Aktuality

Problematika Glyfosátu a jeho metabolitu AMPA

29.7.2019

Glyfosát je širokospektrálny systémový herbicíd a desikant plodín. Je to organická zlúčenina obsahujúca fosfor, konkrétne fosfonát. Používa sa na ničenie buriny, najmä jednoročných širokolistých burín a tráv, ktoré konkurujú poľnohospodárskym plodinám.

Najčastejšie sa tento herbicíd používa na listové rastliny, odkiaľ sa premiestňuje do rastových bodov. Uplatnenie má v poľnohospodárstve, lesníctve, údržbe mestskej zelene ako i aj u malých záhradkároch.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v roku 2015 zaradila glyfosát medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka. Podľa ďalších vedeckých štúdii poškodzuje glyfosát chromozómy a DNA v ľudských bunkách.

V únii je nateraz glyfosát povolený. Rozhodol o tom ešte koncom roka 2017 Brusel, keď predĺžil licenciu na glyfosát v rámci únie až do roku 2022. Zakázané sú zatiaľ len prípravky s tallow amínmi. Po roku 2022 požaduje Európsky parlament absolútny zákaz používania tejto látky.

Pri používaní a manipuláciou s touto látkou sú najzávažnejšie negatívne dráždivé vlastnosti. Glyfosát sa môže dostať do ľudského tela dýchacím ústrojenstvom, pokožkou, alebo tráviacim traktom. Môže spôsobiť vážne poškodenie očí a podráždenie pokožky, pri požití má dráždivé účinky na tráviace ústrojenstvo pri vdýchnutí na dýchacie ústrojenstvo čo sa prejavuje kašľom a kýchaním.

Priama toxicita čistého glyfosátu pre cicavce a vtáky je však nižšia, nízka toxicita vykazuje táto látka pre včely, dážďovky  a mikroorganizmy. Veľké nebezpečenstvo predstavuje pre ryby a vodné bezstavovce a tiež pre obojživelníky. Tato látka môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky na vodné prostredie.

Glyfosát je všeobecne menej perzistentný vo vodnom prostredí ako v pôde, je silne na pôdu viazaný. V momente keď sa dostáva do kontaktu s pôdou, nie je mobilný, ale je rýchlo naviazaný  pôdnymi hlinitými časticami a inaktivovaný. V pôde je glyfosát rozkladaný pôdnymi organizmami, pričom vstrebávanie glyfosátu sa líši od druhu pôdy.

 

Požiadavky súvisiace s povolením, uvedením do obehu, používaním a kontrolou prípravkov na ochranu rastlín zahŕňa Smernica Rady 91/414/EHS zo dňa 15. 7. 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Podľa tejto smernice glyfosát je zaradený do Prílohy I , avšak členské štáty musia vykonať špecifické opatrenia pre túto účinnú látku týkajúce sa ochrany podzemnej  vody v zraniteľných oblastiach obzvlášť s rešpektom na použitie v necielených plodinách.

Správanie pesticídov po aplikácii do životného prostredia a možný výskyt rezíduí pesticídov v podzemných a povrchových vodách závisí od fyzikálno-chemických vlastností účinných látok ako aj samotných prípravkov, spôsobu použitia (aplikačná dávka, doba aplikácie) a od agroklimatických podmienok. Metabolity pesticídov vznikajú degradáciou/rozkladom pôvodných účinných látok (tzv. materských pesticídov) alebo ich reakciou s inými látkami.

Požiadavky na pesticídy a ich kontrolu v pitnej vode upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“), ktoré sú v tejto oblasti plne v súlade s európskymi smernicami pre pitnú vodu.

V rámci hodnotenia pitných vôd glyfosát je – významná látka pre monitoring v pitnej vode a jej zdrojoch (pitná voda z povrchových zdrojov). Metabolit AMPA (účinná látka glyfosát) je – významná látka pre monitoring v pitnej vode a jej zdrojoch (pitná voda z povrchových zdrojov) a  – doplnková látka pre monitoring v pitnej vode a jej zdrojoch (pitná voda z podzemných zdrojov).

Pri hodnotení pesticídov a ich relevantných metabolitov sa uplatňujú litmitné hodnoty podľa vyhlášky č.  247/2017 Z.z. Pre každý jednotlivo stanovený pesticíd alebo relevantný metabolit platí limitná hodnota 0,1 µg/l (výnimkou sú výnimkou aldrínu, heptachlóru a heptachlórepoxidu, pre ktoré platí limit 0,03 µg/l). Pre sumu pesticídov a relevantných metabolitov platí limitní hodnota 0,5 µg/l.

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov rozbory vôd a zemín na rôzne typy pesticídov spĺňajúce požiadavky legislatívy a v súlade s odporučaním Úradu verejného zdravotníctva. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422