Testovanie pesticídov

pesticídy 

Pesticídychemické látky určené na prevenciu, ničenie, potláčanie alebo kontrolu škodlivých organizmov (mikroorganizmy, rastliny, zvieratá) počas výroby, skladovania, prepravy, distribúcie, spracovania potravín a poľnohospodárskych komodít.

Do životného prostredia sa takto dostáva nezanedbateľné množstvo kontaminantov, ktoré môžu pôsobiť aj na iné necieľové činitele a môžu spôsobiť narušenie suchozemských alebo vodných ekosystémov.

Na trhu existuje široká škála aktívnych zložiek pesticídov. Celosvetovo je zaregistrovaných viac ako 1200 účinných látok na výrobu pesticídov.

Pesticídy možno zaradiť do viac ako 100 skupín. K najznámejším patria: karbamáty, triazíny, pyretroidy, organofosfáty, organochlóry, fenoxyalkanové pesticídy, pesticídy na báze glyfosátu.

Účinné látky pesticídov sú formulované do komerčných produktov nazývaných prípravky na ochranu rastlín. Komerčný produkt je fyzikálna zmes jednej alebo viacerých biologicky aktívnych látok s rôznymi inertnými zložkami, ktoré pomáhajú dosiahnuť efektívnu aplikáciu, ekonomické dávkovanie a bezpečné použitie.

Prípravky na ochranu rastlín sa môžu nachádzať v dvoch základných formuláciách, v kvapalnej alebo tuhej forme, ktoré sa môžu použiť ako pevné alebo kvapalné návnady, spreje, aerosóly, prášky, škvrny, nátery a impregnačné médiá.

Prítomnosť rezíduí pesticídov v životnom prostredí je významným rizikovým faktorom; z tohto dôvodu boli stanovené maximálne limity rezíduí (MRL) pre obsah pesticídov v rôznych komoditách.Analytické metódy

Laboratória ALS ponúkajú svojim zákazníkom viaceré inštrumentálne techniky na stanovenie prítomností pesticídov vo vodách a zeminách: LC/MS, GC/MS alebo GC/ECD (v prípade organochlórových pesticídov).

Na stanovenie prítomnosti a množstva pesticídov vo vode sa najčastejšie používajú metódy priameho nástreku, extrakcií kvapalina-kvapalina a extrakcií tuhej fázy (SPE) s následnou analýzou chromatografickými metódami (plynová alebo kvapalinová chromatografia) s použitím rôznych detektorov (UV, ECD a MS).

DEGRADÁCIA PESTICÍDOV

Degradácia pôvodných zlúčenín nie vždy eliminuje riziká, naopak, pôvodná zlúčenina môže viesť k vzniku toxickejších metabolitov.

Degradácia pesticídov v každej zložke životného prostredia (voda, pôda) sa uskutočňuje pôsobením fyzikálnych (teplota, žiarenie), chemických (oxidácia-redukčné reakcie, hydrolýza) a biologických faktorov (mikrobiálna aktivita). Vo všeobecnosti, nízke teploty, anaeróbne podmienky a absencia organizmov vedú k zníženej degradácii pesticídov.

ZÁKLADNÁ KLASIFIKÁCIA PESTICÍDOV

Pesticídy možno klasifikovať podľa zloženia, štruktúry, spôsobu účinku a chémie. Obzvlášť dve posledné uvedené hľadiská sú dôležité pre to, kde a aké pesticídy alebo ich zvyšky by mohli byť prítomné.

Pesticídy možno klasifikovať:

  • pôsobením pesticídov proti škodlivým činiteľom podľa biologickej aktivity
  • podľa chemického zloženia
  • spôsob ich účinku na liečený organizmus

LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

Z dôvodu ochrany ľudského zdravia EU vydala Rámcovú smernicu o vode 2000/60/ES, ktorej cieľom je postupné obmedzenie emisií, vypúšťanie a únik nebezpečných látok do vody po celej Európe a zistenie jej dlhodobého a udržateľného využívania. Smernica sa zaoberá povrchovými, pobrežnými a podzemnými vodami a usiluje sa zabezpečiť dobrý chemický stav povrchových a podzemných vôd v celej Európe.

V prípade povrchových vôd je tento cieľ vymedzený limitmi koncentrácií špecifických znečisťujúcich látok s významom pre EU, ktoré sú známe ako prioritné polutanty. Smernica 2008/105/ES určuje normy enviromentálnej kvality.

Rámcová smernica o vode požaduje taktiež dobrý chemický stav podzemných vôd. Túto požiadavku podporuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd proti znečisteniu a zhoršovaniu stavu, v ktorej sa stanovujú opatrenia k posudzovaniu, monitorovaniu a limity znečistenia podzemných vôd. Pre jednotlivé pesticídy a ich metabolity je určený limit 0,1 µg/l a pre súčet jednotlivých stanovených pesticídov a ich metabolitov platí limit 0,5 µg/l v podzemných vodách.

Oblasť pitných a teplých vôd reguluje Smernica 98/82/ES o akosti vody určenej pre ľudskú spotrebu, ktorá stanovuje limit 0,1 µg/l pre každý jednotlivý pesticíd alebo jeho metabolit, s výnimkou aldrínu, dieldrínu, heptachlóru, heptachlórepoxidu, pre ktoré platí limit 0,03 µg/l.  Limit pre súčet jednotlivých stanovených a kvantitatívne zistených pesticídov a ich metabolitov je 0,5 µg/l. 

POVRCHOVÁ VODA

V prípade povrchový vôd sú limity najvyššie prípustných koncentrácií pesticídov uvedené v prílohe č. 1, časť C (syntetické látky) podľa Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu povrchovej vody.

Tabuľka č. 1 uvádza iba syntetické látky z prílohy 1, časť C, ktoré sú charakterizované ako pesticídy:

Ukazovatele

Symbol

Jednotka

Ročný priemer

Najvyššia prípustná koncentrácia

Alachlór

-

µg/l

0.3

0.7

Atrazín

-

µg/l

0.6

2.0

Chlórfenvinfos

-

µg/l

0.1

0.3

Chlórpyrifos

-

µg/l

0.03

0.1

Cyklodiénové pesticídy: Aldrín  Dieldrín  Endrín
Izodrín

-

µg/l

Σ=0,01

-

DDT spolu 4)
1,1,1-trichloro-2,2bis (p- chlórfenyl) etán
1,1,1-trichloro-2 (o chlórfenyl)-2- (p chlórfenyl) etán
1,1-dichloro-2,2 bis (p chlórfenyl) etynél
1,1-dichloro-2,2bis (p chlórfenyl) etán

DDT

µg/l

Σ =0,025

-

para-para-DDT

p,p DDT

µg/l

0.01

-

Diurón

-

µg/l

0.2

1.8

Endosulfán

-

µg/l

0.005

0.01

Hexachlórbenzén

HCB

µg/l

0.01

0.05

Hexachlórbutadién

HCBD

µg/l

0.1

0.6

Hexachlórcyklohexán

HCH

µg/l

0.02

0.04

Izoproturón

-

µg/l

0.3

1.0

Pentachlórfenol

PCP

µg/l

0.4

1.0

Simazín

SIM

µg/l

1.0

4.0

Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu

TBT

µg/l

0.0002

0.0015

Trifluralín

-

µg/l

0.03

-

Bifenyl (fenylbenzén)

-

µg/l

1.0

3.6

Clopyralid

-

µg/l

70

300

Desmedipham

-

µg/l

1.0

15

Dibutylftalát

DBP

µg/l

10

48

Ethofumesate

-

µg/l

6.4

50

Glyfosát

-

µg/l

15

-

MCPA (2-metyl-4- chlórfenoxyoctová kyselina)

MCPA

µg/l

1.6

15

Pendimethalin

-

µg/l

0.3

2

PODZEMNÁ VODA

Na účely hodnotenia chemického stavu podzemných vôd bol vypracovaný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Z hľadiska pesticídov bol stanovený limit 0,1 µg/L.  pre aktívne látky v pesticídoch a ich metabolitov a produktov, ktoré vznikajú pri rozklade. Limit 0,5 µg/L predstavuje súčet stanovených pesticídov a ich metabolitov.

Smernica MŽP SR č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 ustanovuje všeobecné princípy analýzy rizika znečisteného územia. Príloha 12b sa zaoberá Indikačnými a intervenčnými kritériami podzemnej vody. V tabuľke 2 sú uvedené limity pre pesticídy.

Tabuľka 2 – Indikačné a intervenčné kritéria pesticídov pre podzemnú vodu

Ukazovateľ

Indikačné kritériá

Intervenčné kritériá

Poznámka

μg.l-1

μg.l-1

V. Pesticídy organické chlórované

jednotlivé okrem metoxychlóru

0,1

0,2

aldrín, dieldrín, endrin, DDD, DDE, DDT, chlórdan, endosulfán, hexachlórbutadien, hexachlórcyklohexány, heptachlór (epoxid), metoxychlór (DDT), pentachlórnitroben-zén, toxafén

metoxychlór

25

50

 

VI. Pesticídy ostatné

jednotlivé herbicídy (okrem triazinových)

0,1

0,5

organofosfáty (napr. malation, paration), karbamáty (napr. aldikarb, karbofurán,), herbicídy na báze chlórofenoxyoctových kyselín (2,4D, 2,4,5T MCPA), halogénované alifatické pesticídy (napr. metylbromid), fenolové herbicídy (DNOC, dinoseb), aromatické chlóramíny, ditiokarbamáty, zlúčeniny na báze organického cínu, halogénované aromatické nitro-zlúčeniny

herbicídy (celkom)

25

50

 

PITNÁ VODA

Vyhláška č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, stanovuje limit 0,1 μg/l na každý stanovený pesticíd s výnimkou aldrínu, dieldrínu, heptachlóru a heptachlórepoxidu, kde platí limit 0,03 μg/l. Limit sumy stanovených peticídov a ich metabolitov je 0,5 μg/l.

V závislosti od lokality odberného miesta sa zisťujú a hodnotia pesticídy, ktorých prítomnosť v pitnej vode možno predpokladať. Laboratóriá ALS Vám poradia pri výbere analýz, ktoré sa odlišujú v závislosti od odberného miesta a možnej kontaminácie z blízkych priemyselných a poľnohospodárskych oblastí. Neváhajte nás kontaktovať mailom na info.sk@alsglobal.com alebo telefonicky +421 903 218 422 ohľadom ďalších otázok, prípadne vypracovania cenovej ponuky.