rOZBORY pôd, kontaminovaných zemín a kalov

Poľnohospodárska pôda ako ukážka možných miest kontaminácie

Pôdy ktoré boli v minulosti priemyselne využívané a kontaminované, predstavujú veľkú výzvu pri územnom plánovaní. Stáva sa, že sa takéto pozemky premieňajú na obytné zóny, no tento postup prináša riziko prenosu kontaminantov z pôd do vodných zdrojov, ovzdušia, alebo môže negatívne ovplyvniť rastliny a iné živé organizmy v okolí. Preto predtým, než sa takéto pozemky môžu využiť na výstavbu rezidenčných oblastí je nutné kontaminanty z pôdy odstrániť.

Laboratórium má za úlohu stanoviť množstvo a charakter kontaminantov v takto využívaných oblastiach a ich okolí. Laboratóriá ALS majú rozsiahle skúsenosti v oblasti analýz pôdnych kontaminantov, ako sú ropné uhľovodíky, pesticídy a ťažké kovy, ale aj pri stanovovaní kvality pôdy na základe analýz obsahu organických zložiek, živín a určovaní pôdnych druhov.

Služby klientom ALS

Klientmi Laboratórií ALS sú štátne inštitúcie, konzultačné spoločnosti, výskumné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Naprieč celou Európou existujú rôzne nariadenie a legislatívne opatrenia ktoré musia spoločnosti splniť pri riešení projektov územného plánovania. Tieto predpisy väčšinou stanovujú spôsoby odberu vzoriek, ktoré kontaminanty majú byť stanovené a normy ich obsahu v pôde. Nižšie sú uvedené niektoré z týchto smerníc.

Náš klientský servis Vám rád pomôže s výberom vhodnej analýzy v súlade s lokálnou legislatívou a taktiež s vyhodnocovaním jej výsledkov.

NaMI POSKYTOVANÉ ANALÝZY

 • Screening kovov
 • Screening organických látok
 • Stanovenie stopových množstiev kovov  a ťažkých kovov               
 • Špeciácia kovov (Hg, As, Se)          
 • Izotopy
 • Elementárna analýza (N, C, S, H, O)
 • Prchavé organické látky
 • semiprchavé organické látky,    PAH, alkyl-PAH, PCBs                    
 • Ropné uhľovodíky (TPH)
 • Špecifikácia ropných uhľovodíkov (C5-C40)
 • Základné anorganické parametre 
 • Anióny, živiny
 • Formy dusíka
 • Oxohalogenidy, TOC
 • EOX, AOX, TX
 • Kyanidy
 • Aniónové, katiónové a neiónové
 • surfaktanty (tenzidy)
 • Alkylfenoly and ich etoxyláty
 • Glykoly, alkoholy
 • Pesticídy and ich metabolity
 • Perfluorované látky (PFC)
 • Zvyšky po farmaceutikách
 • Dioxíny, PBDE and ostatné POPs
 • Chlórfenoly, krezoly, ftaláty
 • Chlóralkány
 • Anilíny
 • Rádiologické rádionuklidy
 • Mikrobiológia, Legionella
 • Ekotoxicita, akútna toxicita
 • Charakterizácia pôdnych typov, textúra pôdy
 • Efektívna katiónovo výmenná kapacita, rozpustný fosfor, rozpustný dusík
 • Sulfidy prchajúce z kyselín, pomer AVS:SEM

Rozbory zemín vykonáváme taktiež podľa  Smernice MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (Príloha č. 12 k smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.)

Analýzy čistiarenských kalov a dnových sedimentov
 Laboratória ALS vykonávajú Analýzy čistiarenského kalu a dnových sedimentov podľa Zákona č. 188/2003, Príloha č.2, Príloha č.3
•    As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg
•    Polycyklické aromatické uhľovodíky
•    Polychlórované bifenyly
•    Adsorbovateľné organicky viazané halogenidy
•    Termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky

Analýzy čistiarenských kalov a dnových sedimentov

Laboratória ALS vykonávajú Analýzy čistiarenského kalu a dnových sedimentov podľa Zákona č. 188/2003, Príloha č.2, Príloha č.3
 • As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky
 • Polychlórované bifenyly
 • Adsorbovateľné organicky viazané halogenidy
 • Termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky

NAŠE Referencie : účasť na európskych projektoch

Natura 2000, Poľsko

Natura 2000

Environmentálne posudzovanie oblastí NATURA 2000 v Poľsku. Laboratória ALS poskytujú testovanie širokej škály kontaminantov v pôde a vode ako sú: kovy, benzínové uhľovodíky (TPH), fenoly, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) a polychlórované bifenyly (PCB).

Spolanské dioxíny, Česká republika

Továreň ako možný zdroj dioxínov.“Spolanské dioxíny” bol jeden z najväčších projektov nápravy životného prostredia na svete. Spolana je producentom chemikálií, ktoré sa pomocou tohto projektu podarilo odstrániť z budov a jej okolia. Najdôležitejšie z odstránených kontaminantov boli dioxíny, kovy a pesticídy.

BT Kemi. Švédsko

Aplikácia pesticídov.

Táto bývalá fabrika na pesticídy počas svojho fungovania vyprodukovala veľké množstvá látok ako MCPA, 2,4-D, 2,4,5-T a Dinoseb. Počas náprav znečistenia (neustále pokračujúci projekt), boli zistené vysoké koncentrácie týchto pesticídov. Dodatočne bolo taktiež zistené že fabrika a jej okolie sú kontaminované kovmi, dioxínmy a inými chlórovanými latkami.

Materské školy, Nórsko

Detské ihrisko ako objekt monitoringu zemín.V roku 2006 nórske ministerstvo životného prostredia nariadilo testovanie pôdy na kovy, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) a polychlórované bifenyly (PCB) v materských školách a detských ihriskách v desiatich najväčších mestách a piatich priemyselných oblastiach, aby zabezpečili bezpečné prostredie pre deti. Laboratória ALS boli  zazmluvnené aby vykonali testy tisícov vzoriek počas tohto projektu.

Železiarne, Portugalsko

 Železiarne

Veľká oblasť v blízkosti Lisabonu, kde kedysi stáli železiarne, bola úspešne očistená od kontaminácie. Laboratória ALS v tomto projekte poskytovali analytické testovanie oblasti na obsah kovov, benzínových uhľovodíkov (TPH), polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) a prchavých organických látok (VOC).