Rozsah analýz

Farmaceutické laboratórium vykonáva skúšky kvality, účinnosti a/ alebo akosti surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov pre farmaceutický priemysel. Vďaka naším vysoko kvalifikovaným a skúseným pracovníkom, moderným analytickým prístrojom a systémom, môžeme požiadavky spracovávať rýchlo a efektívne. Presnosť a správnosť výsledkov je vždy našou najvyššou prioritou.

Inštrumentálne metódy

 • Stanovenie obsahu účinnej látky
 • Stanovenie obsahu pomocnej látky
 • Identifikácia
 • Stanovenie obsahu nečistôt
 • Disolučné profily
 • Dezintegrácia
 • Rozmery a tvrdosť pevných liekových foriem
 • pH
 • Konduktivita
 • Strata žíhaním v sušiarni
 • Strata žíhaním
 • Síranový popol
 • Obsah vody
 • Identifikácia metódou FTIR
 • UV/VIS spektroskopické parametre
 • Optická otáčavosť
 • Špecifická optická otáčavosť
 • Index lomu
 • Vzhľad a farba roztokov
 • Obsah kovov
 • Celkový organický uhlík
 • Obsah zbytkových rozpúšťadiel

Non-inštrumentálne metódy

 • Identifikácia metódou tenkovrstvovej chromatografie
 • Sieťová analýza
 • Stanovenie obsahu titračne
 • Vzhľad
 • Hustota
 • Iónové zrážacie reakcie

Mikrobiologické testovanie

 • Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov
 • Celkový počet kvasiniek/plesní
 • Bakteriálne endotoxíny
 • Clostridium perfringens
 • Escherichia coli
 • Žlč-tolerujúce gramnegatívne baktérie
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella spp.
 • Staphylococcus aureus
 • Celkový počet baktérií
 • Celkový počet húb
 • Celkový počet životaschopných mikroorganizmov

Testovanie vody

 • Kyslo a zásadito reagujúce látky
 • Chloridy, sírany, amoniak
 • Ťažké kovy
 • Dusičnany
 • Oxidovateľné látky
 • Vápník a horčík
 • Zbytok po odparení
 • Konduktivita
 • Fluoridy
 • Vzhľad
 • Celkový organický uhlík
 • Celkový voľný chlór
 • pH
 • Celkový počet životaschopných mikroorganizmov
 • Bakteriálne endotoxíny
 • Kovy: Al, Ca, Mg, Hg, K, Na, Zn

Viace o rozborech vody tu.