Aktuality

Reziduá liečiv vo vodách

25.10.2018

Farmaceutické prípravky s rôznym obsahom liečiv sú dnes široko a často i nadmerne, využívané pre humánnu i veterinárnu medicínu. S týmto faktom logicky súvisí aj ich prítomnosť v životnom prostredí, kam sa dostávajú vďaka svojej rezistencii voči cieľovým užívateľom a vďaka nedostatočne čistiacej kapacite, ktorá umožňuje tieto látky z prostredia odstrániť. Výskyt reziduí liečiv je v súčastnosti najviac sledovaný práve na čističkách odpadových vôd, a to hlavne pri kontrole vypúšťaných a vyčistených odpadových vôd, ktoré z čističiek odchádzajú. Všeobecne sa  výskyt zbytkových koncentrácií týchto látok vo vodách v poslednej dobe stáva často diskutovanou a zaujímavou témou.

Laboratória ALS majú pre stanovenie farmák zavedenú validovanú a ČIA akreditovanú metódu, ktorá umožňuje stanovenie reziduí liečiv i v stopových koncentráciach (0.01 µg/L). Metódu využívajúcu kvapalinovú chromatografiu s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC-MS/MS) stále rozširujeme a do analýzy zaraďujeme stále ďalšie látky, ktorých význam vyplýva z nových požiadaviek zákazníkov alebo výsledkov republikových i svetových monitoringov.

Ako posledný sme napríklad medzi štandardne stanovované liečivá zaradili gabapentin, ktorý analyzujeme v pitných, povrchových, podzemných i odpadových vodách a i pre túto látku vydávame akreditované výsledky. Gabapentin je účinnou látkou mnohých farmák zo skupiny antiepileptík, pomáha i proti bolestivým stavom vrámci liečby epilepsie a priaznivo ovplyvňuje stav chorých. Všeobecne je gabapentin súčasťou liečiv, ktoré sa dnes najčastejšie predpisujú pre liečbu neuropatickej bolesti. Laboratória ALS v minulosti spolupracovali na projekte monitorujúcom výskyt vybraných liečiv a hormónov v kaloch z čistiarni odpadových vôd. Dôležitosť sledovania gabapentinu vyplynula nielen z tejto, ale i ďalších európskych štúdií. Ide totiž o látku, ktorá sa v odpadových vodách vyskytuje vo vysokých koncentráciach, bohužiaľ ale s použitím klasických čistiacich technológií nedochádza k jej efektívnemu odstráneniu, a gabapentin je tak ďalej vypúšťaný do životného prostredia.

Pre viac informácií o poskytovaných analytických službách z oblasti životného prostredia nás neváhajte kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na  info.sk@alsglobal.com

Zoznam liečiv stanovovaných vo vodách v ALS

Zlúčenina

Limit metódy (µg/L)

Zlúčenina

Limit metódy (µg/L)

Zlúčenina

Limit metódy (µg/L)

Anastrozole

0.01

Furosemide

0.01

Oxazepam

0.01

Atenolol

0.01

Gabapentin

0.01

Paclitaxel

0.01

Azathioprine

0.01

Gemfibrozil

0.02

Paracetamol (Acetaminophen)

0.01

Bezafibrate

0.01

Hydrochlorothiazide

0.01

Paraxanthine

0.03

Buprenorphine

0.01

Chloramphenicol

0.01

Piroxicam

0.01

Butorphanol

0.01

Ibuprofen

0.05

Propranolol

0.01

Caffeine

0.01

Ifosfamide

0.01

Salbutamol

0.01

Capecitabine

0.01

Indomethacin

0.01

Salicylic acid

0.05

Carbamazepine

0.01

Iohexol

0.03

Sertraline

0.01

Ciprofloxacin

0.03

Iomeprol

0.03

Sotalol

0.01

Citalopram

0.01

Iopamidol

0.03

Sulfamethazine

0.01

Clofibric Acid

0.01

Iopromide

0.03

Sulfamethoxazole

0.01

Cyclobenzaprine

0.01

Ketoprofen

0.01

Terbutaline

0.01

Cyclophosphamide

0.01

Lincomycin

0.01

Thebain

0.01

Diazepam

0.01

Loperamide

0.01

Tramadol

0.01

Diclofenac

0.01

Metoprolol

0.01

Trimethoprim

0.01

Enalapril

0.01

Metronidazole

0.01

Valsartan

0.01

Fluoxetine

0.01

Mycophenolate Mofetil

0.01

Warfarin

0.01

Flutamide

0.01

Naproxen

0.01

Zolpidem

0.01