Aktuality

STANOVENIE IZOTOPU UHLÍKA C14 V PEVNÝCH VZORKÁCH

17.2.2020

Laboratória ALS už dlhodobo prevádzkujú vysoko kvalifikované pracovisko zaisťujúce stanovenie izotopu uhlíku C-14. Vzhľadom k rozsiahlym skúsenostiam našich pracovníkov a komplexnému vybaveniu laboratória sa nám podarilo získať akreditáciu na tento typ stanovenia. Nami zavedená metóda umožňuje stanovenie tohoto parametru v pevných vzorkách.

Keďže sa jedná o vysoko špecifickú analýzu, legislatíva bežne neudáva limity pre obsah C-14 v rámci štandardných rádiologických stanovení.

C-14 vzniká interakciou kozmického žiarenia s dusíkom a neutrónom v atmosfére alebo antropogénnou činnostou. Príspevok aktivity je však veľmi malý, rovnako tak i ľudské aktivity už negenerujú C-14 vo veľkej miere (skôr sa jednalo najmä o jadrové výbuchy v atmosfére).

 

Využitie stanovenia C-14

Vďaka vykonaniu týchto analýz klient získa:

  • Informácie o aktivite C-14 a to ako vo vzorke, tak aj v celkovom uhlíku obsiahnutom vo vzorke vyjadrené ako Bq/kg vzorky a Bq/kg C.
  • Výsledky (v Bq/kg C) slúžia ako podklad k určeniu obsahu podielu biouhlíka vo vzorke na základe aktivity a referenčnej aktivity, ktorá je určená pre dané obdobie.
  • Príkladom využitia je to napríklad potreba preukázať, či je lieh skutočne vyrobený destiláciou cukrového kvasu alebo naopak adíciou vody na etylén. Etanol syntetizovaný z ropy má aktivitu C-14 teoreticky rovnú nule, zatiaľ čo biologicky vyprodukovaný etanol by mal vykazovať určitú aktivitu C-14.
  • Na základe vyššie uvedených informácií môže subjekt napríklad získať dotáciu alebo úľavu na daniach podľa platnej legislatívy.

Princípy a výstupy stanovenia

Všetky spomenuté analýzy sú akreditované  v súlade s normou ČSN EN 16640. Stanovenie vykonávame v pevných vzorkách. Charakter danej vzorky musí umožňovať jeho spálenie až na CO2, jedná sa napríklad o vzorky zemín, biotické vzorky atď.

Výstupom je výsledkový protokol uvádzajúci obsah C-14/kg vzorky a C-14/kg C a obsah biouhlíka.

Princíp metódy spočíva v oxidácii uhlíka vo vzorke na CO2 (prípadne rozkladu uhličitanov na CO2 žiarením) vzniknutý CO2 sa po vyčistení absorbuje do špecifického sorbentu a po zmiešaní so scintilátorom sa meria odozva impulzu vzniknutým rádioaktívnym rozpadom C-14.

V našich laboratóriách vykonávame dve metódy. Klasická metóda stanovuje aktivitu C14 na kg sušiny vzorky, nízkolimitná metóda navyše aj na kg uhlíka vo vzorke – alebo percentuálny obsah biouhlíka.

Metóda S-C14-LSC

 

 

 

 

Parameter

Jednotka

Limit

Dodacia lehota

Potrebné množstvo vzorky

C-14

Bq/kg DW

50

30 dní

50 g

 

 

 

 

 

Metóda S-C14-LSCL

 

 

 

 

Parameter

Jednotka

Limit

Dodacia lehota

Potrebné množstvo vzorky

C 14

Bq/kg celkového uhlíka

70

30 dní

 

 

 

50 g

 

 

 

Podiel biomasy vo vzorke

%

31

C-14

Bq/kg DW

25

Podiel uhlíka z biomasy vo vzorke

%

11

V prípade otázok ohľadne stanovenia C14 v pevných alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na tel. 421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com