Aktuality

Stanovene chemických látok v balených vodách

8.1.2021

 OBSAH

Laboratóriá ALS dlhodobo vykonávajú testovanie balených vôd s použitím najmodernejších metód a prístrojov. Všetky metódy používané na stanovenie pesticídov, cudzorodých organických látok alebo mikrobiologické rozbory sú plne ratifikované a akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) a Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA). Na Slovensku sú požiadavky na balenú vodu dané Vyhláškou č. 247/2017 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu.

Rozdelenie balených vôd

Balené vody rozlišované na:

  • prírodné minerálne vody
  • pramenité vody
  • dojčenské vody
  • pitné vody

Balené pitné vody sú hodnotené podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Ostatné druhy balených vôd musia spĺňať požiadavky vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu.

Balené vody by mali byť kvalitné podzemné vody, ktoré vždy pochádzajú z hlbokého, ​​chráneného zdroja. Požiadavky na kvalitu týchto vôd sú preto prísnejšie, než pre pitnú vodu z vodovodu.

Spoločnosť ALS SK, s.r.o. zabezpečuje všetky analýzy balených vôd, ktoré sú v súlade s legislatívou.

Cudzorodé organické látky

Balené vody, s výnimkou balenej pitnej vody musia spĺňať limity pre obsah anorganických látok, mikrobiologické limity, požiadavky na fyzikálne vlastnosti a taktiež nesmú obsahovať cudzorodé organické látky v zistiteľnom množstve (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100). Medzi tieto látky patrí široká škála zlúčenín, už štandardne sa testuje prítomnosť pesticídov a ich metabolitov a v poslednej dobe sa diskutuje pridanie aj ďalšej skupiny látok ako sú napríklad perfluorované látky (PFCs) alebo liečivá. Ďalšou témou sú produkty chlorácie, najmä chlorečnany a chloristany

Pesticídy a ich metabolity

Laboratóriá ALS Czech Republic stanovujú jedno z najširších spektier pesticídov v SR a ČR. Celkovo už ponúkajú v rámci rozborov vody stanovenie viac ako 500 pesticídnych látok a ich metabolitov pomocou optimalizovaných metód plne akreditovaných Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA). Pre testovanie balených vôd odporúčame stanovovať zostavu najpoužívanejších pesticídov. Popri analýzach samotných účinných látok pesticídov je v poslednej dobe venovaná veľká pozornosť aj stanoveniu ich metabolitov, teda rozkladných produktov. Analýza týchto látok je dôležitá predovšetkým z toho dôvodu, že samotné účinné pesticídne látky novej generácie sú relatívne ľahko odbúrateľné, bio-odbúrateľné, a teda po relatívne krátkom čase sa vo vode už nenachádzajú. Naopak, ich metabolity sú stabilnejšie a polárnejšie (ľahšie sa rozpúšťajú vo vode) než pôvodné pesticídy a môžu tak byť vo vzorkách vôd stanovené častejšie než ich pôvodné účinné látky a slúžiť tak ako jednoduché indikátory kontaminácie vody pesticídmi.

Perfluorované látky (PFAS)

Táto skupina látok sa v posledných niekoľkých rokoch dostala do ohniska záujmu pri testovaní životného prostredia a to vrátane vôd. Perfluorované látky patria totiž medzi relatívne nové perzistentné organické polutanty (POP). Látky patriace do tejto skupiny boli a stále sú využívané v mnohých priemyselných aplikáciach ako je povrchová impregnácia materiálov, protipožiarne peny, výroba náterov a aditív do náterových hmôt, výroba čistiacich prostriedkov, pesticídov a ďalšie použitie. Ich výskyt bol detekovaný aj v oblastiach veľmi vzdialených od priemyselnej výroby.

Perfluorované látky majú nielen škodlivý vplyv na životné prostredie, kde sa hojne vyskytujú a vďaka svojej stabilite a odolnosti voči rozkladu tu pretrvávajú po desaťročia. Kumulujú sa taktiež v živočíšnych tkanivách a prostredníctvom potravinových reťazcov vstupujú až do ľudského organizmu. Vzhľadom k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie (toxicita, bioakumulácia, zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi) je používanie týchto látok postupne obmedzované - na úrovni EÚ sú sledované koncentrácie perfluoroktansulfonových kyselín a ďalších derivátov (PFOS) v povrchových vodách na základe smernice európskeho Parlamentu a Rady 2000/60 / ES (novela 2013/39 / EÚ). V Českej republike je táto smernica implementovaná v nariadení vlády č. 61/2003 Zb. (Novela 23/2011 Zb.). Pre balené vody zatiaľ nie je stanovený limit, respektíve požiadavky na metódu stanovenia. Avšak Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil maximálny prípustný príjem na 8 ng/kg/týždeň.

Laboratórium ALS Czech Republic pre stanovenie týchto látok používa moderné prístrojové vybavenie. Jedná sa o ultra-kvapalinovú chromatografiu v spojení s hmotnostnou detekciou. Tím skúsených analytikov optimalizoval postup, ktorý je založený na metóde priameho nástreku s prídavkom značeného extrakčného štandardu. V súčasnej dobe metódou stanovíme 32 perfluórovaných látok s limitom kvantifikácie 0,3 - 2 ng/l. Metóda je plne legalizovaná a akreditovaná.

Chloritany a chloristany

Chloristany (perchloráty) sa radia medzi sledované kontaminanty životného prostredia. Chloristany môžu mimo iného vznikať počas rozkladu chlórnanu sodného používaného pre dezinfekciu vody a jej hygienické zabezpečenie, môžu tak kontaminovať dodávky pitnej vody.

Touto problematikou sa intenzívne zaoberá Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Legislatívne limity sú už stanovené pre potraviny, pri ktorých sa voda, pôda a hnojivá považujú za potenciálne zdroje ich kontaminácie chloristanmi.

Z toxikologického hľadiska predstavujú tieto látky významný problém, pretože narúšajú hormonálny systém človeka tým, že inhibujú funkciu štítnej žľazy narušením absorpcie jodidu nevyhnutného práve pre syntézu hormónov. Tieto hormóny sú dôležité pre normálny rast, vývoj a metabolizmus u ľudí, predovšetkým u dojčiat, kde môžu tiež spôsobovať methemoglobinémii (spôsobenej oxidáciou hemoglobínu na methemoglobín) vedúce až k tkanivovej hypoxii, čiže nedostatočnému zásobovaniu tkanív kyslíkom.

Maximálne povolené množstvo chloristanov je legislatívne dané pre pitné vody podľa Vyhláška č. 247/2017 Z.z. Najvyššia medzná hodnota pre pitné vody podľa Vyhlášky č. 247/2017 Z.z. je pre chloritany aj chloristany 0,20 mg/l.  Referenčná dávka (RFD) pre expozíciu chloristanov z potravy a vody je stanovená na 0,7 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. WHO uvádza ako odporúčaný limit pre chloristany 0,07 mg/l pitnej vody. V Českej republike bolo zatiaľ vydané Odporúčanie komisie EÚ 2015/682 z 29. apríla 2015 o monitorovaní prítomnosti chloristanov v potravinách, v rámci ktorého je doporučený aj monitoring pitných vôd. Chlorečnany, chloristany nie sú regulované v rámci vyhl. 275/2004. Avšak pre balenú pitnú vodu je podľa vyhl. 252/2004 limit pre chlorečnany uvedený, a to 200 ug/l.

Analýza chloristanových aniónov sa v ALS Czech Republic, s.r.o. vykonáva na najmodernejších prístrojoch rýchlou, citlivou a spoľahlivou metódou ultra-kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC-MS / MS). Metódy sú plne ratifikované a akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA). Vďaka modernej technike a skúsenostiam našich analytických tímov dosahujeme veľmi nízkych limitov - 0,2 ug/l.

Chlorečnany sú stanovované pomocou robustnej a preverenej techniky vysokoúčinnej iónovej chromatografie v spojení s vodivostnou detekciou za použitia supresorovej vodivosti mobilnej fázy. Metóda vďaka uvedenému nastaveniu dosahuje limitu 8 ug/l.

Ak máte požiadavku na spoľahlivé akreditované testovanie balených vôd či konzultáciu v oblasti iných laboratórnych analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com.