Aktuality

Nové metódy stanovenia bromovaných spomaľovačov horenia

20.12.2016

Bromované spomaľovače horenia horenia (BFR) súhrnne označujú veľkú skupinu látok, ktoré sa používajú predpovšetkým v moderných polymérnych materiáloch (hlavne plastoch a prírodných i systetických kaučukoch) a tkaninách, používaných k výrobe predmetov každodennej potreby od nábytku po elektroniku.

BFR v týchto materiáloch znižuje riziko vzniku a šírenia požiaru. Najpouživanejším bromovaým spomaľovačom horenia je hexabromcyklododekan (HBCD), tetrabrombisfenol A (TBBP-A) a polybromované bifenyly (PBS). Podľa platnej legislatívy (Smernice Europského parlamentu a Rady 2013/39/EU) sú PBDE a HBCD na zozname sledovaných látok.

Vďaka svojej hydrofobicite (odpudzujú vodu) sa brómované spomaľovače horenia ochotne viažu na častice rozptýlené vo vode a ukladajú sa tak do sedimentov a kalov. Rovnakým spôsobom sa môžu viazať na prachové častice vo vzduchu a transportovať sa na veľké vzdialenosti i do oblasti s pôvodne nízkou záťažou týmito látkami. Kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam vykazujú tieto látky vysokú bioakumuláciu (hromadia sa v tkanivách) a perzistenciu v životnom prostredí, s negatívnym účinkom na zdravie ľudí a zvierat (pôsobia ako hormonálne disruptory, majú napríklad negatívny vplyv na vývoj nervového systému kostry.)

Laboratória  ALS najnovšie poskytujú stanovenia prítomnosti a množstva najpouživanejších BFR v životnom prostredí.  Konkrétne sa jedná o stanovenie hexabromcyklododekánu (HBCD) a tetrabrombisfenolu-A (TBBP-A). Týmito metódami rozširuje ALS ponuku stanovenia bromovaných látok. Naše laboratória ALS v Pardubiciach poskytujú analýzy polybromovaných difenyl éterov (PBDE) už od roku 2005. Rozbory vykonávame vo vodách, zeminách, sedimentoch, kaloch a biologických vzorkách.

Pre stanovenie polybromovaných látok používajú laboratória  ALS nejmodernejšie prístrojové vybavenie. Pre stanovenie  HBCD a TBBP-A používame ultraúčinnu kvapalinovú chromatografiu v spojení s hmotnostno spektrometrickou detekciou (UPLC-MS/MS), k detekcii polybromovaných difenyl éterov využívame plynovú chromatografiu v spojení s vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HRGC-HRMS). Všetky postupy sú validované a akreditované českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).

V prípade dotazov k probmetaike stanovenia prítomnosti a množstva bromovaných látok v životnom prostredí alebo požiadavky na iné laboratórne analýzy nás neváhajte kontaktovať na tel. +421 903 218 422, prípadne e-mailom info.sk@alsglobal.com