Aktuality

STANOVENIE PESTICÍDOV A ICH METABOLITOV V ZEMINÁCH

15.6.2020

Stanovenie pesticídov a ich metabolitov v zeminách

Pesticídy v pôde

Aplikácia pesticídnych látok je v dnešnej dobe prakticky nevyhnutná. Používajú sa pritom nie len k ochrane a zvýšenie výnosov poľnohospodárskych plodín, ale vo veľkej miere i k nepoľnohospodárskym účelom napr. pri údržbe mestských či lesných plôch, ciest, diaľnic, železníc a dokonca sa aplikujú i v lesných porastoch a v oblasti rybníkov.

Nedávno publikovaná odborná štúdia v časopise Science of the Total Environment uvádza, že len 17 % poľnohospodárske pôdy v Európe je bez nálezu pesticídnych látok. Medzi najčastejšie nájdené pesticídy patria pesticíd glyfosát a jeho metabolit AMPA, ďalej boskalid alebo tebukonazol, ich spotreby sa pohybujú v ČR v desiatkách až stovkách ton ročne. V 7 % všetkých vzoriek bol dokonca nájdený pesticíd imidakloprid, ktorý pritom patrí medzi zakázané neonikotinoidy. 

Pesticídy do životného prostredie vstupujú predovšetkým priamou aplikáciou na pôdu a pri ošetreniach nadzemných častí rastlín. Nie je však výnimkou, že sa v dôsledku antropogénnych činností či vplyvom poveternostných podmienok môžu šíriť aj do vzdialenejších miest.

V našich ALS laboratóriách stanovujeme široké spektrum pesticídov zeminách (napríklad nižšie vymenované a iné) :

Prochloraz, Boskalid, Diflufenikan, Pethoxamid, Epoxikonazol, Metkonazol, Fiproníl sulfón, Klomazón, Clotianidín, Clotianidín, Tebukonazol, Fipronil, Fipronil, Propikonazol, Cyprokonazol, Aldikarb, Propoxur, Metiokarb, Carbaryl, Metomyl, Pirimikarb, Metomyl oxím, Aldikarb sulfón, Karbendazím, Karbofurán-3-hydroxy, Karbofurán, Metiokarb sulfoxid, Fenoxykarb, Fenoxykarb, Metiokarb sulfónu, Indoxakarb, Oxamyl, Aldikarb sulfoxid, Metazachlór, Alachlór, Acetochlór, Metolachlór (izoméry), Chloridazon, Chloridazon-desfenyl, Chloridazon-metyl desfenyl, Acetamiprid, Tiacloprid, Imidacloprid olefín, Thiametoxam, 6-chlóronikotínová kyselina, Imidakloprid, Imidacloprid močoviny, Dimetoát, Fosmet, Metidation, Malaoxon, Dikrotofos, Kadusafos, Fosfamidon, Fosalón, Diazinón, Dichlórvos, Chlórpyrifos, Fonofos, Forát, Malation, Fosmet oxón, Chlórfenvinfos, Azoxystrobín, Difenakum, Kresoxim-metyl, Dimoxystrobín, Pendimetalín, Pyrimetanil, Fluazifop, Atrazín, Atrazín-desetyl, Ametryn, Desmetryn, Atrazín-desizopropyl, Prometryn, Terbutryn, Simetryn, Atrazín-2-hydroxy, Prometon, Metamitrón, Propazín, Cyanazín, Sebutylazín, Simazín, Terbutylazín-desetyl, Terbutylazín-hydroxy, Metribuzin, Simazín-2-hydroxy, Terbutylazín-desetyl-2-hydroxy, Hexazinón, Terbutylazín, Chlórsulfurón, Diuron, Linurón, Linurón, Izoproturón, Izoproturón-desmetyl, Izoproturón-monodesmetyl, Chlórotolurón.

 

Ďalší osud pesticídov v životnom prostredí

Pôda teda predstavuje významný sekundárny zdroj kontaminácia podzemných a povrchových vôd, kam sa ich reziduá dostávajú vplyvom eróznej činnosti vetra, odtokom či splavovaním z pôdy. Pôvodné účinné látky pesticídov sa taktiež postupne rozkladajú, niektoré ich metabolity sú v pôde mobilnejšie a môžu tak ľahko kontaminovať podzemné vody. V týchto vodách potom ich rozklad prebieha pomalšie a dochádza ku kumulácii pesticídov či ich metabolitov. Informácie o množstve pesticídov v pôde je teda dôležité i z pohľadu následnej kvality zdrojov pitných vôd. Pre kvalitný monitoring transportu pesticídov a ich metabolitov v prostredí je veľmi vhodné postihovať rovnaký rozsah pesticídnych látok pri analýzach vôd i pôd. 

Stanovenie pesticídov v pôde

Laboratória ALS Czech Republic dlhodobo figurujú na predných miestach v oblasti vývoja nových metód analýz pesticídov v životnom prostredí. Vo vodách dlhodobo poskytujeme 

veľmi široké portfólio látok a stále sa zameriavame na zjednotení rozsahu pesticídnych látok pre analýzy vôd i pôd. ALS laboratória teraz ponúkajú v zeminách a sedimentoch stanovenie viac než 300 pesticídnych látok, vrátane vybraných metabolitov. Metódy sú úplne validované a akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA). Naďalej vyvíjame a optimalizujeme stanovenie moderných pesticídnych látok a ich metabolitov v pevných vzorkách.

Analýza tzv. moderných pesticídov (napr. triazínových, triazolových, močovinových, karbamátov, organofosfátov) vrátane glyfosátu a jeho metabolitov AMPA, sa vykonáva na najmodernejších prístrojoch rýchlou, citlivou a spoľahlivou metódou ultra-účinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostní detekciou (UHPLC–MS/MS) alebo plynovou chromatografiou s detekciou elektrónového záchytu (GC/ECD) pre stanovenie historickej záťaže organochlorovými pesticídmi.

Hoci v súčasnosti pravidelný monitoring pôd nie je legislatívne exaktne podchytený bežne sa ako limitná hodnota uvádza 0,01 mg/kg.  Limity stanoviteľnosti našich metód (0,01 mg/kg suš.) plne splňujú požiadavky na hodnotenie prítomnosti pesticídov v zeminách.

V prípade záujmu a akýchkoľvek informácií o rozsahu našich služieb nás, prosím, neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com  alebo na tel. +421 903 218 422.