Aktuality

ÚSPECH ALS v SKÚŠKE SPÔSOBILOSTI

16.6.2022

ALS Czech Republic je jedným z najväčších komerčných poskytovateľov služieb v oblasti analytickej chémie.

Naše laboratóriá, okrem akreditácie Českého inštitútu pre akreditáciu (ČIA), disponujú radou ďalších akreditácií a certifikátov. Jedným z nich je Povolenie Štátneho ústavu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) pre vykonávanie radiochemických skúšok. Túto oblasť testovania zaisťuje expertné pracovisko ALS v Českej Lipe.

V rámci akreditácie je našou povinnosťou neustále preukazovať funkčnosť nášho systému kvality. Jedným z nástrojov kontroly kvality práce a spôsobilosti laboratórií je účasť v národných a medzinárodných medzilaboratórnych porovnaniach, Skúšanie spôsobilosti je významným nástrojom posudzovania kvality vlastných výsledkov dosahovaných laboratórií a tiež je jedným z prostriedkov posúdenia kompetencie-spôsobilosti a kvality práce laboratórií zo strany koncového užívateľa výsledkov alebo akreditačného orgánu (Metodický list č. 5, Eurachem-ČR). Skúšanie spôsobilosti (niekedy sa skrátene používa anglické skratky PT) je súčasťou systému riadenia kvality. Laboratórium preukazuje zhodu svojich výsledkov (spolu s ďalšími pracoviskami) pomocou testovania vzoriek pripravených špecializovanými renomovanými poskytovateľmi. Zhromaždené výsledky z rôznych laboratórií potom poskytovatelia PT porovnávajú podľa už známej hodnoty  z testovaného parametra.

Laboratórium rádiochémie v Českej Lipe je v skúšaní spôsobilosti dlhodobo veľmi úspešné.

V posledných piatich rokoch sa toto laboratórium ALS zúčastnilo porovnávacích testov organizovaných organizátormi ASLAB, SÚJB a ERA. Skúšaných bolo celkom 121 parametrov. Pri 111 (92%) parametroch bola absolútna hodnota hodnotiaceho ukazovateľa z-scóre menšia ako 2, čo znamená úspešné preukázanie spôsobilosti. Pri ďalších 8 parametroch bola absolútna hodnota z-scóre medzi 2 a 3 a pri započítaní neistôt sú tieto hodnoty tiež vyhovujúce. Výsledky týchto porovnaní sú dôkazom, že laboratórium rádiochémie je prevádzkované na vysokej úrovni kvality, vďaka svojmu modernému prístrojovému vybaveniu a najmä kompetentným a skúseným pracovníkom.

Široký rozsah rádiologických skúšok a veľká rôznorodosť typov vzoriek, ktoré je naše laboratórium schopné spracovávať, je pritom vo svete ojedinelá.

V decembri 2021 dostalo laboratórium ALS v Českej Lipe výsledky z posledného skúšania spôsobilosti, organizovaného spoločnou ERA (USA). V rámci tohto programu boli porovnané výsledky 21 rádioizotopov v rôznych matriciach (zemina, rastlinný materiál). Z 21 reportovaných výsledkov bolo 20 (95%) výsledkov vyhovujúcich, čo je dokladom, že sa laboratóriu v Českej Lipe úspešne darí napĺňať základné poslanie našej spoločnosti, tj. poskytovať kvalitné, reprodukovateľné a spoľahlivé dáta.

Certifikát dokladajúci uznanie laboratória ALS v tomto medzinárodnom porovnaní (v anglickom origináli Certificate of Recognition), vydaný spoločnosťou ERA, je príjemným pripomenutím skvelej práce laboratória ALS v Českej Lipe.