Aktuality

Úspech laboratórií ALS v pilotnom porovnávacom teste

7.3.2022

Laboratória ALS Czech Republic dlhodobo fungujú na popredných miestach v oblasti vývoja nových metód analýz pesticídov v životnom prostredí.

V zeminách a sedimentoch ponúkame stanovenie viac ako 300 pesticídnych látok, vrátane vybraných metabolitov. Všetky metódy sú plne validované a akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).

Analýza tzv. moderných pesticídov (napr. triazinových, triazolových, močovinových, karbamátov, organofosfátov) vrátane glyfosátu a jeho metabolitov AMPA, sa robí na najmodernejších prístrojoch rýchlou, citlivou a vysoko spoľahlivou metódou ultra - účinnou kvapalinovou chromatografiou v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC-MS/MS). Metóda plynovej chromatografie s detekciou elektrónového záchytu (GC/ECD), ktorú taktiež prevádzkujeme, je potom vhodná pre stanovenie historickej záťaže organochlorovými pesticídmi.

Našu spôsobilosť pravidelne preukazujeme v medzilaboratórnych testoch. Naposledy sme sa zúčastnili medzinárodného pilotného porovnávacieho  testu PT-PAS-1 prevádzkovaného UKZUZ (v cz: „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“). Test bol zameraný na moderné i neregistrované rezíduá pesticídov v ornej pôde. Z 15 laboratórií z celej Európy, ktoré na štúdií participovali, dosiahlo naše laboratórium najlepšie výsledky! Naši analytici správne a s najmenšími odchýlkami zo všetkých identifikovali i kvantifikovali všetky prítomné rezíduá pesticídov. Tento skvelý výsledok je nezávislým potvrdením spoľahlivosti analytických výsledkov poskytovanými laboratóriami ALS Czech Republic v oblasti analýzy pesticídov v zeminách.

Možnosti využitia analýz pesticídov v pôde:

  • monitoring životného prostredia (po sezónnych aplikáciách)
  • dáta pre doplnenie rizikových analýz pri výrobe pitnej vody (stanovenie pesticídnych látok s pravdepodobným výskytom v zdroji pitnej vody)
  • kontrola aplikácie zakázaných látok na pôdu
  • preukazovanie nepovolenej aplikácie pesticídov v ekologickom poľnohospodárstve
  • analýzy rizík na lokalitách s predchádzajúcou výrobou či skladovaním pesticídov
  • preukazovanie dosiahnutých sanačných limitov pre zasiahnuté lokality