorom je analýza organických látok v ovzduší, t. j. analýza sorpčných materiálov z odberu vzoriek emisií alebo dokonca imisií, či už vo forme filtrov alebo sorbentov (SKC, Radiello). Analyzujeme určité látky vo vzduchu pomocou tepelnej desorpcie z príslušného sorbentu. Ponúkame tiež aktívny a pasívny odber vzoriek pre vhodný sorpčný materiál (SKC, Radiello rúrky).

Výstupy našich analýz používajú najmä spoločnosti v oblasti ekológie, likvidácie environmentálnych škôd, prevádzkovateľov čistiarní odpadových vôd, bioplynových staníc, poľnohospodárskych družstiev, priemyselných podnikov, ale aj vládne orgány, emisné skupiny a výskumné tímy.

Údaje, ktoré poskytujeme, sa používajú na kontrolu zdravotného stavu v porovnaní s legislatívne predpísanými limitmi organického obsahu, na určenie bezprostredného ekologického zaťaženia danej lokality, napríklad počas nápravných zásahov, na monitorovanie stavu životného prostredia, používajú sa aj v núdzových situáciách (únik chemikálií do životného prostredia) atď.

Vďaka modernému strojového vybaveniu a vysokej profesionálnej úrovni vyškoleného tímu sme schopní dosiahnuť výsledky v krátkych termínoch, v konkrétnych prípadoch sme schopní oznámiť výsledky v ten istý deň, ako bola vzorka doručená do laboratória. Okrem spoločných skupín organických látok sme schopní vykonávať analýzy špeciálnych zlúčenín a prípadne vyvinúť metódu ich nastavenia podľa požiadaviek zákazníka.

Naše laboratórium ponúka stanovenie najširšiu škálu pesticídov a ich metabolitov určených v životnom prostredí.