Aktuality

Schéma certifikácie krmív GMP+

20.11.2020

Schéma certifikácie krmív GMP+ vznikla z dôvodu zaistenia bezpečnosti krmív a v roku 2013 bol zverejnený prvý štandard týkajúci sa zodpovednosti za krmivá. Za týmto účelom sú vytvorené dva moduly: Zaisťovanie bezpečnosti krmív GMP+ (GMP+ Feed Safety Assurance) a zaisťovanie zodpovednosti za krmivá GMP+ (GMP+ Feed Responsibility Assurance). Štandard GMP+ FSA zaisťuje bezpečnosť krmív a komodít pre zvieratá, ktoré ďalej vstupujú do potravinového reťazca. Požiadavky štandardu GMP+ FSA vychádzajú najmä z požiadaviek štandardu ISO 9001, HACCP a z požiadaviek legislatívy. Je aplikovateľný v celom krmovinárskom reťazci od prvovýrobcu poľnoho spodárskych komodít až po výrobu, skladovanie a prepravu hotových krmív.

Základným princípom v schéme certifikácie krmív GMP+ je, že každý článok v krmovinárskom reťazci identifikuje, riadi a sleduje riziká pre bezpečnosť krmív. Bezpečnosť a dohľadateľnosť všetkých surovín v celom reťazci výroby krmív je zaisťovaná tak, že certifikované spoločnosti nakupujú suroviny, výrobky a služby od certifikovaných dodávateľov. Tím sa taktiež zaručuje dodržovanie správnej praxe v celom reťazci.

 

Vďaka certifikácii GMP+ FSA sa môžu všetky relevantné subjekty zapojiť do medzinárodného obchodného reťazca s krmivami, zaistiť zdravotnú nezávadnosť svojich produktov, splniť legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie,  zvýšiť svoju dôveryhodnosť u zákazníkov a štátnych dozorných orgánov a v neposlednom rade posilniť svoju pozíciu na trhu a získať nové obchodné príležitosti.

 

Certifikované laboratóriá ALS ponúkajú veľký rozsah akreditovaných analýz v oblasti mikrobiológie, stanovenia aflatoxínov, mykotoxínov, pesticídov, dioxínov a PCB, ťažkých kovov a antibiotík.

 • Naša spoločnosť bola už v roku 2019 certifikovaná ako GMP+B11 registrované laboratórium v týchto povinných analýzach kritických kontaminujúcich látok:
  • Alfatoxín B1
  • Dioxíny a dioxíny ako PCB
  • Non dioxín ako PCB
  • Ťažké kovy (Hg, As, Pb, Cd)
  • Fluór
 • Poskytujeme široké spektrum stanovení ďalších ukazovateľov pre hodnotenie mikrobiologickej kvality potravín, doplnkov stravy, krmív a balených vôd, hodnotenie mikrobiálnej kontaminácie povrchov vnútorného prostredia pomocou sterov, spádov a stanovení mikroorganizmov v ovzduší.
 • Stanovenie širokého spektra kovov a minerálnych prvkov, ako sú napríklad Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Se, K.
 • Disponujeme moderným špecializovaným pracoviskom na vykonávanie ultrastopových analýz PCDD/F a ostatných POP pomocou plynovej chromatografie v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou s vysokým  rozlíšením (HRGC-HRMS). Vykonávame vyše 30 000 analýz ročne v najrôznejších matriciach (potraviny a krmivá a tiež emisie, odpady, voda, pôda a ovzdušie).
  Akreditované skúšky obsahu mykotoxínov nad rámec požiadaviek tejto certifikácie – sme vybavení najmodernejšou technikou HPLC s fluorescenčnou, alebo spektrofotometrickou detekciou.
 • Ponúkame akreditované stanovenia pesticídov vo vodách, potravinách, krmivách a ďalších matriciach.

V prípade otázok kontaktujte náš klientský servis na tel. : +421 47 58 11 617                                alebo e-mail : marketing.rs@alsglobal.com  

Leták Bezpečnosť krmív s GMP+ a FSA na stiahnutie

Protokol o registrácii laboratória GMP+