Aktuality

VÝSKYT LIEČIV V PITNÝCH VODÁCH – PRÍSPEVOK ALS NA KONFERENCII PITNÁ VODA V TÁBORE

26.5.2022

V dňoch 24.5. – 26.5. sa účastníme konferencie Pitná voda 2022 v Tábore.      
Taťána Halešová (vedúca projektového strediska) bude prezentovať príspevok na tému:

Výskyt liečiv i v pitných vodách

Liečivá predstavujú chemicky rôznorodú a stále sa rozširujúcu skupinu látok, ktoré sú často používané ako v humánnej medicíne, tak vo veterinárstve. Ide o novú a málo preskúmanú škálu mikropolutantov, ktorá nie je tvorená len účinnými liečivými látkami, ale aj ich ešte menej známymi metabolitmi, ktoré sú zo svojej podstaty polárnejšie, a teda v životnom prostredí mobilnejšie, a môžu predstavovať pre vodný ekosystém aj zdravie človeka rovnaké alebo aj vyššie riziko. Zatiaľ čo väčšina hodnotení rizík zvažuje chemikálie jednu po druhej, realitou je, že vodné organizmy aj ľudia sú vystavení zmesi nielen liečiv v životnom prostredí. Zmesi dvoch alebo viacerých látok môžu mať na organizmus kombinovaný vplyv. Práve z tohto dôvodu je potrebné začať prítomnosť liečiv nielen v pitných vodách sledovať a v prvom rade zistiť, ktoré látky nás najviac ohrozujú, pretože určenie rizika zo zmesi látok je mimoriadne zložitá úloha.

Liečivá môžu do životného prostredia vstupovať v nezmenenej alebo v metabolizovanej forme. Miera, do akej liečivo podlieha metabolizácii, sa líši liečivo od liečiva. Väčšina liečiv je v organizme čiastočne metabolizovaná, následkom čoho sa v životnom prostredí vyskytuje ako pôvodné liečivo, tak jeho metabolity. Menšia časť liečiv je buď stabilná a premene nepodlieha vôbec alebo je naopak v organizme metabolizovaná úplne.

Hlavným zdrojom kontaminácie životného prostredia liečivá a ich metabolity sú odpadové vody (domácnosti, nemocnice, farmaceutický priemysel), pretože čistiarne odpadových vôd si s týmito mikropolutantmi často nevedia poradiť a umožňujú ich transport do životného prostredia, a to nielen prostredníctvom vyčistenej odpadovej vody, ktorá je vypúšťaná do recipientu, ale aj prostredníctvom stabilizovaného kalu, rovnako tak hnojovice/hnoja, ktoré sú aplikované na pôdu ako hnojivo. Liečivá a ich metabolity môžu byť následne transportované až do zdrojov pitnej vody. Osud liečiv v životnom prostredí je zachytený na Obr. 1.

Obr. 1.   Transport liečiv v životnom prostredí

Monitoring liečiv v pitnej vode

Spoločnosť ALS Czech Republic sa už niekoľko rokov venuje monitoringu liečiv v životnom prostredí. V roku 2021 rozšírilo laboratórium v ​​Prahe svoju analytickú metódu na stavanie cca 100 liečivých látok v čistých a odpadových vodách. Metóda okrem iného zahŕňa antibiotiká, látky z aktuálnej verzie Watch Listu (vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2020/1161), aj látky z indikatívneho zoznamu pre zníženie farmaceutického znečistenia vodných tokov, ktorý v roku 2021 zverejnil SFŽP SR v rámci dotačnej výzvy z Nórskych fondov .

V roku 2022 uskutočnila spoločnosť ALS Czech Republic v 21 vybraných českých mestách monitoring výskytu liečiv a ich metabolitov v pitnej vode. Priemerná sumárna koncentrácia liečiv v testovaných vodách bola 0,36 µg/l, pričom najvyššia koncentrácia vo vzorke bola 1,64 µg/l. V priemere bolo v každej vode detegovaných 5 liečiv, najviac 12 liečiv vo vzorke. 7 vzoriek bolo pod koncentráciou 0,05 mg/l. 17 vzoriek bolo pod koncentráciou 0,5 mg/l – ak by sme sumu liečiv a ich metabolitov porovnali s limitom pre sumu pesticídov a ich metabolitov 0,5 mg/l.

Najčastejšie detekovaným liekom bol metformín, ktorý by bol nájdený v 18 z 21 testovaných vôd. Táto účinná látka sa využíva pri terapii diabetu. Koncentrácie jednotlivých liečiv namerané v testovaných pitných vodách sú graficky sumarizované na obr. 3 a obr. 4. Liečivá, na ktoré v rámci výzvy z Nórskych fondov upozornil SFŽP SR, sú v oboch grafoch vyznačené hviezdičkou.

Obr. 2.   Sumárne koncentrácie liečiv a počet detekovaných liečiv v pitných vodách odobraných v roku 2022 v 21 českých mestách.

 

Obr. 3.   Najčastejší výskyt liečiv v pitných vodách odobraných v roku 2022 v 19 českých mestách. Látky vyznačené hviezdičkou sú uvedené na indikatívnom zozname SFŽP ČR.