Aktuality

Vrakuňa - kontaminácia - ponuka analýz

15.6.2017

Vážení zákazníci,

vzhľadom k aktuálnej situácii, keď Ministerstvo životného prostredia svojím listom upozornilo jednotlivé obce o možnej kontaminácii zdrojov vôd z vlastných studní z lokality Vrakuňa – skládka CHZJD si laboratória ALS dovolia reagovať a ponúknuť Vám akciové ceny na rozbory týchto vzoriek.

Analýzy sú zostavené tak, aby pokrývali jednotlivé skupiny kontaminantov – pesticídy, herbicídy, ťažké kovy, PCB a prchavé látky (BTEX, chlorované uhľovodíky)

rozbory pesticídy ťažké kovy herbicídy chloridazon aldrin

V rámci pesticídov a herbicídov stanovujeme viac ako 250 rôznych látok (aj predpokladané kontaminanty z radov OCP – napr aldrin, dieldrin, HCH (alfa, beta, gamma, delta, epsilon), rovnako taktiež pesticídy a ich metabolity -  chloridazon, chloridazon- desfenyl, prometrin, atd.

Cena by bola po zohľadnení aktuálnej situácie a s tým, že nás kontaktujú hlavne fyzické osoby a analýzy sú finančne náročné vzhľadom k odporúčaným rozličným skupinám kontaminantov.

Naše laboratória sú oprávnené na akreditované odbery a rozbory (či sa jednotlivé látky vo vode nachádzajú alebo nie). Interpretácia výsledkov a posúdenie zdravotných, prípadne iných rizík je v kompetencii iných úradov, ktoré sú na to oprávnené.

Skupina

Cena [EUR] bez DPH

Pesticídy na LCMS (screening II) - priamy nástrek

57.76

Kyslé herbicídy na LCMS - priamy nástrek

34.22

Organochlórové pesticídy (OCP) - GCECD

23.23

VOC - GCMS - skup. 1 (BTEX a chlorovane uhlovodiky)

30.46

Polychlórované bifenyly (PCB)  - GCECD

25.16

Celkové kovy - ICPOES-AX - sk.1

10.39

Ortuť (Hg) - celková po fixácii - PSA

6.11

Úprava vzoriek pre stanovenie kovov

1.46

odber

10.00

Total bez DPH

198.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Info.sk@alsglobal.com , +421 903 218 422

Tím ALS