Kontaminanty a rádionuklidy

Zaisťujeme  analýzy kontaminantov v potravinách, které je nutné sledovat na základe platnej legislatívy a kontroly zdravotnej nezávädnosti potravín. Vzorky analyzujeme pomocou moderného inštrumentálneho vybavenia, ktoré obsluhujú skúsení a plne kvalifikovaní analytici.

Kontaminanty

 Analyzované ťažké kovy:

 • Ortuť
 • Olovo
 • Kadmium
 • Arzén
 • Cín
 • Meď
 • Zinok

Mykotoxíny:

 • Aflatoxíny (B1, B2, G1, G2, M)
 • Vomitoxín (Deoxynivalenol-DON)
 • Ochratoxín A
 • Patulín
 • Zearalenón
 • T2 / HT2 toxín
 • Fumonizín

Dioxíny, PCB:

Disponujeme vysoko špecializovaným HRMS laboratóriom pre stanovenie ultrastopových množstiev organických látok pomocou plynovej chromatografie s vysoko rozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HRGC-HRMS). Ako jedno z mála na svete, je HRMS laboratórium schopné vykonávať rutinné stopové a ultrastopové analýzy polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov (PCDD/F), vrátane celkových kongenérov 2,3,7,8 substituovaných izomérov, PCB s dioxínovým efektom (koplanárne PCB), polybrómovaných bifenylov (PBB) a polycyklických aromatických uhlovodíkov (PAH) podľa súvisiacich EE alebo ISO noriem a metodík. 

Viac informácií o našom pracovisku HRMS Centre of excellence nájdete tu (v Aj).

HRMS pre stanovenie dioxínov.

Pesticídy:

V akreditovaných laboratóriách ALS stanovujeme vyše 600 druhov pesticídov a ich metabolitov. Metódami GC/MSMS plynovej chromatografie s dvojitým hmotnostným detektorom, GC/FID plynovej chromatografie s plameňovým ionizačným detektorom, LC/MSMS kvapalinovej chromatografie s dvojitým hmotnostným detektorom vykonávame analýzy v ovocí, zelenine, obilninách, olejoch, bylinkách, čajoch, mäsách, rybách a pod.

Ako príklad uvádzame len niektoré: acefát, aldrín, atrazín, azoxystrobín, bifentrín, bitertanol, boskalid, karbaryl, karbosulfán, DDT, dieldrín, difenylamín, endosulfán, heptachlór, paratión a ďalšie.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese:  marketing.rs@alsglobal.com alebo na telefónnom čísle: +421 918 830 724.

Ostatné kontaminanty:

 • Benzo(a)pyrén
 • Melamín
 • Akrylamid
 • 3-MCPD

Rádionuklidy

 

Pre stanovenie rôznych rádionuklidov používame vysoko rozlišovací gama spektrometer (HRGS). HRGS je nedeštruktívna testovacia metóda, ktorá umožňuje rýchle stanovenie väčšiny rádionuklidov prítomných vo vzorke. Vykonávame gamaspektrometrické merania obsahu radionuklidov pre účely exportu, kontrolu maximálnych prípustných limitov v sledovaných potravinách a kontrolu pitných vôd. Najčastejšie testovanými sú mlieko, mliečne výrobky a mäso.

Najčastejšie analyzované parametre:

 • Cs 137, 134
 • K 40
 • Sr 90
 • I 131

kontakt

ALS SLOVAKIA, S.R.O.

Kirejevská1678, Rimavská Sobota
979 01 Slovakia
marketing.rs@alsglobal.com 
č.t.: 0918 830 724

 

Pobočka Bratislava

Mokráň záhon 4, Bratislava
821 04 Slovakia
marketing.rs@alsglobal.com 
č.t.: 0918 830 724