Aktuality

STANOVENIE CHLORISTANOV V ZEMINE A PITNÝCH VODÁCH

4.8.2020

V laboratoriách ALS Czech Republic, s.r.o. sme vyvinuli úplne novú metódu pre stanovenie chloristanov v pôde a pitnej vode.

Chloristany (perchloráty) sa radia medzi sledované kontaminanty životného prostredia. Ich pôvod môže byť aj z prirodzených zdrojov (napr. z ložísk dusičnanov a potaše, tzv. uhličitanu draselného či tvorbou v atmosfére) tak aj v dôsledku ľudskej činnosti (rozšírené používanie dusíkatých hnojív, výroba, používanie a zneškodňovanie chloristanu amónneho, ktorý sa používa v priemyselných procesoch - tuhých pohonných hmotách, výbušninách, zábavná pyrotechnika, svetliciach, nafukovacích airbagov a pod.). Chloristany môžu taktiež vznikať počas rozkladu chlórnanu sodného používaného pri dezinfekcii vody a môžu tak kontaminovať dodávky pitnej vody.

Z toxikologického hľadiska predstavujú chloristany významný problém, pretože narušujú hormonálny systém človeka tým, že inhibujú funkciu štítnej žľazy narušením absorpcie jodidu nevyhnutného práve pre syntézu hormónu. Tieto hormóny sú dôležité pre normálny rast, vývoj a metabolizmus u ľudí, predovšetkým u kojencoch. 

Maximálne povolené množstvo chloristanov je zatiaľ publikované ako doporučené a to v pitných vodách. Referenčná dávka (RfD) pre expozíciu chloristanov z potravy a vody je stanovená na 0,7 μg/kg telesnej hmotnosti / deň. WHO uvádza ako doporučený limit pre chloristany 0,07 mg/l pitné vody. V Českej republike bolo zatiaľ vydané Doporučenie komisie EU 2015/682 z dňa 29. apríla 2015 o monitorovanie prítomnosti chloristanov v potravinách, v rámci ktorého je doporučený i monitoring pitných vôd.

Hoci nie sú limitné hladiny chloristanov v zeminách a vode zatiaľ pevne legislatívne upravené, predpokladá sa, že táto skutočnosť sa v budúcnosti zmení, kedže sa touto problematikou intenzívne zaoberá Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Legislatívne limity sú ale už stanovené pre potraviny, pričom práve voda, pôda a hnojivá sa považujú za potenciálne zdroje ich kontaminácie.

Stanovenie chloristanov v pôde a vo vode

Analýza chloristanových aniónov v zeminách aj vo vode sa v ALS vykonáva na najmodernejších prístrojoch rýchlou, citlivou a spoľahlivou metódou ultra-účinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC–MS/MS). Metódy sú plne validované a akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA). Vďaka modernej technike a skúsenostiam našich analytických tímov dosahujeme veľmi nízke limity - 0,2 ug/l pre vody a 0,002 mg/kg suš. pre zeminy.

Ak máte požiadavku na preukázanie stanovenia chloristanov, prevedenie akreditovaného odberu, či konzultáciu v oblasti odberu vzorky alebo iných laboratórnych analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. +421 903 218 422  alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com

 

Referencie:
https://clu-in.org/contaminantfocus/default.focus/sec/perchlorate/cat/Policy_and_Guidance/
https://www.epa.gov/sdwa/perchlorate-drinking-water
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf;jsessionid=3173E1623B4102722BFBE3EC0AB28F09?sequence=1
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/perchlorate-background-jan17.pdf?ua=1
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/perchlorate-fs-2017.pdf?ua=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=PL