Aktuality

Stanovenie azbestu v ovzduší a v stavebných materiáloch

10.7.2017

Naše laboratória ALS investovali do moderného elektrónového mikroskopu a rozšírili tak portfólio svojich služieb v oblasti monitoringu ovzdušia, pracovného prostredia, stavených a iných matriálov.

V laboratóriach ALS si uvedomujeme, že iba vďaka investíciam do najmodernejšieho strojového vybavenia sme schopní zákazníkom poskytovať vysoký štandard  našich služieb. Je nám preto potešením Vám predstaviť najnovší prírastok do vybavenia našich analytických laboratórií. Ide o skenovací elektronový mikroskop VEGA 3 firmy TESCAN, vybavený energiovo disperzným (EDS) detektorom firmy Oxford.

Laboratória ALS tak ďalej skvalitňujú a rozširujú služby venované problematike stanovenia azbestu, ktorej sa venujeme už viac ako deväť rokov. Pôvodná metóda optickej mikroskopie má v určitých oblastiach svoje limity, ktoré elektronová mikroskopia prekonáva.

azbest rozbor ovzdušie stavený materiál

Skenovací elektronový mikroskop pre stanovenie azbestu

Jednou z týchto oblastí sú analýzy specifických materiálov s veľmi malým obsahom azbestu, ktorý môže byť pod hranicou viditeľnosti optického mikroskopu. Vďaka rádovo väčšiemu zväčšeniu nebudú tieto materiály pre elektronový mikroskop žiadnym problémom.  

Vybavenie elektronovým mikroskopom nám ďalej umožní analýzy azbestu v ovzduší. Súčasná legislatíva uvádza limit 1000 azbestových a minerálných vlákien na m3. Rozvojom nových technológií je dnes vyvíjaný tlak na to, aby z výsledkov analýz bolo čo najviac zrejmé, koľko vlákien je pozitívne azbestových. Optická mikroskopia toto z princípu neumožňuje, zatiaľ čo nami inštalovaný elektronový mikroskop k určeniu typu vlákna používa nami spomínaný EDS detektor. Ten o každom vlákne poskytne jeho prvkové zloženie a tým je umožnená identifikácia a stanovenie počtu azbestových vlákien v ovzduší.

 

Skenovací elektronový mikroskop pre stanovenie zloženia látok

Naviac, vzhľadom k tomu, že tento typ mikroskopu je vhodný pre pozorovanie a analýzu povrchov materiálov,  je s pomocou EDS detektora možné určit semi-kvantitativne prvkové zloženie pozorovenej vzorky alebo častice.  Tento postup je vhodný hlavne pre odhad zloženia neznámých látok a nárastov na potrubiach, zariadeniach, teplonosných plochách, výmenníkoch či zloženie nerozpustných materiálov v roztokoch i pri ich veľmi malom množstve.

V neposlednom rade sa tešíme, že vďaka tejto konkretnej zostave mikroskopu a detektora budeme môcť vyhovieť i najnáročnejším požiadavkam z oblasti detekcie vlákien z ovzdušia vrátane azbestu.

V prípade Vašich požiadaviek na stanovenie azbestu, prípadne iné rozbory nás neváhajte kontaktovať na tel. 0903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com