Aktuality

Nová Vyhláška č. 354/2023 na surovú vodu

27.11.2023

6. septembra 2023 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 354/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.

Surová voda sa  kategorizuje do štyroch kategórií (A0, A1, A2, A3) podľa presne definovaných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických a rádiologických ukazovateľov, ktoré zodpovedajú štandardným metódam úpravy povrchových vôd alebo podzemných vôd na pitnú vodu. Ministerstvo životného prostredia SR reaguje na európsku legislatívu a zvyšuje podmienky na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií s cieľom poskytovať kvalitnú pitnú vodu pre obyvateľov členských krajín EÚ. Podstatnou je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

 

 

 

 

 

Analýzy surových a vyrobených vôd sú určené pre prevádzkovateľov vodovodov, výrobcom a distribútorom pitných vôd a priemyselným podnikom s vlastným zdrojom vody upravovanej na pitnú.

Akreditované laboratória ALS ponúkajú kompletné fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické, organické rozbory surových a vyrobených vôd ako aj akreditované odbery surovej a výrobnej vody podľa požiadaviek zákazníka a platnej legislatívy.

Kvalita surovej vody sa na základe hodnôt fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických a rádiologických ukazovateľov zaraďuje do kategórie A1, A2 alebo A3.

Kategória:

  • A1 – úprava len dezinfekciou alebo jednoduchá fyzikálna úprava a dezinfekcia
  • A2 – fyzikálna úprava a chemická úprava a dezinfekcia
  • A3 – intenzívna fyzikálna úprava a chemická úprava, rozšírená úprava a dezinfekcia

Kvalita vody vo verejných vodovodoch

Sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch sa zabezpečuje v objektoch a zariadeniach verejného vodovodu v rozsahu primeranom k technickému riešenie verejného vodovodu. Prevádzková kontrola kvality vody sa vykonáva pre úpravou, počas úpravy a po jej úprave na pitnú vodu, pri doprave, akumulácii a dodávke pitnej vody odberateľovi.

Pri prevádzkovej kontrole sa vykonáva:

  • Minimálny rozbor – overuje sa stálosť kvality vody vo vodárenskom zdroji a účinnosť úpravy vody.
  • Úplný rozbor – komplexne sa overuje kvalita vody
  • Technologický rozbor – overujú sa hodnoty ukazovateľov kvality vody významných pri hodnotení funkcie jednotlivých technologických stupňov konkrétnej úrovne vody podľa kvality upravovanej vody  a používanej technológie úpravy vody.

Zmeny v sledovaných ukazovateľoch:

Pri minimálnom aj pri úplnom rozbore surovej vody pribudli medzi mikrobiologickými a biologickými ukazovateľmi: Organizmy biosestónu a Cyanobaktérie.

Organizmy biosesténu sa majú vykonávať pri kontrole surovej vody z vodárenských nádrží. Aj stanovenie Cyanobaktérii sa má vykonávať pri kontrole surovej vody z vodárenských nádrží. Pri výskyte vodného kvetu na vodárenskej nádrži sa navrhne individuálny program monitorovania.

V úplnom rozsahu pribudli medzi organickými parametrami: PFAS-spolu, Súčet PFAS, Mikrocystín-LR a/alebo iný relevantný cyanotoxín, Bisfenol A, Nonylfenol, Beta-estradiol.

PFAS-spolu, Súčet PFAS sa zisťujú najneskôr od 13. januára 2026, ak sa prítomnosť látok predpokladá na základe manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu a na základe manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou.

Od 13. januára  20026 je potrebné sledovať tieto látky aj v pitnej vode na základe  Vyhlášky MZ SR č. 91 z 13. marca 2023 v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

V surovej vode upravovanej z povrchovej vody vodárenských nádrží a pri zvýšenom výskytu cyanobaktérií sa odporúča sledovať aj Mikrocystín-LR a/alebo iný relevantný cyanotoxín.

Bisfenol A sa zisťuje najneskôr od 13. januára 2026, ak sa prítomnosť látok predpokladá na základe manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu a na základe manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou.  Od 13. januára 2026 sa má Bisfenol A sledovať aj v pitnej vode.

Nonylfenol a Beta-estradiol sa zisťuje na základe manažmentu rizík v plochách povodia.

V minimálnom rozsahu technologického rozboru na kontrolu kvality upravenej vody v rámci technologického procesu ak na základe manažmentu rizík pre vodárenský zdroj vyplynie, že na kontrolu účinnosti procesov úpravy na odstránenie mikrobiologického znečistenia je vhodné sledovať aj ukazovateľ somatické kolifágy, je potrebné tento ukazovateľ zaradí do kontroly od 13.januára 2029

V laboratóriách ALS vykonávame všetky požadované rozbory surovej vody ako aj pitnej vody podľa platnej legislatívy. Okrem rozborov vieme rovnako zabezpečiť aj akreditované rozbory pitných a surových vôd.

V prípade záujmu o informácie, akreditovaný odber vzoriek, rozbory surovej vody, kvalitu vody vo verejných vodovodoch, prípadne ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, nás prosím neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na +421 232 195 300