Laboratórium organiky

Pracovník na GC / MS

Komplexné služby v organickom laboratóriu pokrývajú rutinné analýzy a špeciálne testovanie ako enviromentálne analýzy ovzdušia, vody, pôdy, sedimentov, tkanív, vnútorného prostredia a identifikáciu zdroja znečistenia.

Analýzy emisií, imisií  a pracovného ovzdušia, rôzne rozbory vôd, rozbory zemín, rozbory odpadov a pevných materiálov v laboratóriách organiky zahrňuje nasledovné stanovenie:

 • Pesticídy: viac ako 320 látok- organochlórové pesticídy, cyklodiény, mirex, toxafén, glyfosát, glufosinát, bentazón, kaptán, fenoxyalkánové herbicídy (MCPA; 2,4-D atď.), nitrofenolové herbicídy, nitrilové herbicídy, pyridinové herbicídy, organofostáty, triazíny, močovinové pesticídy, chlóracetanilidové pesticídy, atď.
  Matrica: voda, výluh, sediment, zemina, pôda
 • Prchavé organické látky a GRO
  Viac ako 120 látok (halogenové organické látky, n-alkány, BTEX, acetáty, alkoholy, ketóny, aldehydy, halogenové a nehalogenové uhľovodíky, atď.)
  Matrica: ovzdušie (aktívne a pasívne vzorkovanie), voda, výluh, sediment, zemina, pôda, odpady, farmaceutické vzorky
 • Plyny C1-C2: metán, etán, etén, acetylén
  Matrica: voda
 • Tetraetyl olovo, etanol, diizopropyl éter, MTBE, ETBE, TBA, TAME
  Matrica: voda, výluh, sediment, zemina, pôda, odpady
 • Akrylamid, epichlórhydrín
  Matrica: voda
 • Hormóny, reziduá liečiv
  Matrica: voda
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), polychlórované bifenyly (PCB), ftaláty, chlóralkány C10-C13 (SCCP), chlórbenzény, alkylbenzény, alkyl-PAU, anilíny
  Matrica: voda, výluh, sediment, zemina, pôda, odpady
 • Alkylfenoly AP/APEO (oktylfenoly, nonylfenoly, oktylfenol etoxyláty, nonylfenol etoxyláty), Chlórfenoly (mono- až penta-chlórfenol), krezoly (metylfenoly, dimetylfenoly), amino-chlórfenol
  Matrica: voda, výluh, sediment, zemina, pôda, odpady
 • Syntetické chelatóny (komplexotvorné látky) : Kyselina etyléndiaminotetraoctová (EDTA), kyselina trimetyléndiamíntetraetánová (PDTA), kyselina nitrilotrioctová (NTA) a jej deriváty
  Matrica: voda
 • Glykoly: monopropylénglykol, etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol
  Matrica: voda, výluh, sediment, zemina, pôda
 • Kyselina perfluóroktán-sulfónová (PFOS), kyselina perfluóroktánová (PFOA)
  Matrica: voda 
 • Organické kyseliny C1-C6: kyseliny mravčia, octová, propiónová, maslová, izomaslová, valérová, izovalérová, kaprónová
  Matrica: digestát, fugát, bioodpady
 • Ropné uhľovodíky C5-C10, C10-C40, alifáty, aromáty, GRO, DRO, ORO, špecifikácia uhľovodíkov, identifikácia znečistenia (typ ropných uhľovodíkov)
  Matrica: ovzdušie (aktívne a pasívne vzorkovanie), voda, výluh, sediment, zemina, pôda, odpady