Analýza azbestu

azbest

Azbestové materiály sú skupinou prírodných vláknitých minerálov. Pre ich fyzikálno-chemické vlastnosti sú priemyselne spracovávané a používané ako tepelné izolácie, ohňovzdorné textílie, azbestocementové výrobky, materiály pre elektrickú izoláciu.  Vlákna azbestu vykazujú veľkú pevnosť v ťahu, flexibilitu, odolnosť voči chemickým činidlám (kyseliny, zásady) a proti fyzikálnym zmenám (teplota, tlak, ťah apod.). Priemyselne sa využíva 6 typov azbestu: chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit.

Najširšie využitie našiel azbest v stavebných materiáloch, v ktorých dnes predstavuje najväčší problém. Pri namáhaní azbestových materiálov sa môžu uvoľňovať ostré vlákna, ktoré môžu  ohroziť ľudské zdravie. Preto je dôležité hlavne pri demolačných prácach vedie, či daný materiál obsahuje azbest a potom s ním následne nakladaťnáležitým spôsobom.

analýza azbestu v als

V našich laboratóriách sa k identifikácií azbestových vláken vo vzorkách používa optické mikroskopia. Pod stereoskopickým mikroskopom sú vyhľadávané jednotlivé typy prítomných vlákien. Nájdené vlákna sú postupne odseparované z pôvodnej vzorky pomocou skalpela, separačnej ihly a pinzety. Vlákna sú potom vložené na podložné mikroskopické sklíčko a zaliate imerznou kvapalinou. Takto pripravený preparát je následne analyzovaný pomocou polarizačného mikroskopu. Stanovením optických vlastností (morfológia, farba, pleochroizmus, anizotropia, zhášanie a charakter zóny) sú potom vláknité komponenty zo vzorky klasifikované ako azbestové vlákna, alebo neazbestové vlákna.