Aktuality

Stavebný odpad a výkopové zeminy ako vedľajší produkt

10.1.2023

V rámci zlepšovania hierarchie odpadového hospodárstva,  25. októbra 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Vyhláška špecifikuje nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.

Odstránené stavebné materiály, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nie sú znečistené nebezpečnými látkami, je možné považovať za vedľajší produkt, ak spĺňajú, že:

  1. ide o prírodnú látku alebo vec, ktorá je oddelená od stavby, ktorej je pôvodne súčasťou,
  2. pri ich ďalšom použití sa nevyžaduje overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku, ani nie je určeným výrobkom,
  3. sú následne po odstránení priamo použiteľné ako nekonštrukčné časti stavby

Vyhláška špecifikuje aj požiadavky ma nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenie ako vedľajší produkt.

Vedľajší produkt je možné považovať pri nekontaminovanej zemine a iných prirodzene sa vyskytujúcich materiálov vykopaných počas stavebných prác, ak je vykonaný podrobný geologický prieskum územia, ktorého súčasťou sú odbery a analýzy zeminy realizované nezávislým akreditovaným subjektom, ktoré spĺňajú limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa osobitného predpisu a územie, na ktorom sa uskutočňujú stavebné práce, nie je súčasťou lokality registrovanej v informačnom systéme environmentálnych záťaží.

V prípade ak nie je vykonaný geologický prieskum územia musí byť deklarované, že spĺňajú na základe odberu a analýzy uskutočneného nezávislým akreditovaným subjektom limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa osobitného predpisu.

Nekontaminovaná zemina ako vedľajší produkt umožňuje tak vylúčiť z režimu odpadu, čím odpadá administratíva spojená s nakladaním výkopovej zeminy. Dochádza tak k úspore ekonomických nákladov a z hľadiska ekológie je opätovné využitie zeminy omnoho výhodnejšie.

Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, že môže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť zanedbateľné a nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd. Limitné hodnoty látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1. Vyhlášky č. 382/2018 Z.z..

V Laboratóriách ALS vykonávame testovanie odpadov podľa kritérií Smernice pre skládky (Smernica 99/31/EC) a rozhodnutia rady 2003/33/EC, pre Slovenskú republiku taktiež podľa  Vyhlášky č.382/2018 Z. z., príloha č. 1 (Kritéria pre prijímanie odpadov na skládky odpadov).

V prípade záujmu  na vykonanie akreditovaného odberu vzoriek alebo na konzultáciu o odbere vzoriek alebo inej laboratórnej analýze, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 232 195 300 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com.