Aktuality

Stanovenie perfluórovaných látok (PFCS) v zložkách životného prostredia

30.10.2017

Perfluórované látky (PFCs) boli pred niekoľkými rokmi zaradené medzi perzistentné organické polutanty (POPs) spoločne s pesticídmi, PCB a dioxínmi. Ich výskyt bol detekovaný vo veľmi vzdialených oblastiach od priemyselnej výroby. Vďaka svojim unikátnym technologickým vlastnostiam sú v súčasnej dobe nenahraditeľné a stále používané v mnohých priemyselných odvetviach, cez farmaceutický priemysel až po výrobu pesticídov, hasiacich pien či impregnačných odevov.

Do životného prostredia sa uvoľňujú pri výrobe, používaní výrobkov obsahujúcich perfluórované látky.

Vďaka zvýšenému záujmu odborníkov o perfluórované látky, rastie povedomie o ich nežiadúcich účinkoch na ľudské zdravie. Vplyv človeka je stále predmetom štúdií, ale PFCs sú zaradené medzi potenciálne karcinogény a mutagény s preukázanými účinkami na pečeň a mozog u testovaných živočíchoch.

V životnom prostredí spočíva ich nebezpečie hlavne v bioakumulačnom potenciáli, naviac sa akumulujú v pôde a sedimentoch. V životnom prostredí môžu významne migrovať na veľké vzdialenosti (merateľné koncentrácie boli zaznamenané aj v arktických oblastiach u ľadových medveďoch). Z tohto dôvodu sú prítomné vo všetkých zložkách životného prostredia, odkiaľ sa dostávajú až do tkanív zvierat, a tým pádom do potravinového reťazca. Väčšina ľudí sa každý deň dostáva do kontaktu s týmito látkami, najčastejším zdrojom príjmu PFCs pre človeka je voda a potraviny.

Najznámejšími perfluórovanými látkami sú perfluórovaná kyselina (PFOA) a perfluórooktan sulfónová kyselina (PFOS), ktoré sú jedny z najstabilnejších perfluórovaných látok. Sledovanie týchto látok je zakotvené v legislatíve niektorých krajín v rámci monitoringu záťaže životného prostredia.

Tolerovaný denný príjem podľa EFSA z roku 2008 je pre PFOS 0,15 µg/ kg telesnej váhy PFOA 1,5 µg/ kg telesnej váhy, čiže 12 µg pre PFOS respektíve 120 µg pre PFOA pre človeka s váhou 80 kg. Pričom v našom laboratóriu sme už merali vzorky vôd s obsahom od desiatok po stovky PFC µg/ L.

S týmito znalosťami rastie aj snaha o presadzovanie legislatívnych zmien vo forme zákazu používania a sledovania týchto látok v životnom prostredí. Ruka v ruke s tým rastú aj nároky na laboratórne stanovenie perfluórovaných látok.

Matrice, v ktorých sú laboratórium ALS stanovuje PFC, sú nielen vody, ale taktiež pevné matrice ako zeminy, sedimenty a kaly.

 

Pre stanovenie PFC používame najmodernejšie prístrojové vybavenie, prístroje LC -MS/MS (ultraúčinná kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou detekciu) v špeciálnej konfigurácii. V súčasnej dobe stanovujeme 33 látok zo skupiny PFC a 2 metabolity s limitom od 0,01 µg/ L a pre vody až 23 látok s medzou stanoviteľnosti od 0,5 µg/ kg sušiny.

Pre vody sme ďalej vyvinuli ultra-nízkolimitnú metódu, v ktorej sme schopný stanoviť 32 perfluórovaných látok s limitom 0,3 ng/ L pre väčšinu látok. Dosiahnutie takto nízkych medzí stanoviteľnosti sa nám darí pomocou extrakcie metódou SPE (solid phase extraction) a následné zakoncentrovanie extraktov.

Parameter

Medza stanoviteľnosti voda

Medza stanoviteľnosti voda
ultranízké limity

Medza stanoviteľnosti pevné vzorky

kyselina perfluórobutanová (PFBA)

0.01 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluóropentanová (PFPeA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórohexanová (PFHxA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluóroheptanová (PFHpA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluóroktanová (PFOA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórononanová (PFNA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórodekanová (PFDA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluóroundekanová (PFUnDA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórododekanová (PFDoDA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórotridekanová (PFTrDA)

0.025 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórotetradekanová (PFTeDA)

0.025 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluórohexadekanová (PFHxDA)

0.05 µg/l

 

 

kyselina perfluórooktadekanová (PFOcDA)

0.05 µg/l

 

 

perfluórobutansulfonová kyselina (PFBS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluóropentansulfonová kyselina (PFPeS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

 

perfluórohexansulfonová kyselina (PFHxS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluóroheptansulfonová kyselina (PFHpS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluóroktansulfonová kyselina (PFOS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluórononansulfonová kyselina (PFNS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

 

perfluórodekansulfonová kyselina (PFDS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluórododekansulfonová kyselina (PFDoDS)

0.025 µg/l

0.3 ng/l

 

4:2 fluórotelomerní sulfonát (4:2 FTS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

 

6:2 fluórotelomerní sulfonát (6:2 FTS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

8:2 fluórotelomerní sulfonát (8:2 FTS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

10:2 fluórotelomerní sulfonát (10:2 FTS)

0.01 µg/l

 

 

perfluórooktansulfonamid (FOSA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-metyl perfluórooktansulfonamid (MeFOSA)

0.05 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-etyl perfluorooktansulfonamid (EtFOSA)

0.05 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-metyl perfluórooktansulfonamidoetanol (MeFOSE)

0.025 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-etyl perfluórooktansulfonamidoetanol (EtFOSE)

0.025 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluórooktansulfonamidooctová kyselina (FOSAA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

N-methyl perfluórooktan sulfonamidooctová kyselina (MeFOSAA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

N-etyl perfluórooktan sulfonamidooctová kyselina (EtFOSAA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

7H-perfluóroheptanová kyselina (HPFHpA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

perfluóro-3,7-dimetyloktanová kyselina (P37DMOA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

 

Všetky metódy sú úplne validované a akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť našej ponuky špeciálnych rozborov perfluórovaných látok, odporúčame vám kontaktovať akúkoľvek z našich pobočiek. Kde zdarma dostanete špeciálne vzorkovnice určené na konkrétne analýzy a naši konzultanti vám ochotne pomôžu a poradia.

Prípadne nás kontaktujte s akoukoľvek otázkou na tel. +421 903 218 422, alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com