HRMS laboratorium Pardubice

Vialky sa vzorky pre anlýzu pesticídov

Laboratóriá ALS v Pardubiciach sú centrom excelentnosti v oblasti merania hmostnostnej spektrometrie s vysokým rozlíšením (HRMS). Vykonávajú sa tu stanovenia dioxínov, PCB, PAH, PBB a PBDE.

Laboratórium je akreditované podľa ISO EN 17025 a slúži klientom zaoberajúcich sa testovaním emisií, orgánom moniturujúcim stav ovzdušia, výskumným ústavom a laboratóriám, ale aj mnoho iným firmám so zameraním na enviromentálne inžinierstvo alebo poradenstvo, či súkromným priemyselným podnikom. Laboratóriá v Pardubiciach získali povesť vysoko kvalitného laboratória poskytujúceho právne obhájiteľné dáta, ktoré pomáhajú naším klientom v oblasti podpory zdravia a ochrany životného prostredia.

Laboratórium poskytuje aj špeciálne analýzy s využitím plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou s vysokým rozlíšením (HRGC-HRMS) pre rozbory v širokom spektre matric zahrňujúcich podzemné, povrchové, odpadné vody, pôdy, kaly, sediment, pevné odpady, viacfázové vzorky, vzduch, emisie, biologické materiály, vegetáciu, krv, tkanivá, potraviny, krmivá a špecifické matrice ako sú farby, pigment, pesticídy a ďalšie chemické látky.

ROZSAH ANALÝZ

Laboratóriá ALS v Pardubiciach ponúkajú unikátnu možnosť analýz pomocou prístrojov HRGC-HRMS, ktoré sú vhodné predovšetkým pre stanovenie ultra stopových koncentrácií persistentných organických polutantov (POPs):

 • Polychlórované dibenzo-(p)-dioxíny a dibenzofurány – 17 najviac toxických 2, 3, 7, 8 PCDD/F (tzv. Dioxíny)
 • Polychlórované dibenzo-(p)-dioxíny a dibenzofurány – po jednotlivých chlórhomologových skupinách (sumy tatra-CDD/F až okta-CDD/F)
 • PCB s dioxínovým efektom (tzv. „Dioxin-like“ alebo koplanárne PCB)
 • Mono-až deka-chlórované bifenyly (suma celkom 209 kongenérov PCB)
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
 • Polybrómované difenylétery (PBDE)
 • Polybrómované bifenyly (PBB)
 • expertné skúsenosti v oblasti merania hmostnostnej spektrometrie s vysokým rozlíšením (HRMS) patria:
 • Projekty a štúdie vo všetkých oblastiach monitorovania POPs (dioxíny, PCB, PBDE, PAU, PBB)
 • Poradenstvo pre EIA, sanácie, demontáž a skládky
 • Monitoring dioxínov PCB v potravinách a krmných zmesiach
 • Určenie zdroja kontaminácie POPs pomocou tzv. Fingerprint
 • Sceeningové projekty  - bioakumulácia v biologických tkanivách (materské mlieko, krv, plazma, tkanivo)
 • Vzorkovania z emisných zdrojov – konzultačné poradenstvo
 • Zaistenie materiálovej podpory pri vzorkovaní emisií a imisií (okolité ovzdušie)
 • Kontrola organických pigmentov, farbív a ďalších chemických látok
 • Charakteristika pôd/sedimentov
 • Minotorovanie podzemných vôd
 • Monitorovanie povrchových vôd pomocou pasívnych vzorkovačov (SPMD, PUF/XAD)
 • Implementácia/pomoc pri implementácii Štokholmskej zmluvy
 • Vývoj analytických metód/postupov pre stanovenie POPs
 • Školenie analytických služieb
 • Organizácia seminárov v oblasti monitoringu a analýzy POPs

Analýzy – núdzové situácie/mimoriadne okolnosti (veľkokapacitné projekty a expresné stanovenie), pomoc pri mimoriadnych udalostiach