Aktuality

Stanovenie halooctových kyselín v pitných vodách

19.1.2018

Laboratória ALS zaviedli metódu pre stanovenie 9 halooctových kyselín vo vode. Táto rýchla a spoľahlivá analytická metóda využíva moderné inštrumentácie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC-MS/MS). Metóda pre stanovenie halooctových kyselín vo vzorkách pitných, povrchových a podzemých vôd je plne validovaná a akreditovaná Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).

Halooctové kyseliny (HAA z anglického haloacetic acids) môžu vznikať ako vedľajšie produkty dezinfekcie vody v rámci eliminácie patogénnych mikroorganizmov. Chlór či ďalšie oxidačné činidlá s obsahom chlóru (alebo iného halogénu) reagujú s organickými látkami vyskytujúcimi sa vo vode a dochádza tak ku vzniku mnohých vedľajších produktov dezinfekcie. HAA sú odvodené od kyseliny octovej (CH3COOH) s tým, že jeden alebo viac vodíkov na druhom uhlíku je nahradený príslušnými halogénmi. Prehľad HAA, ktoré stanovujú laboratória ALS je uvedený v tabuľke 1.

 Č.

Halooctová kyselina

Skratka

CAS

LOQ (µg/l)

1

Monochlóroctová kyselina

MCAA

79-11-8

1

2

Dichlóroctová kyselina

DCAA

79-43-6

0,5

3

Trichlóroctová kyselina

TCAA

76-03-9

0.5

4

Monobrómoctová kyselina

MBAA

79-08-3

1

5

Dibrómoctová kyselina

DBAA

63-64-1

0,5

6

Tribrómoctová kyselina

TBAA

75-96-7

5

7

Brómchloroctocá kyselina

BCAA

5589-96-8

2

8

Dibrómchloroctová kyselina

DBCAA

5278-95-5

0,5

9

Dichlórbromoctová kyselina

DCBAA

71133-17-7

0,5

 

HAA sa môžu tiež nachádzať v odpade, ktorý pochádza z priemyslu, výroby liečiv, farbív a pod. Sú veľmi dobre rozpustné vo vode a ich koncentrácia sa v pitných vodách najčastejšie pohybuje v rozmedzí jednotiek až desiatok mikrogramov na liter (µg/l). HAA môžu predstavovať zdravotné riziko pre rastliny, zvieratá aj pre ľudské zdravie (potenciálna karcinogenita, negatívny vplyv na reprodukciu a zvýšené riziká vývojových vád). V mnohých vyspelých krajinách sú tieto látky vo vodách monitorované a regulované. Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (USEPA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovili pre niektoré HAA maximálne limitné hodnoty pre pitnú vodu.

V Slovenskej republike je od októbra 2017 je v platnosti vyhláška č. 247/2017, ktorá nanovo zavádza ukazovateľ – halooctové kyseliny. Regulovaná je suma 5 vybraných kyselín (MCAA, DCAA, TCAA, MBAA, DBAA) a pre túto sumu je stanovená limitná hodnota 60 µg/l, v tejto chvíli platí pre ich stanovenie prechodné obdobie, a to do konca roka 2018 kedy nie je povinnosť ich vo vzorkách pitnej vody stanovovať.

V súčasnej dobe je pre stanovenie HAA v mnohých laboratóriách bežne využívaná metóda plynová chromatografia (GC) vychádzajú z metódy USEPA 552.3. HAA sú silné kyslé polárne látky s nízkou prchavosťou a preto ich stanovenie pomocou GC vyžaduje derivatizáciu vzorky. V laboratóriách ALS stanovujeme halooctové kyseliny v pitných, povrchových a podzemných vodách s inštrumentálnou koncovkou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou spektrometriou (UHPLC-MS/MS).

Pre získanie bližších informácií ohľadom rozborov pitnej vody vzorkovaní, používaných vzorkovniciach nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com , prípadne +421 903 218 422. Pre účely kolaudácie, prípadne kontroly kvality vody štátnou inštitúciou je potrebný aj akreditovaný odber pitnej vody, ktorý Vám naše laboratória rovnako zabezpečia.