Aktuality

ZÚČASTŇUJEME SA NA KONFERENCIÁCH - RÁDIOLOGICKÉ METÓDY V HYDROSFÉRE

11.7.2019

V apríli 2019 sa konala v Třebíči konferencia Rádiologické metódy v hydrosfére 2019. Náš zástupca, odborník na rádiológiu, Tomáš Bouda, vystúpil s dvoma príspevkami: Súčasné stanovenie celkovej objemovej alfa a beta aktivity vo vodách kvapalinovou scintilačnou meraciou metódou (LSC analyzátor s PSD) a Meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v odpadoch uvoľňovaných z pracovísk s možnosťou ich zvýšeného obsahu – praktické skúsenosti a odporúčania.

V prvom príspevku predstavil možné metódy pre stanovenie celkovej objemovej alfa aktivity (COAA) vo vodách.

V súčasnej dobe v Česku a na Slovensku sa pre stanovenie celkovej objemovej alfa aktivity (COAA) vo vodách používa prevažne metóda založená na meranie zmesi odparku vzorky s luminoforom ZnS (Ag) pod holým fotonásobičom.

Metóda je veľmi citlivá, avšak niektorí naši zahraniční klienti vyžadujú používanie medzinárodne uznávaných noriem. Preto bola novo validovaná metóda súčasného stanovenia COAA a celkovej objemovej beta aktivity (COBA) metódou merania vzorky vody alebo jej koncentrátu vo zmesi so scintilačným koktejlom na kvapalinovom scintilačnom analyzátore (LSC) vybavenom modulom diskriminátoru podľa tvaru pulzu (PSD), ktorý umožňuje rozlíšiť detekciu častíc alfa a beta. Metóda je založená na norme ČSN EN ISO 11704, ktorá je už zahraničnými klientami akceptovateľná.

V rámci validácie bola metóda optimalizovaná, boli stanovené jej validačné charakteristiky a bola overená jej správnosť pomocou medzi-laboratórneho porovnávacej skúšky stanovením COAA   a COBA niekoľkých RM v našom laboratóriu a v 2 externých laboratóriách.

Výhodou tejto metódy je, že v rámci jednej prípravy vzorky stanovíme COAA i COBA. Nevýhodou je relatívne malá kapacita metódy a vysoká cena analyzátoru. V prípade nezasolených vôd je možné dosiahnutie detekčných limitov 0,040 Bq/L pro COAA a 0,08 Bq/L pro COBA.

V druhom príspevku sa Tomáš Bouda venoval požiadavkám a normám pre meranie rádioaktivity v odpadoch, pretože pri odstraňovaní rádionuklidov zo zdrojov podzemných vôd a pri niektorých výrobných procesoch vznikajú odpady, ktoré sú obohatené prirodzenými rádioaktívnymi prvkami na takú mieru, že je treba optimalizovať radiačnú ochranu pracovníkov i obyvateľstva.

Tieto odpady sa nazývajú materiály NORM a podľa nového atómového zákona (zákon č. 263/2016 Zb.) a nasledujúcej vyhlášky č. 422/2016 musia mať firmy k vykonávania takýchto činností povolenie SÚJB.

Laboratóriá, ktoré vykonávajú merania a hodnotenia obsahu radionuklidov v týchto materiáloch, musia mať tiež povolenie SÚJB.

Naše laboratória ALS Czech Republic, s.r.o. získali toto povolenie ako jedny z prvých laboratórií a v predloženom referáte sa zaoberáme niektorými aspektami tejto problematiky.

1)         Nedostatky pri vyplňovaní záznamov o odbere materiálov NORM

2)         aké metódy zvoliť pri analýze odpadných vôd NORM

3)         Problematika pevných materiálov NORM, kedy Doporučenie NORM SÚJB pre rozbory týchto materiálov jednoznačne predpisuje len metódu gamaspektrometrie s vysokým rozlíšením. Bolo preukázané, že pre analýzu niektorých radionuklidov existujú vhodnejšie metódy, ktoré spresnia hodnotenia týchto materiálov. Hodnoty odhadnuté podľa Doporučenia NORM sú totiž často nadhodnotené a je možno napr. materiál NORM z pracoviska uvoľňovať iba na základe povolenia SÚJB, aj  keď skutočné hmotnostné aktivity jednotlivých radionuklidov sú nižšie ako príslušné uvoľňovacie úrovne.

V prípade záujmu o ďalšie doplňujúce informácie, prípade žiadost o nacenenie rádologických parametrov vo vodách, zeminách, stavebných materiáloch a iné, nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo +421 903 218 422.

Tím ALS.