Aktuality

STANOVENIE PESTICÍDOV ZO SKUPINY PYRETROIDOV VO VODÁCH

6.3.2020

Použitie pyretroidných pesticídov

Pyretroidy sú látky, ktoré v súčasnosti patria celosvetovo medzi najčastejšie používané insekticídy a to predovšetkým vďaka zákazu používania niektorých iných organochlorovaných a organofosfátových insekticídov. Pyretroidy tak predstavujú aktívne zložky mnohých insekticídnych prípravkov, ktoré sú bežne používané v poľnohospodárstve, domácnostiach alebo v zdravotníckych zariadeniach. Ide o syntetické deriváty prírodných pyretrinov a tvoria veľkú skupinu organických insekticídov.
V porovnaní s prírodnými pyretrínmi sú pyretroidy účinné proti širokému spektru hmyzu a drobných škodcom, fotostabilné, rezistentné voči degradácii a vykazujú dobrú insekticídnu aktivitu.

Výskyt v životnom prostredí

Pyretroidy sa vyskytujú v abiotických aj biotických zložkách životného prostredia v množstvách od niekoľkých nanogramov až po niekoľko stoviek mikrogramov, najmä v sedimentoch. Rovnako ako ostatné pesticídy, aj pyretroidy sa môžu ľahko dostať do všetkých typov vôd a ďalej tak i do potravinového reťazca. Uskutočnené toxikologické testy poukazujú na to, že pyretroidy patria do skupiny látok narušujúcich hormonálny systém (endokrínne disruptory) a môžu tak poškodzovať imunitný systém. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je analýza a priebežný monitoring pyretroidov, najmä vo vodách v poslednej dobe veľmi žiadaný.

Stanovenie pyretroidov v ALS

V laboratóriách ALS sme vyvinuli novú metódu pre stanovenie pyretroidov. Táto metóda je výhodnou alternatívou k doposiaľ využívanému stanoveniu pomocou kvapalinovej chromatografie. Nová metóda využíva plynovú chromatografiu s tandemovou hmotnostnou detekciou, dosahuje rovnako nízke limity ako pôvodná metóda. Hlavnou výhodou novej metódy je vyššia kapacita laboratória (20 – 30 vzoriek za deň) a rýchlejšie spracovanie vzoriek - po dohovore je možné vykonať aj expresné stanovenie s dodacou lehotou 2 pracovné dni. Prednosťou novej metódy je aj vysoká selektivita pre stanovované parametre, cypermetrín a teflutrín.

Technické špecifikácie metódy

Metóda je zavedená pod objednávkovým kódom W-PESGMS05. Nižšie sú uvedené technické charakteristiky metódy.

Analyt

LOR (µg/L)

Matrica

Cypermetrín

0.01

voda

Teflutrín

0.01

voda

 

 

 

 

 

Legislatívne sa pyretroidy radia k  pesticídom, platia pre nich teda rovnaké legislatívne limity stanovené platnými záhonmi a vyhláškami na Slovensku.

Vyhláška 247/2017 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, kde  limitná hodnota pre jednotlivé pesticídy je 0,1 µg/l (okrem niektorých nerelevantných metabolitov). Nami zavedená metóda disponuje 10x nižším limitom, a tak spoľahlivo preukazuje splnenie požadovaných legislatívnych limitov.

Vyhláška č. 636/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch,  kde sú rovnako limitná hodnota pre jednotlivé pesticídy je 0,1 µg/l.

 

Smernica MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, kde pre podzemné vody sú zadefinované indikačné a intervenčné limity pre jednotlivé pesticídy a skupiny pesticídov.

 

Ak máte požiadavku na stanovenie pyretroidov vo vodách, či konzultáciu v oblasti stanovení pesticídov vo vodách, či iných laboratórnych analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com