Aktuality

Tuhé alternatívne palivo (TAP)

22.2.2021

Tuhé alternatívne palivo sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. TAP ktoré je vyrobené z nie nebezpečných odpadov prestáva byť "odpadom" a stáva sa klasickým palivom. Je to veľmi kvalitná náhrada za tradičné palivo. Na tento typ paliva prechádzajú aj tepelné elektrárne pre ktoré je lacnejším zdrojom energie ako fosílne palivá.

Odpadové palivo vzniká mechanickou úpravou komunálnych a priemyselných odpadov. Odpadové palivo je odpad, a je klasifikovaný ako katalógové číslo 19 12 12 v zmysle Katalógu odpadov.

Výrobou tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a priemyselného odpadu je zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku. Vstupným materiálom do linky je odpad z triedenia odpadov, a tento je ďalej upravovaný špeciálnym drvičom na tuhé alternatívne palivo (TAP).

Alternatívne palivá tzv. druhotné palivá definuje Vyhláška č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z.z.: Druhotné palivo je z odpadu, dosiahlo stav konca odpadu a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok. Na výrobu druhotného paliva možno použiť len odpad.

Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá vyjadrené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sú uvedené v prílohe č. 3a prvej časti.

Hraničnou hodnotou pri hodnotení kvality súboru vzoriek je 80. percentil predstavujúci percento analyzovaných vzoriek, ktoré sa vyznačujú pravdepodobne nižším a rovnakým umiestnením než práve posudzovaná vzorka.

  • Druhotné palivá z odpadového dreva

Odpadové drevo – odpad pôvodom z dreva, ktorý nezodpovedá definícii odpadu z biomasy

Znečisťujúca látka

Hraničné hodnoty pre obsah ZL v palive [mg/kg sušiny]

medián

80. percenti

As

1,2

1,8

Pb

10

15

Cd

0,8

1,2

Cr

10

15

Hg

0,05

0.075

Zn

140

210

Cl

250

300

F

15

20

Celkové PAU

2

3

  • Ostatné druhotné palivá

Tuhé druhotné palivá alebo kvapalné druhotné palivá okrem druhotných palív podľa bodu 1.

Znečisťujúca látka

Hraničné hodnoty pre obsah ZL  [mg/MJ]1)

medián

80. percenti

Sb

0,5

0,75

As

0,8

1,2

Pb

4

6

Cd

0,05

0,075

Cr

1,4

2,1

Co

0,7

1,05

Ni

1,6

2,4

Hg

0,02

0,03

                                  Si 2)

15

25

Zn 2)

1,5

3

B 2)

10

20

P 2)

6

10

Polycyklické uhľovodíky (PAH)

1,5

2,5

PCB 

RVO

Neobsahuje 3)

 

Cl

Druhotné palivo okrem RVO

100

150

RVP

0,1 % hmotnosti

-

S

Kvapalné druhotné palivo

Trieda A

< 0,1 % hmotnosti

-

Trieda B

≥ 0,1 % a < 1 % hmotnosti

-

Trieda C 4)

≥ 1 % a < 3 % hmotnosti

-

Tuhé druhotné palivo

Trieda A

< 0,35 g/MJ

-

Trieda B

≥ 0,35 g/MJ < 0,8 g/MJ

-

  1. Hraničné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva.
  2. Platí pre automobilové palivá a lodné palivá pre vznetové a zážihové motory.
  3. Obsah PCB nie je vyšší ako medza stanoviteľnosti (LOD) podľa normy STN EN 12766-1
  4.  Predmetné palivo má obmedzené použitie podľa § 6 ods. 2 Vyhlášky č. 228/2014 Z.z.

RVO - regenerovaný vykurovací olej

Podľa obsahu síry sa delia kvapalné a tuhé druhotné palivo na triedy podľa uvedenej tabuľky.

ĎALŠIE NAJČASTEJŠIE STANOVOVANÉ PARAMETRE V PALIVÁCH

Tuhé palivo: spalné teplo, výhrevnosť, popol, chlór, fluór, elementárna analýza (obsah N, C, H, S, O), voda, emisný faktor, popol pri 550 °C, 815 °C, horľavina, prchavá horľavina

Kvapalné palivá: spalné teplo, výhrevnosť, popol, chlór, fluór, elementárna analýza (obsah N, C, H, S, O), voda, emisný faktor, bod vzplanutia, mechanické nečistoty, destilačná krivka, hustota.

Vyššie uvedené parametre pre vás meriame na moderných prístrojoch za pomoci skúseného tímu analytikov.

Nad rámec uvedených parametrov ponúkame ďalšie rozbory organických aj anorganických parametrov podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Naše laboratória pri TAP stanovujú aj obsah biomasy podľa ČSN EN 15440 (838303), ČSN EN 16640.

  • Stanovenie obsahu biomasy metódou selektivného rozpúšťania CZ_SOP_D06_07_144 (ČSN EN 15440, príloha A)
  • Stanovenie obsahu gravimetricky – metóda ručného triedenia založená na triedení rôzných frakcií podľa vizuálného hľadiska
  • Stanovenie obsahu biomasy cez stanovenie uhlíka C14 kvapalinovou scintilačnou metódou po separácií v CZ_SOP_D06_07_374 (ČSN EN 16640)

Pre navrhnutie optimálneho riešenia vašich požiadaviek odporúčame kontaktovať nášho obchodného zástupcu alebo pobočku, a to na tel. čísle +421 903 218 422, alebo na adrese info.sk@alsglobal.com

Ochotne Vám pripravíme ponuku podľa Vašej konkrétnej potreby.

linky na pouzitú legislatívu v texte:

https://www.epi.sk/zz/2014-228

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/367/

clanok na stanovenie C14