Laboratórium anorganiky

Stanovovanie BSK5

Laboratórium anorganiky zahŕňa niekoľko pracovísk a ponúka špičkové analýzy emisií, imisií a pracovného ovzdušia, rozbory odpadových, pitných aj podzemných vôd, rozbory zemín, rozbory odpadov a pevných materiálov.

V laboratóriu anorganickej chémie stanovujeme základné fyzikálno-chemické parametre:

 • pH
 • neutralizačná kapacita, základná neutralizačná kapacita
 • vodivosť (konduktivita), alkalita, acidita
 • chemická spotreba kyslíka CHSK (CHSK -Mn a CHSK-Cr), biochemická spotreba kyslíka BSKn
 • farba, zákal (turbidita)
 • rozpustené RL pri 105 °C a nerozpustené látky NL °C , rozpustené anorganické soli (RAS pri 550 °C ) atď.

Medzi najčastejšie matrice patria: absorpčné roztoky, filtre, vody, výluhy, sediment, zeminy, kaly, potraviny a farmaceutické vzorky.

Skúmavky sa vzorky na analýzu kovov.

Rozmanitosť matríc a zariadenia umožňujú stanovenie anorganických parametrov:

 • prvky (rozpustené, celkové, po rozklade) - Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cr(VI), Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr
 • anióny (SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3- , NH4+, F-, BrO3- , ClO2- , ClO3-, PO43-, šesťmocný chróm – Cr (VI), Cr (III))
 • amoniakálny dusík, celkový dusík, celkový fosfor, kremičitany SiO2 atď.

Medzi najčastejšie matrice patria: absorpčné roztoky, filtre, vody, výluhy, sediment, zeminy, kaly, odpady, potraviny a farmaceutické vzorky.

A v neposlednom rade v laboratóriu anorganiky sledujeme niektoré vybrané analýzy organických látok:

 • nepolárne extrahovateľné látky NEL (UV, IČ)
 • extrahovateľné látky EL (IR, gravimetricky)
 • celkový a rozpustený organický uhlík, TOC a DOC

Medzi najčastejšie matrice patria: filter, vody, výluhy, odpady, sediment, zeminy a kaly.

V sekcii pre špecifické anorganické parametre stanovujeme:

 • AOX, EOX, TX, TIX
 • tenzidy (PAL-A, anionaktívne, kationaktívne, neionogénne)
 • fenoly (fenol index)
 • kyanidy
 • sulfány a sulfidy, síra sulfidická
 • Fe2+, Fe3+

Medzi najčastejšie matrice patria: absorpčné roztoky, vody, výluhy, sediment, zeminy, kaly.

Rozbory silikátových materiálov (horniny, popolčeky, stavebné materiály, atď.) zahŕňa stanovenie:

 • oxidov kremíka Si, vápnika Ca, horčíka Mg, hliníka Al, draslíka K, sodíka Na, mangánu Mn, železa Fe
 • formy uhlíka C v pevných vzorkách (TC/TIC/TOC)
 • síra S celková,
 • fluor F v pevných vzorkách.

Na pracovisku na stanovenie azbestu stanovujeme v stavebných materiáloch, sutinách, izolačných materiáloch, v linoleu, v rôznych podlahovinách a zeminách:

 • serpentín (chryzotil - tzv. biely azbest)
 • amfiboly
 • amozit - tzv. hnedý azbest
 • krokydolit - tzv. modrý azbest
 • antofylit
 • tremolit
 • aktinolit

Základným prístrojovým vybavením anorganického laboratória sú spektrofotometre v oblasti UV/VIS, iónové chromatografy (IC), hmotnostné spektrometre alebo optické emisné spektrometre s indukčne plynnou plazmou (ICP-MS, ICP-OES), spektrometre AFS a AAS, automatické titrátory  a IR spektrometre FTIR. Pravidelne investujeme do nových prístrojov. Ak to súčasné technológie ponúkajú, plne využívame možnosti automatických systémov pre čo najlepšiu efektivitu našej práce pre zákazníkov – zariadenia s automatickými vzorkovačmi, stroje na riedenie vzoriek alebo ich filtrovanie a automatické zadávanie výsledkov do laboratórneho informačného systému.