Aktuality

Vyhláška 91/2023 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.5.2023

Od 1.4.2023 je účinný nová  VYHLÁŠKA  91/2023 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. marce 2023, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Novelizácia prináša nové požiadavky na manažment rizík a monitoring kvality vody, doplnenie nových ukazovateľov kvality pitnej vody, ako aj doplnené požiadavky na dodávateľov pitnej a teplej vody.

Minimálny a úplný rozbor pitnej vody

 • Minimálny rozbor – je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej vody, účinnosti úpravy pitnej vody (najmä na kontrolu dezinfekcie, ak sa vykonáva) a o mikrobiologickej kvalite vody a senzorických vlastnostiach dodávanej pitnej vody. 
 • Úplný rozbor – sa vykonáva pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na zásobovanie pitnou vodou najmenej 50 obyvateľov alebo ak ide o zásobovanie s priemernou dennou produkciou najmenej 10m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok.
  Ak sa zdroj pitnej vody využíva v rámci podnikateľskej činnosti, alebo vo verejnom záujme, úplná analýza sa vykonáva aj pri nižšom počte zásobovaných obyvateľov.
 • Platnosť protokolov o analýze vody ku kolaudácii nemôže byť staršia ako 6 mesiacov

Zmeny zahrnuté vo vyhláške 91/2023 Z.z. MZ SR

 • Mikrobiológia 
  Hromadné a individuálne zásobovanie pri stanovovaní mikrobiologických parametrov zaniká. Platné sú limity, ktoré boli vo Vyhláške 247/2017 Z.z. MZ SR pre hromadné zásobovanie.
   
 • Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limitné hodnoty

  Mikrobiologické ukazovatele
  •  Pseudomonas a. nie je požadovaný sledovať pri balených pitných vodách

           Fyzikálne a chemické ukazovatele

 •  Antimón – zvýšil sa limit z 5 µg/l na 10 µg/l
 • Bór – zvýšil sa limit z 1,0 mg/l na 1,5 mg/l
 • Chróm – od 13.januára 2036 sa uplatňuje limitná hodnota 25 µg/l
 • Selén - zvyšil sa limit z 10 µg/l na 20 µg/l
 • Urán –  zisťuje sa určením celkovej objemovej aktivity alfa od 13.1.2026
 • PFAS – spolusúčet PFAS - zisťuje sa najneskôr od 13. januára 2026
 • Bisfenol A - zisťuje sa najneskôr od 13. januára 2026

Ukazovatele súvisiace s úpravou vody

 • Chloritany – zvýšil sa limit z 0,20 mg/l na 0,25 mg/l
 • 2,4-dichlórfenol a 2,4,6-trichlórfenol – už nie je potrebné stanovovať
 • Chlorečnany - zvýšil sa limit z 0,20 mg/l na 0,25 mg/l

Ukazovatele, ktoré môžu nepriamo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody

 • Farba – znížil sa limit na 15 mg/l Pt (bol 20 mg/l Pt)
 • Mangán – v oblastiach, kde geologické podmienky vedú k vysokým úrovniam mangánu v podzemnej vode možno uplatňovať limitnú hodnotu 100 µg/l (bolo 200 µg/l)
 • pH - pre neperlivú vodu plnenú do spotrebiteľského balenia sa môže minimálna limitná hodnota znížiť na 4,5 pH jednotiek. Pre pitnú vodu plnenú do spotrebiteľského balenia, ktorá obsahuje prírodný oxid uhličitý alebo do ktorej je oxid uhličitý pridaný, možno uplatňovať nižšiu limitnú hodnotu
 • Draslík – pribudol s limitom 1-10 mg/l

Domové rozvodné systémy

V manažmente rizík domových rozvodných systémov sa analyzujú, posudzujú a vyhodnocujú riziká domového rozvodného systému, najmä v prioritných priestoroch a na základe výsledku manažmentu rizík domových rozvodných systémov sa navrhujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík. Rozsah ukazovateľov a početnosť odberov vzoriek na kontrolu kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch sa určuje v programe monitorovania domového rozvodného systému prioritného priestoru. Do programu monitorovania domových rozvodných systémov sa zahrňujú tieto ukazovatele:

 • Legionella – limitná hodnota  <1000 KTJ/l
 •  Pseudomonas aeruginosa - limitná hodnota 0 KTJ/100 ml
 •  Olovo - limitná hodnota 10 µg/l
 •  Živé organizmy - limitná hodnota 0 jedincov/ml

Kvalita teplej vody

Vyhláška 91/2023 Z.z. MZ SR je základný právny rámec, kde sa ukotvilo sledovanie Legionely do zákonov a  naďalej sa bude vyvíjať úsilie na túto problematiku, čo bude viesť k minimalizácii legionárskej choroby na Slovensku.

Limitné hodnoty ukazovateľov kvality teplej vody, sa majú splniť na všetkých miestach, kde teplá voda vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy a je k dispozícií na používanie. Ukazovatele kvality teplej vody a ich limitné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 7. Pre Legionellu spp. sú stanovené dva limity. Pre prioritné priestory limit < 1000 KTJ/1000 ml, pre oddelenia nemocníc limit 0 KTJ/1000 ml. Okrem Legionelly spp. sa majú sledovať aj ukazovatele: Kultivovateľné mikroorganizmy pri  36 oC, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Živé organizmy, tepla, farba, celkový organický uhlík, ChSKMn, voľný chlór, oxid chloričitý, fosforečnany, železo, pH, zákal a pach.