Aktuality

Stanovenie omamných a psychotropných látok vo vodách

24.11.2020

V laboratóriu ALS bola vyvinutá validovaná a akreditovaná metóda na stanovenie rezíduí opiátov, omamných a psychotropných látok a ich metabolitov v stopových koncentráciách (1-20 ng/l). Metóda využíva kvapalinovú chromatografiu s detekciou hmotnosti (UHPLC-MS/ MS). V metóde určujeme najznámejších predstaviteľov nelegálnych psychotropných látok (metamfín, kokaín, heroín, extázu, LSD, THC; pozri tabuľku 1.), ako aj zástupcov opiátov viazaných na lekársky predpis, ale v súčasnosti zneužívaných (morfín, buprenorfín, tramadol; pozri tabuľku 2).

Používanie pomenovania a psychotropných látok a opiátov je už dlho veľmi diskutovanou témou. Obzvlášť alarmujúci je rastúci počet používateľov a klesajúci vek experimentujúcich ľudí. V posledných rokoch sa otázka, čo sa deje so zvyškami týchto látok v životnom prostredí, dostala do popredia záujmu odborníkov a verejnosti. Najväčšia pozornosť sa venuje výskytu týchto látok v povrchových a podzemných vodách, ktoré sú zdrojom pitnej vody pre celú populáciu. Tak ako v prípade farmaceutických látok, procesy v čistiarňach odpadových vôd nie sú dostatočne účinné na odstránenie zvyškov omamných a psychotropných látok a ich metabolitov. Spolu s vyčistenou odpadovou sa môžu dostať do recipientu, a tam negatívne ovplyvniť necieľové organizmy a môžu sa dostať aj do pitnej vody. Z tohto dôvodu je prítomnosť rezíduí týchto látok v odpadových a povrchových vodách veľmi diskutovanou témou. 

Tabuľka 1. - Zoznam stanovovaných omamných a psychotropných látok v laboratóriach ALS

Tabuľka 2. – Zoznam stanovovaných liečiv a opiátov v laboratóriach ALS

Ak máte záujem o služby ALS v oblasti určovania omamných a psychotropných látok vo vodách alebo máte záujem o iné analýzy, neváhajte nás kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo info.sk@alsglobal.com